Strona główna » Baza wiedzy » Od 2022 roku więcej na dzieci. ZUS będzie wypłacał rodzinny kapitał opiekuńczy
Baza wiedzy

Od 2022 roku więcej na dzieci. ZUS będzie wypłacał rodzinny kapitał opiekuńczy

Foto: Pixabay
Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

- Od nowe­go roku kapi­tał opie­kuń­czy będzie przy­słu­gi­wał rodzi­nom z dzieć­mi w mak­sy­mal­nej wyso­ko­ści 12 tys. zł na dru­gie i każ­de kolej­ne dziec­ko w wie­ku od 12. do 35. mie­sią­ca życia. Świad­cze­nie będzie wypła­ca­ne w mie­sięcz­nych czę­ściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł mie­sięcz­nie przez rok, w zależ­no­ści od wybo­ru rodzi­ca. Wspar­cie będzie nie­za­leż­ne od docho­dów rodzi­ny, a środ­ki nie będą opo­dat­ko­wa­ne – pod­kre­śla prof. Ger­tru­da Uściń­ska, pre­zes ZUS.

Pra­wo do świad­cze­nia będą mieć tak­że ci rodzi­ce, któ­rzy już teraz mają dwo­je lub wię­cej małych dzie­ci. Wów­czas świad­cze­nie będzie przy­słu­gi­wa­ło na dru­gie dziec­ko lub kolej­ne pro­por­cjo­nal­nie za okres od dnia wej­ścia w życie usta­wy do koń­ca 35 mie­sią­ca życia tego dziec­ka, na któ­re kapi­tał przysługuje.

Przyj­mo­wa­niem wnio­sków o rodzin­ny kapi­tał opie­kuń­czy, ich roz­pa­try­wa­niem oraz wypła­tą tego świad­cze­nia będzie zaj­mo­wał się Zakład Ubez­pie­czeń Społecznych.

- Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku będą składane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start” i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. To portal Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna – mówi Anna Ilukiewicz, rzecznik ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

Usta­wa o rodzin­nym kapi­ta­le opie­kuń­czym prze­wi­du­je, że wyso­kość pobie­ra­ne­go kapi­ta­łu może zostać zmie­nio­na — tj. pod­wyż­szo­na z 500 zł do 1000 zł mie­sięcz­nie albo obni­żo­na 1000 zł do 500 zł mie­sięcz­nie, na wnio­sek rodzi­ca, przy czym taką dys­po­zy­cję moż­na będzie zło­żyć tyl­ko raz w okre­sie otrzy­my­wa­nia kapitału.

Prze­pi­sy usta­wy o rodzin­nym kapi­ta­le opie­kuń­czym okre­śla­ją mak­sy­mal­ny ter­min dla ZUSu na roz­pa­trze­nie wnio­sku o kapi­tał. Wyno­si on 2 mie­sią­ce od dnia zło­że­nia wnio­sku wraz z doku­men­ta­mi. Z kolei wypła­ta przy­słu­gu­ją­ce­go kapi­ta­łu nastę­pu­je nie wcze­śniej niż za mie­siąc, od któ­re­go przy­słu­gu­je pra­wo do kapitału.

- Jeśli kapi­tał zosta­nie przy­zna­ny, to rodzic otrzy­ma infor­ma­cję o przy­zna­niu świad­cze­nia, któ­ra będzie znaj­do­wać się w skrzyn­ce odbior­czej na pro­fi­lu na PUE ZUS. Rów­nież wte­dy, gdy wnio­sek został zło­żo­ny przez ban­ko­wość elek­tro­nicz­ną lub por­tal Emp@tia. Jeśli kapi­tał nie będzie przy­słu­gi­wać, to ZUS wyda decy­zję odmow­ną. Decy­zję odmow­ną w takim przy­pad­ku rodzic otrzy­ma elek­tro­nicz­nie na PUE ZUS. Od decy­zji ZUS przy­słu­gu­je odwo­ła­nie do Pre­ze­sa ZUS, a następ­nie skar­ga do sądu admi­ni­stra­cyj­ne­go – doda­je rzeczniczka.

Usta­wa zakła­da tak­że dofi­nan­so­wa­nie funk­cjo­no­wa­nia miejsc opie­ki dla dzie­ci. Dofi­nan­so­wa­nie będzie wyno­sić mak­sy­mal­nie 400 zł mie­sięcz­nie na dziec­ko w żłob­ku, klu­bie dzie­cię­cym lub u dzien­ne­go opie­ku­na – prze­ka­zy­wa­ne bez­po­śred­nio insty­tu­cji (nie wię­cej niż wyso­kość fak­tycz­nej opła­ty pono­szo­nej przez rodzi­ców za dany mie­siąc). Tutaj też nie będzie obo­wią­zy­wa­ło kry­te­rium dochodowe.

Dofi­nan­so­wa­nie doty­czyć będzie dzie­ci, któ­re nie będą obję­te rodzin­nym kapi­ta­łem opie­kuń­czym. Cho­dzi np. o pierw­sze lub jedy­ne dzie­ci w rodzi­nie. Mogą z nie­go sko­rzy­stać też rodzi­ce na dru­gie lub kolej­ne dziec­ko w rodzi­nie, ale tyl­ko za okre­sy uczęsz­cza­nia do żłob­ka, klu­bu dzie­cię­ce­go lub do dzien­ne­go opie­ku­na, za któ­re nie przy­słu­gu­je rodzin­ny kapi­tał opie­kuń­czy (np. uczęsz­cza­nie do żłob­ka przed 12 mie­sią­cem życia dziec­ka). Dofi­nan­so­wa­nie doty­czy opłat za uczęsz­cza­nie do pla­ców­ki, nie obej­mu­je nato­miast opłat za wyży­wie­nie w placówce.

Roz­wią­za­nie będzie obo­wią­zy­wać od 1 kwiet­nia 2022 r., dofi­nan­so­wa­nie przy­słu­gi­wać będzie jed­nak z wyrów­na­niem od 1 stycz­nia 2022 r., jeże­li dziec­ko w stycz­niu i kolej­nych mie­sią­cach uczęsz­cza­ło do żłob­ka, klu­bu dzie­cię­ce­go lub do dzien­ne­go opiekuna.

Anna Ilukiewicz/Regio­nal­ny Rzecz­nik Pra­so­wy ZUS