Strona główna » Pod napięciem »  Okradają i niszczą własne miasto. Urząd apeluje: nie zgadzajmy się na dewastację mienia i kradzieże
Pod napięciem

 Okradają i niszczą własne miasto. Urząd apeluje: nie zgadzajmy się na dewastację mienia i kradzieże

dewastacja_mienia
Foto: Mirosław Sawczyński FB
Coraz częściej upubliczniane są akty wandalizmu w naszym mieście. Niszczone są przystanki, ławki czy kosze na śmieci. W ostatnim czasie doszło także do kradzieży 21 sadzonek krzewów, które zostały nasadzone przy bajorku na os. Północ.

O reak­cję na nie­wła­ści­we zacho­wa­nie pro­sił na swo­im pro­fi­lu FB rad­ny  Miro­sław Saw­czyń­ski. — Nie wyko­puj czło­wie­ku roślin do swo­je­go ogród­ka — mówił rad­ny. Jeśli ktoś zauwa­ży akty nisz­cze­nia, pro­szę o reago­wa­nie i zgła­sza­nie takich sytuacji.

O reak­cję pro­szą tak­że urzęd­ni­cy: — W związ­ku z tym, że zda­rza­ją się przy­pad­ki dewa­sta­cji mie­nia publicz­ne­go i kra­dzie­że, ape­lu­je­my: nie bądź­my obo­jęt­ni na wybry­ki wan­da­li. Zaalar­muj­my Straż Miej­ską lub policję.

 — Zachę­ca­my ełczan do reago­wa­nia na bez­myśl­ne dewa­sto­wa­nie mie­nia publicz­ne­go oraz kra­dzie­że w naszym mie­ście. Nie moż­na bier­nie przy­glą­dać się i prze­cho­dzić obo­jęt­nie wobec dewa­sta­cji nasze­go wspól­ne­go mie­nia — ape­lu­je ratusz. Mamy nadzie­ję, że dzię­ki wspól­nym dzia­ła­niom i zaan­ga­żo­wa­niu ełczan, do aktów wan­da­li­zmu oraz kra­dzie­ży będzie docho­dzi­ło rza­dziej, a może wcale.

W przy­pad­ku wystą­pie­nia incy­den­tów wan­da­li­zmu oraz kra­dzie­ży nale­ży nie­zwłocz­nie powia­do­mić Straż Miej­ską lub Poli­cję, co znacz­nie przy­spie­szy inter­wen­cję służb i pomo­że w uję­ciu spraw­cy wan­da­li­zmu. Pamię­taj­my, że wszyst­kie napra­wy finan­so­wa­ne są z budże­tu mia­sta, tj. ze środ­ków finan­so­wych pocho­dzą­cych m.in. z podat­ków miesz­kań­ców nasze­go miasta.

Nume­ry alar­mo­we, pod któ­re nale­ży dzwonić:

Straż Miej­ska w Ełku

  • Sie­dzi­ba, Urząd Mia­sta Ełku ul. Pił­sud­skie­go 2, par­ter — nr alar­mo­wy 986
  • tel. 87 73 26 201 – dyżur­ni stra­ży – numer całodobowy
  • tel. 87 73 26 285, 87 73 26 289 – Sekre­ta­riat (ponie­dzia­łek 8:00 — 16:00, wto­rek – pią­tek 7:30 — 15:30),

Komen­da Powia­to­wa Poli­cji w Ełku

  • Sie­dzi­ba, ul. Cho­pi­na 10 – nr alar­mo­wy 112
  • tel. 47 7355 200

4 komentarze

napisz komentarz

  • Na Koniecz­kach nadal brak kamer. Chro­nią BAJORKO” a bez­pie­czeń­stwa ludzi a szcze­gól­nie małych dzie­ci. Któ­re cho­dzą do pobli­skiej szko­ły nr 9,przedszkola,nowego pla­cu zabaw przy pętli auto­bu­so­wej już nie ! Wystar­czy popa­trzeć co się dzie­je na ul.Kolonia i na ron­dach wzdłuż tej uli­cy. HAŁASY I RYCIE STUNINGOWANYCH WYDECHÓW.ZERO REAKCJI SŁUŻ ODPOWIEDZIALNYCH ZA BEZPIECZEŃSTWO.

  • Popa­trzy­łam na fot­kę do arty­ku­łu i poszłam obej­rzeć jezior­ko po remon­cie jego oko­lic. Zgro­za. Całe w sta­lo­wo-beto­no­wej opa­sce, nawet wyspa. Kacz­ki z tru­dem pod­fru­wa­ją­ce na brzeg, bo nie zosta­wio­no im nigdzie łagod­ne­go wej­ścia na brzeg, jak to zro­bio­no przy rze­ce. Czy ktoś, kto urzę­do­wo zaj­mu­je się ochro­ną przy­ro­dy, widział wcze­śniej ten pro­jekt? Pamię­tam to jezior­ko sprzed 50 lat. Uro­kli­wie poło­żo­ne wśród łąk i pól. Peł­no ptac­twa wod­ne­go. Owszem, jezio­ro wyma­ga­ło rewi­ta­li­za­cji, ale nie w bar­ba­rzyń­ski spo­sób dla przy­ro­dy. Prze­cież taka kacz­ka nawet nie będzie mia­ła szans wypro­wa­dzić mło­dych i w trud­niej­szych warun­kach sama pode­rwać się do lotu. A co z inny­mi ptakami?

    • A powie Pani, komu te pta­ki potrzeb­ne, jak tyl­ko bru­dzo, sra­jo i hała­su­jo (zna­czy kwa­czo)? Bedzie ich mniej to bedzie wienk­szy spo­kuj na osiedlu.

  • A gdzie popo­łu­dnio­we i noc­ne patro­le pie­sze poli­cji i stra­ży miej­skiej? Gdzie nie­umun­du­ro­wa­ni funk­cjo­na­riu­sze patro­lu­ją­cy osie­dla? Gdzie moni­to­ring miej­ski? Gdzie zła­pa­ni wan­da­le wyko­nu­ją­cy pra­ce na rzecz miasta?

OSTATNIE