Strona główna » Pandemia koronawirus » Od dziś wszyscy pełnoletni Polacy mogą rejestrować na szczepienie przeciw COVID-19
Pandemia koronawirus

Od dziś wszyscy pełnoletni Polacy mogą rejestrować na szczepienie przeciw COVID-19

Od niedzieli, 9 maja wszyscy pełnoletni Polacy mogą rejestrować się na konkretne terminy szczepień. Chcemy przekonać wszystkich niezdecydowanych, że warto się szczepić, bo to jedyna droga do powrotu do normalności - zauważył pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień i szef KPRM Michał Dworczyk.

Od nie­dzie­li wszy­scy peł­no­let­ni Pola­cy, czy­li ponad 30 mln osób, mogą reje­stro­wać się na kon­kret­ne ter­mi­ny szcze­pień” — przy­po­mniał Dworczyk.

Według przy­ję­te­go har­mo­no­gra­mu w nie­dzie­lę moż­li­wość reje­stra­cji na szcze­pie­nie prze­ciw COVID-19 otrzy­ma­ją już ostat­nie rocz­ni­ki — 2000 – 2003. To oso­by w wie­ku od 18 do 21 lat, któ­re nie zgło­si­ły na począt­ku roku chę­ci zaszcze­pie­nia, wypeł­nia­jąc spe­cjal­ny for­mu­larz na stro­nie pacjent.gov.pl. Jeśli to uczy­ni­ły, mogły to zro­bić wcze­śniej, czy­li od wtor­ku, 4 maja w ramach zapo­wia­da­ne­go przez rząd przy­wi­le­ju wyni­ka­ją­ce­go z takiej deklaracji.

Zazna­czył, że szcze­pie­nia w zakła­dach pra­cy, zgod­nie z wcze­śniej­szy­mi zało­że­nia­mi rzą­du, powin­ny ruszyć w maju, jed­nak – w jego opi­nii – warun­kiem, by tak się sta­ło jest zapew­nie­nie dostaw szcze­pio­nek, któ­re pozwo­lą, by odby­wa­ło się to w spo­sób nie­za­kłó­ca­ją­cy w żad­nej mie­rze szcze­pień powszechnych.

Cho­dzi o to, by roz­po­czę­cie tej ope­ra­cji nie ozna­cza­ło zmniej­sze­nia dostaw do punk­tów szcze­pień, w któ­rych na co dzień szcze­pią się Pola­cy. Przy­po­mnę, że takich pla­có­wek jest ponad 7 tys. na tere­nie całe­go kra­ju” — powiedział.

Dwor­czyk pod­trzy­mał też dekla­ra­cję, że do koń­ca II kwar­ta­łu 2021 roku wyko­na­nych będzie ponad 20 mln szcze­pień. (PAP)

OSTATNIE