Strona główna » Lokalne » Od 7 grudnia zmiana lokalizacji Mobilnego Punktu Szczepień
Lokalne

Od 7 grudnia zmiana lokalizacji Mobilnego Punktu Szczepień

Mobilny Punkt Szczepień w Ełku przy ul. Piłsudskiego 1 (Dział Ratownictwa Medycznego) od 7 grudnia zostanie przeniesiony do Przychodni Specjalistycznej przy ul. Konopnickiej 1. Szczepienia będą wykonywane trzy razy w tygodniu, tj. we wtorki, środy i piątki.

W związ­ku ze zwięk­szo­nym zain­te­re­so­wa­niem szcze­pie­nia­mi prze­ciw­ko COVID-19 od 7 grud­nia szcze­pie­nia będą wyko­ny­wa­ne w Mobil­nym Punk­cie Szcze­pień Pro-Medi­ca” zlo­ka­li­zo­wa­nym w PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ przy ul. Konop­nic­kiej 1 w Ełku (punkt pobrań, pię­tro ‑1). Nie będzie już punk­tu szcze­pień w Dzia­le Ratow­nic­twa Medycz­ne­go przy ul. Pił­sud­skie­go 1 — infor­mu­je UM w Ełku.

 • Ter­mi­ny szczepień 
 • Szcze­pie­nia prze­ciw­ko COVID-19 będą odby­wa­ły się bez koniecz­no­ści wcze­śniej­szej reje­stra­cji w nastę­pu­ją­ce dni tygodnia::
 • wto­rek w godzi­nach 9:00 – 16:00,
 • śro­da w godzi­nach 9:00 – 16:00,
 • pią­tek w godzi­nach 9:00 — 16:00.
 • Do wybo­ru będą dwie szcze­pion­ki prze­ciw­ko COVID-19, tj.:
 • John­son & John­son – szcze­pion­ka jednodawkowa,
 • Pfi­zer – szcze­pion­ka dwudawkowa.

Wyda­wa­nie certyfikatów

Na miej­scu po szcze­pie­niu dla chęt­nych będą wyda­wa­ne potwier­dze­nia szcze­pie­nia – Unij­ne Cer­ty­fi­ka­ty COVID – w przy­pad­ku szcze­pion­ki John­son & John­son lub II daw­ki Pfi­zer oraz daw­ki przypominającej.

Daw­ka II i przypominająca

W przy­pad­ku osób, któ­re zaszcze­pi­ły się I daw­ką szcze­pion­ki Pfi­zer w jakim­kol­wiek punk­cie szcze­pień na tere­nie Pol­ski, będzie moż­li­wość zaszcze­pie­nia się II daw­ką tej szcze­pion­ki w Mobil­nym Punk­cie Szcze­pień Pro-Medi­ca” przy ul. Konop­nic­kiej 1.

Jest rów­nież moż­li­wość zaszcze­pie­nia się daw­ką przy­po­mi­na­ją­cą dla wszyst­kich osób pełnoletnich.

Oso­by w wie­ku 16 – 49 lat mogą otrzy­mać przy­po­mi­na­ją­cą szcze­pion­kę po 6 mie­sią­cach od peł­ne­go zaszcze­pie­nia, a oso­by 50+ po 5 mie­sią­cach od peł­ne­go zaszcze­pie­nia. Szcze­pie­nia przy­po­mi­na­ją­ce wyko­ny­wa­ne są szcze­pion­ką Pfizer.

Dodat­ko­we informacje

Dodat­ko­wych infor­ma­cji na temat szcze­pień moż­na zasię­gnąć pod nume­rem tele­fo­nu: 885 201 020.

W Mobil­nym Punk­cie Szcze­pień są szczepione:

 • oso­by dorosłe,
 • oso­by powy­żej 16 roku życia z zastrze­że­niem, że oso­by nie­peł­no­let­nie muszą zgło­sić się na szcze­pie­nie z rodzi­cem lub opie­ku­nem prawnym.

2 komentarze

napisz komentarz

 • Może ludzi dotknie reflek­sja nad wła­snym życiem i zdro­wiem i będą się szcze­pić. Zwłaszcza,że na prze­ciw­ko są 2 Zakła­dy Pogrze­bo­we i tabli­ce gdzie nie ma już miej­sca na kolej­ne nekrologi 🙁

 • Brak par­kin­gu, cia­sne stro­me wej­ście, krę­te scho­dy na pię­tro, po dro­dze cho­rzy cze­ka­ją­cy na reje­stra­cję lub przy­ję­cie w gabinecie.