Strona główna » Pandemia koronawirus » Od dziś zabiegi planowe w szpitalach zostają wznowione
Pandemia koronawirus

Od dziś zabiegi planowe w szpitalach zostają wznowione

foto: pixabay.com.pl /zdjęcie ilustracyjne
Ograniczone lub zawieszone w ostatnich tygodniach ze względu na pandemię COVID-19, zabiegi planowe w szpitalach zostają od wtorku wznowione.

Naro­do­wy Fun­dusz Zdro­wia, na pole­ce­nie mini­stra zdro­wia Ada­ma Nie­dziel­skie­go, wydał w ubie­głym tygo­dniu zale­ce­nie, by od 4 maja wzno­wić ogra­ni­czo­ną lub zawie­szo­ną reali­za­cję świad­czeń wyko­ny­wa­nych pla­no­wo. Decy­zję umo­ty­wo­wa­no popra­wą sytu­acji epidemicznej.

8 mar­ca NFZ w związ­ku z roz­wo­jem epi­de­mii zale­ci­ło ogra­ni­cze­nie do nie­zbęd­ne­go mini­mum lub cza­so­we zawie­sze­nie udzie­la­nia świad­czeń wyko­ny­wa­nych planowo.

Zale­ce­nie doty­czy­ło przede wszyst­kim pla­no­wa­nych poby­tów w szpi­ta­lach w celu prze­pro­wa­dze­nia dia­gno­sty­ki, zabie­gów dia­gno­stycz­nych, lecz­ni­czych i ope­ra­cyj­nych, w szcze­gól­no­ści endo­pro­te­zo­pla­sty­ki dużych sta­wów, dużych zabie­gów korek­cyj­nych krę­go­słu­pa, zabie­gów naczy­nio­wych na aor­cie brzusz­nej i pier­sio­wej, pomo­sto­wa­nia naczyń wień­co­wych, jak rów­nież dużych zabie­gów tora­ko­chi­rur­gicz­nych, zabie­gów wewnątrz­czasz­ko­wych, nefrek­to­mii, histe­rek­to­mii, ale z powo­dów innych niż onko­lo­gicz­ne. (PAP)

Kata­rzy­na Lechowicz-Dyl

OSTATNIE