Strona główna » Lokalne » Odcinek Wysokie – Raczki. Kolejne kilometry szlaku Via Baltica oddane do użytku
Lokalne

Odcinek Wysokie – Raczki. Kolejne kilometry szlaku Via Baltica oddane do użytku

Kierowcy mogą już korzystać z kolejnego fragmentu drogi ekspresowej S61. Odcinek Wysokie – Raczki, o długości 20,2 km, zlokalizowany jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz województwa podlaskiego stanowi fragment międzynarodowej trasy Via Baltica łączącej Europę Środkową z państwami bałtyckimi i Skandynawią. Łączny koszt inwestycji, której wykonawcą była firma Budimex, wynosi 484,3 mln zł.

— To kolejny fragment międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, który przekazujemy w tym roku kierowcom do użytkowania. Otwarcie tego dwudziestokilometrowego odcinka drogi S61 jest istotne nie tylko z punktu widzenia Polski, ale i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Obraliśmy sobie za cel, że zbudujemy międzynarodową trasę, która bezpośrednio połączy północ i południe Europy. Stanowi dowód na to, że wszystko jest na najlepszej drodze, aby ten cel wykonać — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach inwe­sty­cji wyko­na­no dro­gę eks­pre­so­wą o prze­kro­ju dwu­jez­dnio­wym wraz z dro­ga­mi ser­wi­so­wy­mi. Wyre­mon­to­wa­no tak­że dro­gi lokal­ne oraz zbu­do­wa­no urzą­dze­nia ochro­ny śro­do­wi­ska. Ponad­to powsta­ło m.in. 25 obiek­tów inży­nier­skich oraz węzeł Kalinowo.

Od sierp­nia 2021 r. roku kie­row­cy mogą już korzy­stać z odcin­ków S61 na pół­noc od Łom­ży: Kol­no – Sta­wi­ski i Sta­wi­ski – Szczu­czyn. Do cza­su zakoń­cze­nia budo­wy dwóch odcin­ków S61 Szczu­czyn — Ełk Połu­dnie i Ełk Połu­dnie — Wyso­kie ruch tran­zy­to­wy z węzła Racz­ki będzie kie­ro­wa­ny tak jak dotych­czas, czy­li dro­gą kra­jo­wą nr 8 w kie­run­ku Augustowa.

Dro­ga eks­pre­so­wa S61, łącząc się z dro­gą eks­pre­so­wą S8 Wro­cław — War­sza­wa — Bia­ły­stok, two­rzy mię­dzy­na­ro­do­wy kory­tarz trans­por­to­wy Via Bal­ti­ca. Doce­lo­wo przej­mie on ruch tran­zy­to­wy pomię­dzy kra­ja­mi bał­tyc­ki­mi i Euro­pą Zachodnią.

Budo­wa dro­gi eks­pre­so­wej S61 Szczu­czyn — Budzi­sko, odc. Szczu­czyn — Racz­ki jest współ­fi­nan­so­wa­na przez Unię Euro­pej­ską w ramach Instru­men­tu CEF Łącząc Euro­pę”. War­tość dofi­nan­so­wa­nia z UE to ponad 379,5 mln euro i obej­mu­je sześć zadań w ramach pro­jek­tu budo­wy dro­gi eks­pre­so­wej S61 Szczu­czyn — Budzisko.

2 komentarze

napisz komentarz