Strona główna » Poza prawem » Odpalona petarda wpadła rolnikowi do jego buta i wybuchła
Poza prawem

Odpalona petarda wpadła rolnikowi do jego buta i wybuchła

pixabay/zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu
Rolnik podczas prac na polu w celu odstraszenia zwierzyny niszczącej mu uprawy użył petard. Niestety, niefortunnie jedna z nich po odpaleniu wpadła mu do gumowca i zraniła w nogę. Policja apeluje o ostrożność i zachowanie bezpieczeństwa.

Poli­cjan­ci z Ełku dosta­li zgło­sze­nie o męż­czyź­nie, któ­ry zra­nił się w nogę petardą.

Wyja­śnia­jąc oko­licz­no­ści tej sytu­acji, poli­cjan­ci usta­li­li, że rol­nik jeź­dził cią­gni­kiem po swo­im polu i w celu odstra­sze­nia zwie­rzy­ny nisz­czą­cej mu upra­wy uży­wał petard. Nie­ste­ty nie­for­tun­nie jed­na z nich po odpa­le­niu wpa­dła mu do gumow­ca. Męż­czy­zna nie zdą­żył jej wycią­gnąć i petar­da wystrze­li­ła mu w bucie, poważ­nie raniąc nogę.

Bar­dzo waż­ne jest, żeby zawsze uży­wać petard, zacho­wu­jąc szcze­gól­ną uwa­gę i roz­są­dek. Nale­ży sto­so­wać się do instruk­cji i bez­względ­nie prze­strze­gać zale­ceń pro­du­cen­ta. To mate­ria­ły wybu­cho­we i nie­prze­strze­ga­nie zasad ostroż­no­ści może skut­ko­wać poważ­ny­mi wypad­ka­mi i cięż­ki­mi obra­że­nia­mi — ape­lu­je policja.