Strona główna » Lokalne » Od 31 maja zmiana organizacji ruchu na ełckiej promenadzie. Tylko w okresie letnim
Lokalne

Od 31 maja zmiana organizacji ruchu na ełckiej promenadzie. Tylko w okresie letnim

 O wpro­wa­dze­nie ruchu jed­no­kie­run­ko­we­go na ul. Puła­skie­go na odcin­ku od uli­cy Woj­ska Pol­skie­go do uli­cy Zam­ko­wej postu­lo­wał w zeszłym roku rad­ny Ire­ne­usz Dzie­ni­sie­wicz.  Ta pro­po­zy­cja zosta­ła też pod­da­na kon­sul­ta­cjom społecznym. 

Kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne były ele­men­tem poli­ty­ki par­kin­go­wej mia­sta Ełku i prze­pro­wa­dzo­ne były od 14 do 31 lip­ca 2020 r. W kon­sul­ta­cjach spo­łecz­nych wzię­li udział miesz­kań­cy Ełku oraz insty­tu­cje publicz­ne, orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, przed­się­bior­cy i inne pod­mio­ty z tere­nu Miasta.

Dzię­ki spo­tka­niom i roz­mo­wom uda­ło się usta­lić, że zda­niem osób bio­rą­cych udział w kon­sul­ta­cjach wpro­wa­dze­nie ruchu jed­no­kie­run­ko­we­go na ul. Puła­skie­go (od ul. Woj­ska Pol­skie­go do ul. Zamkowej):

 • zwięk­szy się bez­pie­czeń­stwo pie­szych i uspraw­ni ruch samochodowy, 

 • moż­li­wo­ści zatrzy­ma­nia się gościa hote­lo­we­go przed wej­ściem głów­nym do obiek­tu hote­lar­skie­go w celu zamel­do­wa­nia się i trans­por­tu bagażu,

 • umoż­li­wi dosta­wę towa­ru do loka­li gastro­no­micz­nych (wydzie­lo­ne zosta­ną miej­sca na jezdni),

 • dodat­ko­wo wyzna­czo­na zosta­nie zato­ka dla 4 pojaz­dów taxi.

Ruch kie­run­ko­wy na ul. Puła­skie­go na odcin­ku od uli­cy Woj­ska Pol­skie­go do uli­cy Zam­ko­wej będzie obo­wią­zy­wał w ter­mi­nie od 31 maja na okres letni.

 źró­dło:  UM EŁK

4 komentarze

napisz komentarz
 • A gdzie tam tyl­ko na okres letni”.
  Nikt nie będzie dwa razy do roku zmie­niał orga­ni­za­cji ruchu razem z całą potrzeb­ną do tego papie­ro­lo­gią i zgodami.
  Do tego wia­do­mo, że od 31 maja — ale nie wia­do­mo, co to takie­go okres let­ni”, kon­kret­nej daty koń­co­wej pan pre­zy­dent nie raczył podać.
  Będzie jak ze stre­fą zamiesz­ka­nia na Nad­je­zior­nej. Przed ozna­ko­wa­niem też gada­li, że tyl­ko na lato. Jak powie­si­li, tak wisi bez żad­nych przerw do dzisiaj.

  • Ty chy­ba w tym sie­dzisz sko­ro tak dużo wiesz ;-))) pozdrawiam.

   • Nie, mistrzu.
    Mam tyl­ko dostęp do internetu.
    I (nie­ste­ty) dobrą pamięć.

OSTATNIE