Strona główna » Pod napięciem » Od dziś obowiązuje nowa stawka za śmieci. Będzie drożej, ale nie dla wszystkich (tabela porównawcza)
Pod napięciem

Od dziś obowiązuje nowa stawka za śmieci. Będzie drożej, ale nie dla wszystkich (tabela porównawcza)

Pixabay

Nie cich­nie temat nie­spra­wie­dli­wej opła­ty za śmie­ci liczo­nej od gospo­dar­stwa domo­we­go. Uchwa­ła doty­czą­ca opłat za śmie­ci obo­wią­zu­je wła­śnie od dziś tj. od 1 lipca.
Naj­bar­dziej pokrzyw­dzo­ną gru­pą są oso­by two­rzą­ce jed­no i dwu­oso­bo­we gospo­dar­stwa domo­we. W ich przy­pad­ku pod­wyż­ka wynie­sie prze­szło 100 proc. Ale nowa uchwa­ła uprzy­wi­le­jo­wa­ła też takich, któ­rzy pod­wyż­ki za śmie­ci nie odczu­ją wcale.

Do koń­ca czerw­ca tego roku obo­wią­zy­wa­ła uchwa­ła wg, któ­rej każ­dy miesz­ka­niec pła­cił za śmie­ci, za sie­bie. Opła­ty nali­cza­ne były od oso­by. Sta­ra uchwa­ła pre­mio­wa­ła też licz­ne rodzi­ny, któ­re zamiesz­ki­wa­ły daną nie­ru­cho­mość. Przy­wi­lej ten mia­ły rodzi­ny, w któ­rych licz­ba domow­ni­ków prze­kra­cza­ła 4 osoby.
Przed­sta­wia­my krót­ką ana­li­zę porów­naw­czą doty­czą­ca pod­wy­żek za odpa­dy. Porów­na­my o ile wzro­sły opła­ty za śmie­ci, kto zyska, a kto straci.

I tak:

 1. Gospo­dar­stwo domo­we 1‑osobowe pła­ci­ło 13,50 zł. Teraz zapła­ci 58 zł. Pod­wyż­ka wynie­sie 44,50 zł tj. 329,6%. Rocz­nie wzro­śnie o 534 zł.
 2. Gospo­dar­stwo dwu­oso­bo­we pła­ci­ło 27 zł. Teraz zapła­ci 58 zł. Pod­wyż­ka wynie­sie 31 zł tj. 114,8%. Rocz­nie wzro­śnie o 372 zł.
 3. Gospo­dar­stwo trzy­oso­bo­we pła­ci­ło 40,50 zł. Teraz zapła­ci 58 zł. Pod­wyż­ka wynie­sie 17,5 zł tj. 43,2%. Rocz­nie wzro­śnie o 210 zł.
 4. Gospo­dar­stwo czte­ro­oso­bo­we pła­ci­ło 54 zł. Teraz zapła­ci 58 zł. Pod­wyż­ka wynie­sie 4 zł tj. 7,48%. Rocz­nie wzro­śnie o 48 zł.

Tyl­ko o zło­tów­kę (1 zł) wzro­śnie opła­ta dla gospo­darstw pię­cio­oso­bo­wych. Zgod­nie ze sta­rą uchwa­łą staw­ka opła­ty za gospo­da­ro­wa­nie odpa­da­mi dla tych rodzin wyno­si­ła 3 zł od każ­de­go miesz­kań­ca w przy­pad­ku 5. do 9. miesz­kań­ca zamiesz­ku­ją­ce­go daną nieruchomość.
Czy­li 4 x 13,50 + 3 zł (pią­ta oso­ba) = 54 zł + 3 zł = 57 zł. Po pod­wyż­ce zapła­cą 58 zło­tych. W ich przy­pad­ku opła­ta rocz­na wzro­śnie o 12 zł.

Na pod­wyż­kę nie zała­pią się gospo­dar­stwa dzie­się­cio­oso­bo­we, któ­re do tej pory pła­ci­ły 71 zł. W ich przy­pad­ku nastą­pi obniż­ka opła­ty za śmie­ci o 13 zł mie­sięcz­nie. Rocz­nie daje im to oszczęd­no­ści 156 złotych.

Rada Mia­sta Ełku uchwa­li­ła też czę­ścio­we zwol­nie­nie z opła­ty za gospo­da­ro­wa­nie odpa­da­mi komu­nal­ny­mi. Ulgę w wyso­ko­ści 33,50 zł może otrzy­mać oso­ba samot­nie gospo­da­ru­ją­ca, któ­rej dochód nie prze­kra­cza kwo­ty 1752,50 zł. W takim przy­pad­ku oso­ba zapła­ci za śmie­ci 24,50 zł. Nato­miast zwol­nie­nie z opła­ty w wyso­ko­ści 9 zł otrzy­ma oso­ba, któ­rej dochód na oso­bę nie prze­kra­cza kwo­ty 749,76 zł (kry­te­rium docho­do­we na oso­bę w rodzi­nie).  Takie gospo­dar­stwa domo­we” zapła­cą 49 zł za odpa­dy komunalne.

52 komentarze

napisz komentarz
 • a teraz miesz­kań­cy Ełku płać­cie nawet 2tysiace dalej gło­suj­cie na Andru­kie­wi­cza niby z DOBRA WSPOLNEGO kto­ry jest w koali­cji z KOALICJA OBYWATELSKĄ to ich 1 GŁOS DOBKOWSKIEGO z Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej prze­pchnął uchwa­łę na 58 zło­tych W NIEDZIELĘ WYBORY — —  —  — - ZAPAMIĘTAJCIE NA KOGO ODDAĆ GŁOS

  • Ełk jest anty­pi­sow­ski, to poka­zu­ją kolej­ne wybo­ry, miesz­kań­cy prę­dzej zaak­cep­tu­ją koali­cję KOL i DW niż koali­cję z pisem i to sobie Zapa­mię­taj­cie. To co się dzie­je w kra­ju od 5 lat to jeden wiel­ki skan­dal i kaba­ret. To Pisow­ska dobra zmiana.

 • Zga­dza się, ponad 300 % pod­wyż­ki! Ot mamy wło­da­rzy mia­sta, aby tyl­ko dla nich było dobrze, nie­ste­ty przyj­dą wybo­ry i odwdzię­czę się.. już zaczy­nam roz­ma­wiać z nie­za­do­wo­lo­ny­mi, za bar­dzo nie muszę prze­ko­ny­wać kto rzą­dzi w Ełku. Dzię­ku­ję, że dzię­ki Wam rado Mia­sto sta­łem się bied­niej­szy, jak i spo­ro ludzi!

 • Gadu, gadu, ble, ble.…..w następ­nych wybo­rach i tak pole­ci­cie wszy­scy zagło­so­wać na naj­uko­chań­sze­go i naj­pięk­niej­sze­go. Płać­cie i becz­cie teraz bara­ny. To dopie­ro począ­tek. Zaraz przyj­dą wyż­sze rachun­ki za wodę. Ha, ha. Wasz uko­cha­ny ma was w d.… i tak zagło­su­je­cie na niego.

  • Wolę Andru­ka niż Kosę spe­ca od dro­go­wej pro­pa­gan­dy nigdy nie zre­ali­zo­wa­ne. JUŻod paru lat wg nie­go mie­li­śmy jeź­dzić via balticą.

 • Pro­szę teraz nie jęczeć i narze­kać sami kocha­ni eme­ry­ci gło­so­wa­li­ście na tą ban­dę dobrej zmia­ny .A NARCYZ dalej rzą­dzi tym mia­stem cie­ka­we skąd takie poparcie.

  pro­szę

  • Bra­wo Miesz­kań­cy Giżyc­ka. Pino­kio łem­pa­ty mora­wiec­ki i ta co przed nikim nie musi się tłu­ma­czyć kopicz­ka Wygwiz­da­ni w Giżyc­ku. /mała lite­ra nazwi­ska na znak naj­więk­szej pogardy/

 • Jakiż wspa­nia­ły jest nasz dobro­dziej, Pan Pre­zy­dent Andru­kie­wicz !!!!!! jak­że dba o nas ełczan — pła­ci­łem 60 zł za śmie­ci a teraz 58 zł — san­to sub­i­to !!!!!!!!! —  Pięk­ny jest nasz Ełk i taki ład­ny- poję­cia nie mam kto za to pła­ci ?!?!?!!? ale jest ślicz­nie . Ełk NIGDY nie miał takie­go Pre­zy­den­ta!!!!! . Alle­lu­ja i do przodu.Panie Pre­zy­den­cie- Marzy mi się klomb, po środ­ku Woj­ska Pol­skie­go z egzo­tycz­ny­mi kwia­ta­mi .….…… za pie­nią­dze eme­ry­to­wa­nych inte­lek­tu­ali­stów Ełku. Dla­cze­go eme­ry­to­wa­nych ??????? cóż.…… mnie pra­cu­ją­ce­go nasz Pre­zy­dent zwol­nił” mnie z pra­cy na rzecz kolej­nej pro­me­na­dy- a moż­na było pogo­dzić i jed­no i dru­gie. Cudow­ny czło­wiek !!!!!! podob­nie jak nasi rad­ni- wspa­nia­li ludzie.

  • Pre­zy­dent, jego zastęp­ca i rad­ni zmu­si­li nas po pro­stu żeby­śmy my, eme­ry­ci dali z naszej kie­sze­ni rodzi­nom wie­lo­oso­bo­wym kolej­ne­go plu­sa i jak czy­tam jakieś bez­ro­zum­ne wypo­wie­dzi otrzy­mu­ją­ce­go plu­sy, że mam spoj­rzeć sze­rzej niż tyl­ko przez pry­zmat swo­je­go inte­re­su” to mnie szlag tra­fia. Otrzy­mał z mojej kie­sze­ni plu­sa i chce żebym się z tego cie­szy­ła. Mam nadzie­ję, ze taka pogar­da w sto­sun­ku do eme­ry­tów nie zosta­nie im zapomniana.

 • Minął mie­siąc i nic. Dosta­je­my zawia­do­mie­nia o nowych staw­kach. Ogól­nie rzecz bio­rąc, rad­ni temat ola­li, liczą, że z cza­sem ucich­nie. Tak się wła­śnie trak­tu­je oby­wa­te­li, na każ­dym szcze­blu. Dać jed­nym kosz­tem dru­gich i zatkać uszy, żeby nie sły­szeć pro­te­stów. A pre­zy­dent obie­cy­wał, zapew­niał, jak to się zabio­rą do pra­cy… Co dalej? Zno­wu trze­ba iść pod urząd, żeby im się przypomniało?

  • @Xyz- iść pod urząd ?????? no chy­ba że z kwia­ta­mi i orde­ra­mi w podzię­ce!! Toć to wszyst­ko dla nasze­go i mia­sta dobra. Kole­go !!!!! chy­ba nie rozu­miesz zamy­słu nasze­go dobro­dzie­ja i Rady Mia­sta — któ­ra dla nas miesz­kań­ców goto­wa poświę­cić jest wszyst­ko !!!!!! .….no może z wyjąt­kiem die­ty rad­ne­go, ale zro­zum, raty za: auto,wczasy w Hur­gha­dzie, dom( prze­pra­szam- hacjen­dę lub 45 metro­wy apar­ta­men­to­wiec ) — trze­ba spła­cać, ina­czej .….…. komor­nik jest bez­li­to­sny. Ape­lu­ję!!!!! — przyjdz­my pod urząd z bukie­tem goździków .

 • Myślę że znaj­dzie się oso­ba któ­ra publicz­nie rze­tel­nie poin­for­mu­je miesz­kań­ców o gene­zie powsta­nia usta­wy opła­ty śro­do­wi­sko­wej 140zł na 270 idio­tyzm 5 frakcji,gdzie zakład w Sie­dli­skach wszyst­ko z powro­tem na taśmę.To jest pod­sta­wo­wy czyn­nik pod­wy­żek o tym powi­nien wie­dzieć każ­dy miesz­ka­niec Ełku.Kto to zrobi?Przy tak nowo­cze­snych maszy­nach segre­gu­ją­cych, zaku­pio­ne za milio­ny usta­wa rzą­do­wa stwo­rzy­ła miesz­kań­com Ełku dyskomfort.

 • Mówi się o eko­lo­gii w kra­ju choć naj­mniej, naj­więk­si tru­ci­cie­le atmos­fe­ry pisio­ry. Jako jedy­ni w Unii wymy­śli­li pięć pojem­ni­ków. Owszem kole­sie zaro­bią ale pomnóż­my ilość pojem­ni­ków przez licz­bę sor­tu­ja­cych śmie­ci. Pol­ska zosta­ła zawa­lo­na tru­ja­cym pla­sti­kiem na wie­ki. Trud­nym do uty­li­za­cji. Mam nadzie­ję że za to i inne spra­wy Pola­cy ich pod­su­mu­ja w wybo­rach. No i te cze­ki bez pokry­cia z któ­ry­mi bie­ga Kosa to dopie­ro kabaret

 • A ja nie zamie­rzam segre­go­wać i moze sobie pre­zio nasko­czyć i poła­sko­tać. Dał zaro­bić Komie i Puk- owi bo tak zarza­dza­ją że juz nie mie­li­by na pen­sje. A tak bedą mie­li i na nowe auta. Mia­sto nie­uchron­nie idzie do dna, czas wyjeż­dżać. Szko­da, że rad­ni nie widzą tego, kolej­no miej­skie insty­tu­cje upa­da­ją, spół­ki coraz w gor­szym sta­nie, a oni w urzę­dzie zado­wo­le­ni z siebie.

  • Jeże­li mi się tra­fi więk­sze opa­ko­wa­nie, nie mam zamia­ru bawić się w ugnia­ta­nie, za takie pie­nią­dze to nich sobie sami zgniatają.

   • Pani Ewo, deka­dent­ka z Pani . Kła­niam się nisko, za pod­pis z imie­nia i nazwi­ska- inny­mi sło­wy, za nabiał pomię­dzy nogami .……

  • Wła­dziu 😉 — zasta­nów się o co pro­sisz i wnio­sku­jesz.….…… 😉 —  bez­wstyd­ny jesteś !!!!!!! i za to Cię lubię 😉

 • To PIS wpro­wa­dził usta­wę, któ­ra wszyst­kie samo­rzą­dy wrzu­ci­ła do jed­ne­go wor­ka, bez wzglę­du na posia­da­ne zakła­dy uniesz­ko­dli­wia­nia odpa­dów. To przez nich, musi­my jako pio­nie­rzy Euro­py segre­go­wać na 5 frak­cji, kupo­wać dodat­ko­we pojem­ni­ki, szu­kać miej­sca w domu. To, że wszyst­kie samo­rzą­dy muszą się kie­ro­wać tym bublem praw­nym spra­wia, że wzrost cen jest kosmicz­ny. War­to też wspo­mnieć o róż­nych opła­tach śro­do­wi­sko­wych, któ­re wzro­sły kil­ka­set pro­cent i to też wpły­wa na wzrost sta­wek od miesz­kań­ców. Hipo­kry­zja nie zna gra­nic. Sami naro­bi­li bała­ga­nu, a teraz to samo­rzą­dy win­ne — bra­wo ONI.

  • To rad­ni DW prze­gło­so­wa­li takie opła­ty narzu­co­ne przez Andru­kie­wi­cza oraz dwaj z KO przy­czy­ni­li się do takich sta­wek. Jeden z nich nie przy­szedł sobie w ogó­le na sesję, a dru­gi z KO wstrzy­mał się. Nigdzie w Pol­sce opła­ty nie są tak wyso­kie oprócz War­sza­wy. Nigdzie!!!

   • Piszę to z pozy­cji pokrzyw­dzo­nej eme­ryt­ki, bo rodzi­ny wie­lo­oso­bo­we mogą się tyl­ko cie­szyć że my eme­ry­ci za nich płacimy.

    • Bzdu­ry pani Pisze pani Ewo. To, że takie staw­ki zosta­ły okre­ślo­ne wyni­ka z doku­men­ta­cji finan­so­wej, pod­wyż­ki były nie­uchron­ne. Nich pani obiek­tyw­nie popa­trzy jaki wzrost cen nastą­pił na wszyst­kie pro­duk­ty, usłu­gi — wobec cze­go i w tej bran­ży wzrost musiał nastą­pić. Ja z kolei repre­zen­tu­ję śred­nio sytu­owa­ną rodzi­nę z 2 dzie­ci i patrząc na te staw­ki, jestem w mia­rę zado­wo­lo­ny — bo mógł­bym pła­cić wię­cej w innym sys­te­mie nali­cza­nia. Co do innych samo­rzą­dów, to też pani się myli — nie spraw­dza­ła pani rze­tel­nie. Przy­ta­cza­ne tak czę­sto cho­ciaż­by Suwał­ki pod­nio­sły staw­kę na 33 zł od oso­by i mówią, że to może nie wystar­czyć. Ja win­nych obec­nej sytu­acji widzę w War­sza­wie — PIS. Nato­miast z mojej per­spek­ty­wy i per­spek­ty­wy podej­rze­wam więk­szo­ści miesz­kań­ców — rad­ni uchwa­la­jąc pro­po­zy­cję pre­zy­den­ta, postą­pi­li słusz­nie. Nie wyży­wał­bym się na nich, bo pochy­la­li się nad tym co im ufun­do­wał usta­wo­daw­ca — tak jak i inne samo­rzą­dy w kra­ju. Życzę pogo­dy ducha. Cza­sa­mi war­to spoj­rzeć sze­rzej niż tyl­ko przez pry­zmat swo­je­go interesu.

     • Nie wszy­scy rad­ni panie zastępco.Klakierzy DOBRZACCY to słu­gu­sy na roz­kaz. Po twa­rzach widać kto jest Dobrza­kiem. Dzi­wi bar­dzo neu­tral­na posta­wa Pana Starosty.

     • Mam obiek­tyw­nie patrzeć na to, że za Pana pła­cę moją ponad 400% pro­cen­to­wą pod­wyż­ką? No sor­ry, sza­now­ny Panie. I 33 to 58!!! Ma już Pan jakieś plu­sy od pię­ciu lat co mie­siąc. W Olsz­ty­nie i w wie­lu mia­stach pła­cą od kil­ku­na­stu do mniej niż trzy­dzie­stu. Mam spoj­rzeć sze­rzej niż swój inte­res i godzić się z tym, że za Pana pła­cę??? To niech sza­now­ny Pan spoj­rzy sze­rzej i prze­rzu­ci dla mnie jeden z plusów.

     • @ Ełcza­nin- Sza­now­ny Panie, Pana stwier­dze­nie iż pod­wyż­ki były nie­uchron­ne — jest w stu pro­cen­tach prawdziwe(i tyl­ko do tego momen­tu) Dra­koń­skie pod­wyż­ki za twz. śmie­ci, powo­do­wa­ne są wie­lo­let­nią nie­udol­no­ścią w zarzą­dza­niu mia­stem i zakła­dem w Sie­dli­skach. Odno­śnie szer­sze­go postrze­ga­nia” o któ­rym Pan wspo­mi­na .….… cóż, Pan widzisz tyle i tak, jak Łysek z pokła­du Idy”. Zrzuć Pan winę na Kaczafiego“i PIS- infan­tyl­ne i żało­sne . Aby się wypo­wia­dać i udzie­lać wska­zó­wek zale­cał­bym zgłę­bie­nie tema­tu o poziom niżej niż info z netu. Zrzuć Pan klap­ki z oczu.

    • Pani Ewo popie­ram Pani wpi­sy w 100%ale muszę dodać że to wy eme­ry­ci dali­ście się oma­mić temu nie­udacz­ni­ko­wi. Tań­czył z Wami kwiat­ki sadził a wy mu bili­scie bra­wo. Teraz po latach kie­dy mia­sto upa­dło gospo­dar­czo, kie­dy 5 tysię­cy mło­dych ucie­kło zabrał się za was bo myślał że zno­wu bra­wo będzie. I pod­wyż­ka będzie zaak­cep­to­wa­na. Co teraz, zaak­cep­tu­je­cie kolej­ną dra­koń­ską zmianę?

     • @Mieszkaniec Ełku. Ja aku­rat nigdy nie bywa­łam w jego pobli­żu, pew­nie intu­icyj­nie wyczu­wa­łam fałsz i obłu­dę w tym czło­wie­ku. Nato­miast zdzi­wi­ło mnie, że eme­ry­ci z UTW, ci któ­rzy pro­te­sto­wa­li pod UW w spra­wie śmie­ci balo­wa­li z nim na zakoń­cze­nie roku. Zaś jeże­li cho­dzi o brak przy­szło­ści w Ełku dla mło­dych ludzi to coś wiem na ten temat, moje dzie­ci też wyemi­gro­wa­ły stąd na zawsze jak i wie­lu ich rówieśników.

    • Tak, pani Ewo, patrzy pani tyl­ko przez pry­zmat swo­je­go inte­re­su. Pis ubrał samo­rzą­dy w ten temat. Sys­tem musi funk­cjo­no­wać, tak samo jak pła­ci pani za wodę, ener­gię i jedze­nie, tak i tu moż­na się dener­wo­wać, bo ja też bym chciał by było za darmo.

     • Za wodę, ener­gię i jedze­nie pła­cę tyle ile zuży­ję. A za Pana śmie­ci to ja pła­cę, a pro­du­ku­ję ich mniej. Co bez­sen­sow­ny brak logiki!

     • I będę to powta­rzać sto razy! Dla­cze­go muszę pła­cić za innych?!

  • J23- prze­stań z tym PiSem — jesteś krót­ko­wzrocz­ny , suge­ro­wał­bym bino­kle do dali.…..

   • Panie skończ pan z tymi bred­nia­mi. Zapy­taj­my kogo­kol­wiek, czy przy jezio­rze ma funk­cjo­no­wać zakład przyj­mu­ją­cy odpa­dy. Czło­wie­ku, mamy już dość two­je­go słowotoku.

 • PiS pono­si naj­więk­szą odpo­wie­dzial­ność. Bo to oni wymy­śli­li te 5 pojem­ni­ków kie­dy w Unii im nikt tak nie naka­zał zro­bić. Kole­sie pro­du­ku­ją­cy pojem­ni­ki zosta­li urzą­dzeń na lata. Cała Euro­pa ma dwa pojem­ni­ki i wszyst­ko tam funk­cjo­nu­je nor­mal­nie. Takich prze­krę­cia­rzy jak pisu­ary jesz­cze w Pol­sce nie było. Choć­by spra­wa mase­czek i innych zabez­pie­czeń pod kie­run­kiem mini­stra z pod­krą­żo­ny­mi ślicz­nym oczkami.

  • Prze­stań baj­ki opo­wia­dać w innych mia­stach są 2 albo 3 frak­cje segre­ga­cji odpa­dów a nie 5 tak jak w Ełku . Jedy­ny­mi win­ny­mi są Dobro Wspól­ne i Koali­cja Oby­wa­tel­ska bo to oni pod­nie­sli staw­kę i wymy­śli­li taki sys­tem oraz Pre­zy­dent Miasta

   • Ale ciem­niak z cie­bie. Czło­wie­ku ogar­nij się. Sys­tem na 5 frak­cji wpro­wa­dził rząd PiSu dla całe­go kra­ju. Poczy­taj tro­chę przed zabra­niem głosu.

 • Za przy­ję­ciem nowej opła­ty 58 zł. Gło­so­wa­li. DOBRZACCY KLAKIERZY.Awramik,Karpienia,Kemicer,Klimowicz,Lewandowska,Przygodzinski,Sawczynski,Surynt,Tyszkiewicz,Wisowaty,Wolna.Nieobecni to Podwoj­ski wstrzy­mał się Dobkow­ski. Resz­ta rad­nych Koali­cji była sta­now­czo prze­ciw. Roz­li­czaj­cie per­so­nal­nie tych co dopro­wa­dzi­li do przej­ścia usta­wy. Dobrza­ki na któ­rych gło­suj­cie poka­za­li wam środ­ko­wy palec. Nie bez winy jest Dobkow­ski i Podwoj­ski Zapa­mię­taj­cie te nazwi­ska do wybo­rów. Jed­nak pro­jek­tan­tem tej dra­kon­skiej opła­ty jest humo­rza­sty czy­li pre­zio i to on pono­si głów­ną odpowiedzialność.

 • Jeśli pisze­cie Rada Mia­sta to naj­pierw prze­czy­taj­cie kto i jak gło­so­wał. Część Rad­nych była prze­ciw ale Dobrza­ki popar­li plan humo­rza­ste­go. Pły­wa­ki też zaglo­so­wa­li za dobrzakami.

 • Było spo­tka­nie pod urzę­dem, powsta­ła komi­sja , któ­ra mia­ła zmie­nić tę uchwa­łę. Mam dość pań­stwa, któ­re nie dostrze­ga osób star­szych, samot­nych. Nie chcę pła­cić za kogoś. wycho­wa­łam tro­je dzie­ci bez pomo­cy pań­stwa i chcę mieć pra­wo do god­ne­go życia. Mam dość rodzin wie­lo­dziet­nych, żeru­ją­cych na innych. Liczę na ponow­ne spo­tka­nie pod urzędem.

 • Było spo­tka­nie pod urzę­dem, powsta­ła komi­sja , któ­ra mia­ła zmie­nić tę uchwa­łę. Mam dość pań­stwa, któ­re nie dostrze­ga osób star­szych, samot­nych. Nie chcę pła­cić za kogoś. wycho­wa­łam tro­je dzie­ci bez pomo­cy pań­stwa i chcę mieć pra­wo do god­ne­go życia. Mam dość rodzin wie­lo­dziet­nych, żeru­ją­cych na innych. Liczę na ponow­ne spo­tka­nie pod urzędem.

  • Czas na nowe spo­tka­nie przed urzę­dem Zro­bi­li z nas idio­tow A wy tam ocho­czo jesz­cze pre­ze­so­wo­wi bra­wa bili­scie bo wam obie­cał komi­sje stwo­rzyć! Na tacz­kach trze­ba było go wywieźć!!

   • On to ma jak w ban­ku. Koniec karie­ry będzie tacz­ko­wy. Kie­dy przyj­dą rachun­ki ludzi szlag tra­fi. I poja­dą po nie­go. Tra­sa będzie krót­ka śmietnisko.

 • Za co ku.… Ze śmie­cie pose­gre­gu­je. No toć kur.… Sza­leń­stwo PiSu i kurw.… Tom­ka. Zamiast segre­gow­ni spa­lar­nię śmie­ci jak Bia­ły­stok przy­naj­mniej taniej jest.

  • PiS mato­le nie karze pod­no­sić opłat za śmie­ci. A w Ełku PiS był prze­ciw­ny pod­wyz­kom Podzię­kuj swo­jej Koali­cji i Dobrze Wspól­ne­mu A szcze­gól­nie poca­luj w d.. e rad­ne­go Dobkow­skie­go czy tam Dąb­kow­skie­go A.

  • Wszy­scy rad­ni z PiS byli prze­ciw pod­wyż­ce. Tak dla Pana wiedzy.

   • Już my zna­my two­ich bana­diow i ich hote­le wynaj­mo­wa­ne na godziny

    • Panie Prze­mo! Usta­wa i tak mia­ła wejść w życie zgod­nie unij­ny­mi dyrek­ty­wa­mi, inne mia­sta już daw­no ją wpro­wa­dzi­ły. Nato­miast tak nie­spra­wie­dli­wie wyso­kie opła­ty usta­li­li miej­sco­wi! Zamiast od oso­by, cho­ciaż­by na chłop­ski rozum, to bez­ro­zum­nie usta­li­li od gospo­dar­stwa. I tak eme­ry­ci pła­cą kolej­ny plus rodzi­nom wieloosobowym.

     • Pani Ewo, pro­szę, wręcz nale­gam by pani poczy­ta­ła tro­chę wię­cej. Wiem, że na to panią stać. Dyrek­ty­wa unij­na nie narzu­ca żad­ne­mu kra­jo­wi, jak ma się dosto­so­wać a jedy­nie co ma osią­gnąć. PiS mógł to zro­bić ina­czej, tak jak w cywi­li­zo­wa­nych kra­jach. Nie ma co się cią­gle pom­po­wać na samo­rzą­dzie, bo win­ny jest gdzie indziej. Pozdra­wiam serdecznie

   • A za czym oni byli ZA? Sami nic nie przed­sta­wia­ją, chy­ba, że jakieś baj­ki, któ­re i tak nie są poważ­nie trak­to­wa­ne. Gło­so­wa­nie nr 91 na 83. posie­dze­niu Sej­mu dnia 04-07-2019 r. o godz. 21:46:04 — usta­wy o zmia­nie usta­wy o utrzy­ma­niu czy­sto­ści i porząd­ku w gmi­nach oraz nie­któ­rych innych ustaw — PIS ZA 229

OSTATNIE