Strona główna » Powiat » Osewski powołał zastępcę. To Magdalena Fuk
Powiat

Osewski powołał zastępcę. To Magdalena Fuk

foto: Od lewej: K. Bronakowski- sekretarz, M.Fuk - nowy zastępca wójta Osewskiego
16 stycznia wójt Osewski powołał na stanowisko zastępcy wójta gminy Ełk, Magdalenę Fuk.

Nowa wice­wójt” jest giżyc­czan­ką i jak sama zapew­nia, codzien­nie dojeż­dża do pra­cy w Ełku. Stu­dio­wa­ła na Uni­wer­sy­te­cie Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Poznaniu.
Następ­nie ukoń­czy­ła pody­plo­mo­we stu­dia z bez­pie­czeń­stwa mię­dzy­na­ro­do­we­go i inte­gra­cji euro­pej­skiej na Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w War­sza­wie oraz praw­ne aspek­ty inwe­sty­cji budow­la­nych na Uni­wer­sy­te­cie War­miń­sko-Mazur­skim w Olsztynie.

— Mam doświad­cze­nie w zakre­sie koor­dy­no­wa­nia inwe­sty­cji. Od 2003  r.  pra­co­wa­łam w Urzę­dzie Mia­sta  w Giżyc­ku, gdzie zaj­mo­wa­łam się pro­jek­ta­mi unij­ny­mi — mówi o sobie Fuk. — Były to duże inwe­sty­cje, m.in. roz­bu­do­wa Eko-Mari­ny, budo­wa lodo­wi­ska, budo­wa dróg na tere­nie mia­sta. Tutaj, myślę, że będę bar­dzo pomoc­na przy poro­zu­mie­niu w spra­wie ście­żek rowe­ro­wych, gdyż to ja, od same­go począt­ku koor­dy­no­wa­łam Mazur­ską Pętlę Rowe­ro­wą, co zaowo­co­wa­ło powsta­niem Miej­skie­go Obsza­ru Funk­cjo­nal­ne­go Kra­iny Wiel­kich Jezior Mazur­skich. 10 lat temu robi­łam też pro­jek­ty wokół Jezio­ra Nie­go­cin — rów­nież taką mazur­ską pętlę rowe­ro­wą. Myślę, że moje doświad­cze­nie powin­no się też przy­dać przy reali­za­cji pro­jek­tów unij­nych. Będę na pew­no spraw­dza­ła wnio­ski, koor­dy­no­wa­ła inwe­sty­cje i w mia­rę moż­li­wo­ści wspie­ra­ła gmi­nę Ełk.
Agniesz­ka Czarnecka

153 komentarze

napisz komentarz
 • Ktoś napi­sał że Micha­łow­ski się okre­slił. Wła­śnie się nie okre­ślił. Myślał że życze­nia z oka­zji dnia kobiet i parę bil­bor­dow mu pomo­gą. Wynik sla­biut­ki. I naucz­ka panie Micha­łow­ski zaj­mij się Pan czymś innym. Wój­to­wa­nie chy­ba na zawsze wybił Panu z gło­wy Pan Osewski.

 • Panie Wój­cie, mamy tacz­kę tro­chę zardze­wia­ła ale na dwo­rzec doje­dzie. Odwie­zie­my i niech nie wra­ca. Oczy­wi­ście jeden kie­ru­nek moż­li­wy Giżyc­ko. Zapomnieliśmy,bez moż­li­wo­ści powrotu.

 • Gra­tu­la­cje Woj­to­wi za decy­zję pozby­cia się nie mają­cych poję­cia o pra­cy w samo­rzą­dach. Kom­plet­nie nie mają­cych poję­cia o pozy­ski­wa­niu środ­ków unij­nych. Co ta fako­wa wnio­sła nowe­go do gmi­ny? Ona przy­je­cha­ła się tu uczyć. Wójt osią­gnął­by lep­szy wynik. A tak miesz­kań­cy podzie­li­li się po poło­wie. Wójt otrzy­mał tyle gło­sów ile kon­ku­ren­ci razem. Jed­na nie prze­my­śla­na decy­zja. Wie­my z roz­mów że u wie­lu wybor­ców to zade­cy­do­wa­ło. Spro­wa­dzać kogoś by się u nas uczył to jakaś pomył­ka. Wystar­czy wejść do inter­ne­tu i poczy­tać albo zadzwo­nić. Jed­nak lepiej póź­no niż wca­le sumu­jac doko­na­nia Pana wój­ta w swo­jej kaden­cji i tak pobił na gło­wę poprzed­ni­ków. Duży suk­ces to ZUG WODAi odpa­dy. Szcze­gól­nie dla tych co mają u nas dom­ki I opo­wia­da­li baj­ki że zabie­ra­ją odpa­dy do Ełku a wyrzu­ca­li je w zaro­śla przy dro­dze albo zosta­wi­li na przy­stan­kach, Na koniec, niech ten fak jedzie i nigdy nie wra­ca. Tak nie lubia­nej oso­by jesz­cze u nas nie było. Panu Woj­to­wi gra­tu­la­cje zwy­cię­stwa I mądrej decyzji.

 • Osew­ski być może wygrał­by wybo­ry ale ludzie nie daru­ją mu fuka. Komen­tu­ją to nastę­pu­ją­co. To w naszej gmi­nie nie ma mądrych ludzi by spro­wa­dzać takich co u nas się muszą uczyć bo nie wie­le wie­dzą prze­cież nikt kogo pyta­my z gmi­ny nie powie o nich jed­ne­go dobre­go sło­wa. Czy komuś mądre­mu pozwo­lo­no­by wyje­chać że swo­jej miej­sco­wo­ści? Osew­ski trze­ba pomy­śleć zanim się coś zro­bi. Dziś bane­ry w całej Pol­sce wiszą nas na bane­ry nikt już nie weź­mie. Gmi­na Ełk w inter­ne­cie jest w czo­łów­ce naj­bar­dziej zadłu­żo­nych gmin. To co zosta­ło zro­bio­ne te parę metrów kost­ki to nor­mal­ny obo­wią­zek. Za co kasu­jesz pan tyle tysię­cy mie­sięcz­nie. Poraż­ka to zapła­ta za bezmyslność.Fuka się zachcia­ło. ełc­ka Gmi­nę mia­ła uzdro­wić a jesz­cze bar­dziej pogrążyła.

 • Dobro wspól­ne to te same gę.. y od wie­lu lat i Dziś ta kli­ka kla­kie­rów sta­wia się do wybo­rów zno­wu w kom­ple­cie. MZK I USC to przy­kła­dy usta­wia­nia kole­si. Podzię­kuj­my im I niech zej­da raz na zawsze. Ten Tysz­ka to już sam nie wie gdzie on jest 3 dni u gowi­now­ców prze­chrztów trzy dni u dobrza­kow a w nie­dzie­le on sam nie wie gdzie on jest.

 • A ja nie zagło­su­je z sąsia­da­mi na gowi­now­ców prze­chrztów, pisio­rów i dobrza­ków czy­li dobro wspólne.

 • Pan Micha­łow­ski w koń­cu się okreslił
  i dobrze Pana szan­sę są ogrom­ne bo my miesz­kań­cy nie daru­je­my Ose­sko­wi Fako­wej. To naj­więk­sza kom­pro­mi­ta­cja w histo­rii naszej gmi­ny. To poni­ze­nie i obra­za naszych wyksztal­co­nych osób. Ścią­gać kogoś z inne­go mia­sta kogoś kto miał­by pro­blem z zatrud­nie­niem w swo­jej wsi. Wstyd Ose­sek pod­su­mu­je­my cie­bie w wybo­rach. Dru­ga spra­wa to kaba­ret z dro­gą NWE — Baran­ki. Takie­go komicz­ne­go remon­tu i jesz­cze nie było. Kieł­ba­sa wybor­cza, rozu­mie­my ale odpo­wied­nio zagło­su­je my.

 • Pani Redak­tor dotar­ła do nas wia­do­mość. Gra­tu­la­cje cze­ka­li­śmy na tę odważ­na decy­zję. Ma pani nasze popar­cie, ale się cie­niut­kie zagotuje.

  • Wójt w toa­le­cie a ona krzy­czy jestem wój­tem. Wójt wra­caa ona krzy­czy nie­ste­ty już wój­tem nie jestem

  • To był błąd za któ­ry Pan wójt zapła­ci poraż­ką. Kom­pro­mi­ta­cja, to miał być spec. Prze­pra­szam, ale miesz­kań­cy pyta­ją kto to ten fak.

 • Na litość Boską Giżyc­cza­nie zabierz­cie te Panią spo­wro­tem bo nasz wójt prze­gra przez nią wybo­ry. W tej chwi­li popar­cie wyno­si zero.

 • Ludzie zobacz­cie. Zobacz­cie w oświad­cze­niu na stro­nach gmi­ny ile zara­bia Fuko­wa. Ale zła­pa­ła fuchę. Ponad 10 tys co mie­siąc. A caro­wa 17 tysię­cy co mie­siąc. Tom­cio ser­de­lek nie poka­zał swo­jej kasy. Jest o co się bić. Ale i tak wybo­rów nie wygra. 20 milio­nów dłu­gu wię­cej niż miał Antoni.

  • Czy to praw­da że kasa pusta i wgmi­nie prze­ży­wa­ją hor­ror przed wypłatami?

  • 10 tys za obec­ność bo wia­do­mo­ści zero. Gru­by się bał że ktoś mądry może mu poka­zać jego slabosci

  • Co tam fako­wa zobacz­cie na bip ile zara­bia caro­wa. Prze­ży­je­cie szok. Wie­my gdzie poszły 33 mln.

 • Temu cien­kie­mu kom­plet­nie odbi­ło z tym gowi­nem sto­czył się do prze­chrztow któ­rym 19 tys to mało. Któ­rzy gło­su­ją za ale się nie cie­szą więk­szość to kole­dzy Pali­ko­ta któ­ry nawet w cza­sie snu ubli­żał PiSowi.No i teraz ten znie­wie­ścia­ły pożal się Panie Boże żalek-mala lite­rą na znak naj­więk­szej pogar­dy pogrą­żył tych gowi­now­cow niedobitków.Kazdy Polak wie że sam może stać się nie­peł­no­spraw­nym i nigdy nie zaglo­su­je na tych gowi­now­cow buraków.Cieniutki nie prze­my­śla­łeś tego ruchu.

 • Gigan­tycz­ny suk­ces” Osew­skie­go w Olec­ku. Osew­ski i Gowin to poca­łu­nek śmier­ci dla Kłocz­ki. W Olec­ku radośc a w Elku żało­ba. Wspól­czu­je­my pra­cow­ni­kom W przy­szłym roku powtór­ka i W Ełku i Olec­ku. Nie będzie rozp…lę wszyst­kich. Pyche i zaro­zu­mia­lość zmiaż­dży­li miesz­kań­cy Olec­ka. Kłocz­ko został skre­ślo­ny raz na zawsze.

   • Pan Osew­ski nie wygra wybo­rów w 2018 r tyl­ko z jed­ne­go powo­du Fako­wej. 90 pro­cent miesz­kań­ców jest wscie­kla ze gmi­na rzą­dzą mało zna­ni z Giżyc­ka. Jeden z soł­ty­sów powie­dział — to u nas nie ma już mądrych ludzi ze trze­ba było trze­ci sort spro­wa­dzac z Giżycka.Co nie­co dla gmi­ny zro­bił i znisz­czył to błęd­ną decyzją.

    • Prze­nie­śli caro­wą do sute­re­ny bo podob­no nie mia­ła intym­no­ści przy lepie­niu kar­ta­czy. Tar­cie się zaczęło.

    • Czy to praw­da że pani. Fuko­wa powo­ła­na zosta­la na zastęp­cę Gowi­na i prze­no­si się do Warszawy?

    • Każ­da jed­na kobie­ta pocho­dzą­ca z gmi­ny Ełk roz­ło­ży Ose­skie­go na łopat­ki w wybo­rach samorządowych.w kil­ku wsiach mają już kandydatki,wyborcy cze­ka­ją na prezentację.Potrzeba w koń­cu kul­tu­ry w UG.

     • I w gmi­nie i w mie­ście elcza­nie wybio­rą kobie­tę jeśli wystar­tu­je. Nade­szła pora.

  • Czy to praw­da ze Fuko­wa prze­szła do Gowi­na? Razem z wój­tem two­rzą struk­tu­ry w Ełku i Giżycku?

   • Ludzie mówią ze on chce star­to­wać do euro­par­la­men­tu a ona na wój­ta albo bur­mi­strza w Giżyc­ku. Na Naszej gmi­nie się uczy i dla­te­go ona rzą­dzi. Robi wszyst­ko co przyj­dzie jej do gło­wy. Czy to praw­da? Strach pomyśleć

    • Sły­sza­łem że kie­dy wójt poszedł na zwol­nie­nie ska­ka­ła do sufi­tu i krzy­cza­ła jestem wójtem.

  • Czy to praw­da że gru­be­go powo­łał Kaczynski
   do spec gru­py NATO?

 • Fuko­wo no i gdzie te efek­ty. O Gmi­nie albo żle albo cicho.Z tego posu­nię­cia sko­rzy­sta­ła tyl­ko PKP. A i o wodzu nic nie sły­chać czyż­by głę­bo­ki stres i strach?

  • Wódz jak piszesz opra­co­wał stra­te­gię dla Olec­ka i tam się scho­wał. Gmi­na Ełk go nie inter­su­je w tej chwi­li ma prze­cież spe­ca zza miedzy.Porozstawiał na zardze­wia­łych wóz­kach bane­ry i cze­ka co przy­nie­sie los.Pękamy ze śmie­chu w Olec­ku z tego doradztwa.

   • Zapo­mnia­łem pozdro­wić Ełc­kiej Gmi­ny i wyra­zić wspól­czu­cie że mają takie­go ” wodza” co zaj­mu­je się inny­mi a u sie­bie nie za bardzo.

 • Czy to praw­da że Pani sena­tor omi­ja Gmi­nę wiel­kim łukiem? A taka była miłość.Coraz mniej punk­tów popar­cia doszły Chełchy.

  • Pobież­ne bada­na w 9 wsiach nie dają żad­nych szans na wygra­ną. Oczy­wi­ście ofi­cjal­nie 99 pro­cent jest za.

 • Dużo się mówi że w Gmi­nie Ełk jest caro­wa a dokład­niej mówiąc cary­ca. Mam pyta­nie kto w takim razie jest carem?

  • Żeby być caro­wą czy cary­cą trze­ba mieć kla­sę rozum i wygląd.

   • A skąd wiesz ze cary­ca tego nie ma. Bo ja myślę jed­nak ze ma to wszyst­ko i nawet jesz­cze wiecej

    • Walo­ry walo­ra­mi ale cie­ka­wa lek­tó­ra oswiad­cze­nia majatkowego.To gru­be­go położy.|Mial tak oszczędzać.

     • Gru­be­go jak piszesz poło­ży zadłu­że­nie jakie­go nigdy nie było. A narze­ka­li na Pana Anto­nie­go. Pyta­jąc miesz­kań­ców o opi­nię, wszy­scy pyta­ją czy pra pra wnuki.
      Dadzą radę spłacić.

     • Dla cie­ka­wych — na stro­nie gmi­ny Ełk już uka­za­ły się oświad­cze­nia mająt­ko­we za rok 2017. Gwiaz­da z Gizyc­ka zara­bia ponad 10 tysie­cy mie­sięcz­nie, ale rekord bije skarb­nicz­ka pra­wie 15 tysia­ków mię­sięcz­nie. No to ile zara­bia wojt? Wójt swo­ich nie poka­zu­je, bo wszy­scy pospa­da­ja z krze­seł, Pew­nie wie­cej od Gowina.

   • Dowo­dem jej kla­sy jest to co zro­bi­ła z naczel­nicz­ką. od unii. Dno. Szok jak moż­na tak nisz­czyć czło­wie­ka.. Jej kla­sa to karie­ra po tru­pach.. dokąd to zaprowadzi.?

    • DD Podzie­lam też Two­ją opi­nie. Ale co moż­na wyma­gać od od knu­ra. Jeśli cho­dzi o tego spe­ca z zewnątrz to krót­ko mniej niż zero.I jesz­cze pyta­nie W mie­ście mówią o spe­cu Fako­wa czy tak jest napraw­dę czy to błąd w dru­ku naszej ulu­bio­nej Mia­sto- Gaze­ta PL.Przy oka­zji prze­sy­ła­my pozdro­wie­nia wspa­nia­łej redakcji.

     • Podob­no star­tu­je w Giżyc­ku na wój­ta, kie­dy spy­ta­li­smy o to w Giżyc­ku kona­li że śmiechu.

    • Trze­ba być tępym by tak sobie strze­lić w kola­no. Spro­wa­dzać kogoś o wąt­pli­wej wie­dzy kie­dy obok są spe­cja­li­ści jed­ni z naj­lep­szych Wystar­czy zapy­tac w mie­ście. Mają­cy suk­ce­sy udo­ku­men­to­wa­ne wiel­ko­ścią pozy­ska­nych fun­du­szy. Kto tam mu tak dora­dza ? ktoś chce go po pro­stu uto­pić. Zresz­ta on jest już zato­pio­ny Na temat spe­ca nawet w Giżyc­ku nie chcą rozmawiać.Przydałoby sie skon­fron­to­wać wie­dzę spe­ca jak piszą inter­nau­ci z pra­cow­ni­ka­mi było­by cie­ka­wie ale była­by pew­nie kompromitacja.

    • Cho­dzą słu­chy ze poro­że rośnie. |Będzie śmiechu.

    • Podob­no szy­ku­ją tacz­kę . Naj­wyż­sza pora bo suk­ce­sów brak.

    • Nie­ba­wem po wybo­rach samo­rza­do­wych wsa­dzą ja do pocia­gu w stro­ne Gizyc­ka i nawet jej nikt nie powie do zoba­cze­nia. W Gmi­nie cho­dzą dow­ci­py o jej wie­dzu unij­nej ale są nie­cen­zu­ral­ne. Podob­no tyl­ko caro­wa ja prze­wyż­sza niewiedzą.Czy to praw­da ze już cia­stek nie pie­cze bo prze­rzu­ci­ła sie na kartacze?Przy oka­zji czy sze­fo­wi” zdję­li juz chomąto?

     • NWe,Straduny,Ruska wieś więk­szość nie zaglo­su­je na prze­chrztow Gowi­na ktorym19000 zł mie­sięcz­nie to mało któ­rzy gło­su­ją za ale się nie cieszą.

    • Podob­no ma nowe prze­zwi­sko nie zacy­tu­ję, jest brzydkie.

     • Tak wul­gar­nej gru­bej Zoś­ki jesz­cze w gmi­nie nie było.

     • Nie moż­na nawet sobie wyobra­zić że Pan Pre­zy­dent Andrie­je­wicz wszedł­by w taką polemikę.To przepaść.

     • Miesz­kań­cy gmi­ny Ełk nigdy nie zagło­su­ją na prze­chrztów gowina/mała lite­rą na znak pogardy/

    • To co zro­bi­li z Panią Naczel­nik widział Bóg i on ich roz­li­czy. I tacy cho­dzą do kościo­ła a jak biją się w pier­si jakie poważ­ne miny mają jacy to porząd­ni i” oby­wa­te­le. Ludzie to widzą.

     • To niech Pani Naczel­nik też puk­nie się w pierś i zada sobie pyta­nie, co ona zro­bi­ła też innym..

     • Inter­nau­ci pod­pusz­cza­ja gru­be­go a ten od razu reagu­je ner­wo­wo praw­da Zoś­ka?. Cel osią­gnię­ty Bie­da­czek tra­ci szan­sę na ponow­ny wybór. Jak piszą prze­me­blo­wu­je Gmi­nę by wresz­cie coś tam się zaczę­ło dziać. Kon­ku­ren­ci pęka­ją że śmie­chu. Pro­si­my o kolej­ne wpi­sy gru­by się ugotuje.

     • Oj Zoś­ka, Zoś­ka. Sumie­nie drę­czy? Daj spo­kój kobie­cie bo to wstyd dla was.

     • Prze­oczy­łem , czy gru­by nie zapro­sił do nas do Ruskiej W. na otwar­cie świe­tli­cy redak­to­ra z Mia­sto Gaze­ta. Pl . Jesli świa­do­mie nie zapro­sił to ner­wi­ca przed­wy­bor­cza pewna.

     • Mnie sumie­nie nie drę­czy:) sumie­nie, jeże­li ma, to powin­no drę­czyć Naczelnikową:(

     • Zoś­ka, naczel­ni­ko­wa to żona naczel­ni­ka haha­ha Zbli­ża­ją się wybo­ry. Poczy­taj wię­cej, poucz się, bo bla­do wypadniesz.

     • Wszy­scy wie­dzą że Zoś­ka to oble­śna gru­ba Zoś­ka któ­ra nie śpi po nocach bo boi się że prze­gra i co dalej. Wpi­su­je bzdu­ry, pod­pusz­cza­ją ją w sie­ci. Total­ny brak kul­tu­ry i klasy.Ale to prze­cież widać.

    • Osew­ski może nawet wię­cej zro­bił dla gmi­ny niż poprzed­ni­cy. Zadlu­zyl Gmi­nę okrut­nie ale co zro­bio­ne to zro­bio­ne. Jed­nak roz­ma­wia­jąc z miesz­kań­ca­mi innych wsi pry­wat­nie nie zagło­su­ją na nie­go dopó­ki będą w gmi­nie te pozy­ska­ne z sąsiedz­twa cudaki..Wystarczy poroz­ma­wiać z pra­cow­ni­ka­mi gmi­ny jaka nega­tyw­na maja opi­nie. To już w Elku i gmi­nie nie było spe­cja­li­stów. Trze­ba było spro­wa­dzać z wio­ski gdzie od wrze­śnia do czerw­ca psy d… ami szcze­ka­ja. Czym oni mogą nas zasko­czyć, co zapro­po­no­wać nowe­go? No panie Osew­ski chwi­lą szcze­ro­ści to pierw­sze pyta­nie od wybor­ców. Co dało naszej gmi­nie kon­kret­nie zatrud­nie­nie tych ludzi pro­si­my o odpo­wiedź w Mia­sto Gaze­ta Elk, gmin­nej gaze­cie czy Radiu 5.

  • Czy to praw­da że caro­wa zamknę­ła się w piw­ni­cy i nie chce wyjść. Prze­czy­ta­ne w siecim

  • Słu­chaj­cie, cary­cy został tyl­ko wiel­kie pobór i nic wię­cej, nie liczy się wca­le. Zaj­rzyj­cie na bip osi­wie­ją wam włosy.

 • Panie Pośle Kosa­kow­ski. Wygra­cie na 99,9 % wybo­ry w Gmi­nie Ełk ale jed­na rada. Nie wysta­wiaj­cie Pana Skawinskiego..Brak cha­ry­zmy i bar­dzo mało zna­ny wśród miesz­kań­ców. Ska­kał po par­tiach jak Kan­gur. .Musi­cie posta­wić kan­dy­da­ta któ­ry zmie cie ze sce­ny kon­ku­ren­tów. Z dużym tem­pe­ra­men­tem poli­tycz­nym . Argu­men­tów macie dużo , wie­lu miesz­kań­ców już nie wyobra­ża sobie na kogoś inne­go zagło­so­wać niż na przed­sta­wi­cie­la PIS u. Zro­bi­li­ście dla ludzi wię­cej niż wszy­scy inni rzą­dzą­cy w całej histo­rii , wyko­rzy­staj­cie to .

  • Nigdy nie star­to­wa­łem ani nawet nie zamie­rza­łem star­to­wać na wój­ta jakiej­kol­wiek gmi­ny, w tym gmi­ny Ełk. I nadal nie zamie­rzam. Po 1989 roku nale­ża­łem (i nadal nale­żę — od 2006) do Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści. We wszyst­kich pozo­sta­łych spra­wach ma Pan (Pani) stu­pro­cen­to­wą rację. Pozdra­wiam. R. S.

   • Wyda­wa­ło się na począt­ku że ten wójt ma poukła­da­ne w gło­wie. Wywa­lił prze­ciw­ni­ków zatrud­nił super fachow­ca od środ­ków unij­nych <Fachow­ca któ­re­go wie­lu sze­fów firm mu zazdrościło.Osoba ta napi­sa­ła wzor­co­wo dużo wnio­sków wnio­ski prze­szły i pod wodzą tego fachow­ca były­by w ter­mi­nie zre­ali­zo­wa­ne. Wójt jeż­dził­by i dooko­ła zbie­rał gra­tu­la­cje. Jed­nak strach przed ewen­tu­al­nym kon­ku­ren­tem do fote­la wój­ta był sil­niej­szy. Nie dotrzy­mał sło­wa i znisz­czył to co miał naj­cen­niej­sze i co pomo­gło­by mu w wygra­niu kolej­nych wybo­rów. Dziś stan gmi­ny to kom­pro­mi­ta­cja. Wnio­ski napi­sa­ne per­fek­cyj­nie zosta­ły zmar­no­wa­ne. Super fach­man z Giżyc­ka oka­zał się cie­nia­sem ..Skłó­co­na Gmi­na mar­nu­je cięż­ko wypra­co­wa­ne noca­mi środ­ki unij­ne. Caro­wa owszem umie piec ciast­ka ale o unij­nych prze­pi­sach wie bar­dzo mało.Następują prze­ta­so­wa­nia pra­cow­ni­ków po pro­stu wszyt­ko jest zawalone.Przedłużane są ter­mi­ny reali­za­cji jed­ni obwi­nia­ją innych. |Czas leci sfru­stro­wa­ny wójt robi objazd i wszę­dzie skar­ży się że ktoś go wyro­lo­wał .Ale wszy­scy wie­dzą że wyro­lo­wał sam sie­bie. Dobra pas­sa minę­ła pro­szę pana świad­czy choć­by o tym sro­mot­na poraż­ka w Olec­ku. Podob­nie może się zda­rzyć i w Gmi­nie Ełk. Potrzeb­na reflek­sja i ude­rze­nie się w klatę.Ale czy to pomo­że , wąt­pli­we. Oka­zał się pan mało wia­ry­god­ny. Nie­daw­no jeden wybor­ców inter­nau­tów napi­sał: Wójt na zebra­niach kle­pie jak nakrę­co­ny on dalej myśli ze my idio­ci i że nie wie­my o co mu chodzi.Drugi raz już się nie nabierzemy.

   • Wpis Pana Ska­win­skie­go świad­czy o jego pozio­mie. Gratulacje.

  • Ogło­sze­nie listy pre­zy­den­tów przez Pana Kaczyń­skie­go a dokład­nie tego żal­ka od Gowi­na prze­kre­śla szan­sę PiS na suk­ces w wybo­rach samorządowych.Na PiS tak na gowi­now­cow nigdy.Zaglosujemy na PO podob­nie będzie w gmi­nie Ełk.

 • Wresz­cie kon­kre­ty w spra­wie wybo­rów samo­rzą­do­wych. Nie będzie dru­giej tury. Szan­se PIS na zwy­cię­stwo coraz więk­sze. .Teraz kaden­cyj­ność. To będzie pogrom mie­dzy inny­mi PSL.

 • Pani A a nie mówi­li­śmy, ostrze­ga­li­śmy, bła­ga­li­śmy stra­szy­li­śmy. a Pani nas nie posłu­cha­ła. Praw­da była po naszej stro­nie. Dokład­nie prze­wi­dzie­li­śmy obec­ną sytu­ację. Zna­my jed­nak Panią , Pani poziom i wie­dzę , da Pani sobie radę.

 • Cie­kaw­szych rze­czy moż­na dowie­dzieć się dzwo­niąc do Giżyc­ka. Suk­ce­sów imien­nych brak.Ale i wybrał. Po prze­gra wybo­ry. Gigan­tycz­ne popar­cie na wsi dla PIS u. ZSL kompromitacja.

  • U nas w Giżyc­ku żało­by nie ma Wy tam w Ełku mar­tw­cie się.

 • Na stro­nie BIP Gmi­ny Ełk uka­za­ło się Oświad­cze­nie mająt­ko­we pani zastęp­cy wój­ta. Cie­ka­wa lektura.

   • Mówią, że teraz spła­ci. Ponoć razem z kole­żan­ką zgar­nia­ją w gmi­nie wszyst­ko co moż­na? haha­ha .…. urzę­da­sy wszyst­ko powie­dzą. Pocze­ka­my na oświadczenia.

   • Zadzwo­ni­łem do zna­jo­mych z Gizyc­ka zapy­ta­łem o szan­sę tej pani F. Par­sk­ne­li śmie­chem i życzy­li bar­dzo źle gmi­nie Ełk by ta pani zosta­ła w Ełku na zawsze

 • Wydaw­nic­two Mazur­skie Tytuł ” Układy,układziki i kole­sio­stwo” z dnia 2014 05 08.

  • spraw­dzi­lem, nie dzi­wie sie ze przy­szla do ełku. w gizyc­ku jaka pra­ca taka pla­ca. tutaj ma raj. ja tez bym dojez­dzal codzien­nie do miasta

 • Czy gmi­nie potrze­ba ście­żek rowe­ro­wych i lodo­wi­ska ? Czy nie ma tu innych pro­ble­mów? Na rekre­ację i tury­sty­kę to chy­ba jesz­cze za wcze­śnie w gmi­nie. Są inne pro­ble­my do roz­wią­za­nia. Ja pro­szę redak­cję żeby przyj­rza­ła się pra­cy Pana któ­ry sie­dzi na ostat­nim pię­trze, jak czę­sto bywa w pracy?

  • Czy to praw­da że na zwol­nie­niu czy to praw­da że poro­że mu obci­na­ją. /Wiadomość zaczerp­nię­ta z sieci.?/

 • Fakt fak­tem, że Osew­ski star­to­wał z popar­ciem PIS i tego nic nie zmie­ni. Co do popar­cia PiS, to jak widać pani sena­tor cią­gle go popie­ra — to też fakt. Nie negu­je 500+, choć jest to pro­gram nie­do­pra­co­wa­ny i dla wie­lu krzyw­dzą­cy. Pla­no­wa­ne PKB jest w doł­ku, inwe­sty­cje kule­ją, pra­wo jest nagi­na­ne — to są fak­ty. PiS idzie rów­nie pochy­łą, oby szybciej.

  • Jeże­li cho­dzi o popar­cie pani sena­tor dla Osewskiego…to nie wia­do­mo, czy go w dal­szym cią­gu popie­ra. Zresz­tą kie­dy star­to­wał Osew­ski na wój­ta, to pani Kopicz­ko była tyl­ko rad­ną powia­to­wą i dyrek­tor­ką szko­ły. Wybo­ry par­la­men­tar­ne odby­ły się rok po samo­rzą­do­wych. Czy przy­pad­kiem wójt nie poma­gał tej pani w kam­pa­nii wybor­czej? Ofi­cjal­nie lub nieoficjalnie.

   • Mam pyta­nie a czy­im autem cia­ga­ny był baner pani Sena­tor? Teraz pani sena­tor musi wybrać. ale wyda­je sie że juz wybra­ła. Zosta­je z kims odpo­wie­dzial­nym za sło­wa. Pis wygra bo wybor­cy przej­rze­li na oczy.

 • Czy to dobre posu­nię­cie? Przyj­dzie nam pocze­kać — prze­ko­na­my się. Obec­na per­spek­ty­wa unij­na róż­ni się dia­me­tral­nie od poprzed­niej. Fachow­ców nigdy nie za wie­le. Tym, któ­rzy mają krót­ką pamięć przy­po­mi­nam, że Pan Osew­ski star­to­wał z popar­ciem Pisu. Pamię­ta­cie te gazet­ki z bisku­pem? Ana­li­zu­jąc to, co wyra­bia obec­nie PiS to raczej będzie ich ostat­nia kaden­cja — kom­pro­mi­ta­cja po całosci.

  • gmi­ny nie stać na nowe sta­no­wi­ska, więc na co tu cze­kać, A pis juz daw­no cof­nał popar­cie wójtowi

  • Masz tez krót­ką pamieć. Zadzwoń do pana Posła Kosa­kow­skie­go to powie ci kto popie­rał woj­ta z PISu w wybo­rach. szyb­ko jed­nak popar­cie zosta­lo wycofane.Jesli Tobie To jak piszesz wyra­bia­nie” Pisu prze­szka­dza to zapy­taj na wsi ludzi któ­rzy otrzy­mu­ja 500 + a do tej pory nie mie­li dzie­cia­kom na kanap­ki do szko­ły .Dziś pro­blem już zgi­nął żad­na z innych par­tii nie mar­twi­la sie że w zakla­dach pra­cy pła­co­no pra­cow­ni­kom po 3 zł na godzi­nę. dzis jest usta­wo­we 13.W zeszły tygo­dniu na spo­tka­niu w jed­nej zEłc­kich wsi ziry­to­wa­ny miesz­ka­niec powie­dzial. o Gmi­nie: naku­po­wa­li kolo­ro­wych trak­tor­kow pousta­wia­li w rzą­dzi­ku jak na wysta­wie rol­ni­chej obok ruchli­wej dro­gi i jadą zasy­pać dziur­kę któ­ra po maleń­kim desz­czu robi sie zno­wu kałużą/Pytanie ile te trak­tor­ki kosztowały/. Nie o takie napra­wy dróg nam cho­dzi. Widac ze Po wskie pocho­dze­nie daje znać jed­nak to juz koniec PO. 38% popar­cia dla PIs‑u swiad­czy o jego sile. Co Do Bisku­pa to Pan Pre­zy­dent Andru­kie­wicz nie jest z Pisu i ma wie­le zdjęc w towa­rzy­stwie Biskupa.Wierzę ze gdy­bys popro­sił Bisku­pa o wspól­ne zdję­cie chęt­nie z Toba by sie sfotografował.

 • Nie wszy­scy są chy­ba zado­wo­le­ni z tej decy­zji wój­ta Osew­skie­go. Rad­ny Miro­sław Świ­der­ski ( na zdję­ciu pierw­szy z pra­wej) ma taką minę, jak­by chciał powie­dziec, KONIEC ŚWIATA, KONIEC ŚWIATA. Zado­wo­le­nia to po nim nie widac, cho­ciaż mogę się mylic .

 • Ten pan z gmi­ny tak drży ze może prze­grać w wybo­rach że nie odwa­żył sie zatrud­nic kogoś miejscowego.Po pro­stu by mu nie zagrażał.Ma pocho­dze­nie z PO i zatrud­nil też podob­no PO wca.I to juz koniec Bo nikt o zdro­wych zmys łach na PO wców dziś nie zagło­su­je po ich zmar­no­wa­nych 8 latach. Praw­do­po­dob­nie wybo­ry bedą przy­śpie­szo­ne tak sły­chać ze stro­ny Pisu. To oni odwa­ży­li sie w koń­cu zająć ludz­mi. 500+ popra­wi­ło byt naszych dzieci.Stawka godzi­no­wa. Dostęp do tanich miesz­kań. Wiek eme­ry­tal­ny mam wymie­niać dalej? Prze­krę­ty PO i pod­słu­chy skom­pro­mi­to­wa­ły tę par­tie dożywotnio.Sam korzy­stam z 500+ dla moich dzie­ci po raz pierw­szy dzie­ci były na zimowisku.Z roz­mów z miesz­kań­ca­mi wyni­ka że zasta­no­wią sie przy urnie.Na koniec, zwy­cie­stwo tego pana nad Panem Anto­nim nie było impo­nu­ją­ce. Mamy nadzie­ję że Pis i Pan Kosa­kow­ski prze­pro­wa­dzą dobrą dokład­nie infor­mu­ją­cą kam­pa­nie wyborczą.

 • no to fak­tycz­nie wszyst­kie palą­ce pro­ble­my gmi­ny będą roz­wią­za­ne . Ręce opa­da­ją na takie tek­sty. Ścież­ka rowe­ro­wa czy lodo­wi­sko to tak skom­pli­ko­wa­ne budow­le że trze­ba było szu­kać paniu­si z Gizyc­ka , któ­ra nawet nie ma żad­ne­go wykształ­ce­nia tech­nicz­ne­go nie­zbęd­ne­go do nad­zo­ru robót.

  • Ludzie rene­san­su już nie ist­nie­ją. M. Fuk ma sze­ro­kie wykształ­ce­nie i doświad­cze­nie. Pokaż mi w gmi­nie Ełk lepiej wykształ­co­ne­go urzęd­ni­ka. Wójt? Dotych­czas zatrud­nie­ni? Też nie. Nie pluj, pocze­kaj na owo­ce pracy.

   • Asia, czy napraw­dę wiesz wszyst­ko o pra­cow­ni­kach Gmi­ny,? Nie liczy sie papier bo w Ełku koń­czy wyż­sze uczel­nie set­ki mło­dych i idą do Zakla­du Mię­sne­go na pro­duk­cję na 3 zmia­ny. Liczy sie efekt pra­cy. Niech ta pani powie na jakie sumy w milio­nach zł oso­bi­ście napi­sa­ła pro­jek­ty. Potem poszu­ka­my kogoś w Gmi­nie i też zapy­ta­my. Wie­my że jest tam parę osób Popro­si­my o kon­kret­ne nazwy pro­jek­tów i o udo­wod­nie­nie że oso­bi­ście zarów­no ta Pani jak i pra­cow­ni­cy w Elku je napi­sa­li. Potem będzie­my Oceniać.Nie zana­my tej pani i jej nie oce­ni­my, pro­si­my o fak­ty. W inter­ne­cie są prze­waż­nie tema­ty doty­czą­ce pra­cy poli­tycz­nej w PO nie zna­czy to że nie mia­ła suk­ce­sów. Nie wystar­czy powie­dzieć bra­łam udział przy budo­wie Mari­ny i lodo­wi­ska bo bra­ło udział tam pew­nie wie­le osób.Największy bład popeł­nił pan wójt któ­ry oso­bi­ście nie przed­sta­wił tej pani na kon­fe­ren­cji pra­so­wej. Życzy­my tej pani owoc­nej pra­cy. Wie­le osób w Pol­sce zosta­lo obra­żo­nych bez żad­nych pod­staw. Dla­te­go trze­ba to napra­wić wykładając“kawę na ławę” Jesli jest się wybit­nym fachow­cem ja pisze Asia to nie trze­ba ukry­wać sukcesów.

   • Dyplom to pikuś wystar­czy pła­cić cze­sne i masz dyplom .Takie to teraz uczel­nie. Waż­ne co w głów­ce Asiu­niu .Mało w głów­ce mało efektów.

   • Nie ma poję­cia o pisa­niu wnio­sków unij­nych. Zle­ca , to opi­nia z rodzin­nej wiochy.

 • Że też takie­go świa­to­wej sła­wy” spe­ca puści­li w Giżyc­ku? Giżyc­ko pad­nie to pewne.

  • W Giżyc­ku brak chu­s­te­czek higie­nicz­nych tak beczą mieszkańcy.To wiel­ka stra­ta dla Miasta.

  • Spec musiał odejść z Giżyc­ka i palił się już grunt pod noga­mi. Cie­szą się i radzą sobie dosko­na­le. Mają nadzie­ję że nie wróci.

 • No to dobrze , jeśli ta Pani zna się na lodo­wi­skach to może powsta­nie w gmi­nie Ełk peł­no­wy­mia­ro­we lodo­wi­sko, przy­naj­mniej takie jak w Giżyc­ku. Mogło­by mie­ścić się w Stra­du­nach czy Nowej Wsi

  • Ta Pani nie musi się znać ma do tego caro­wą ta to ma wia­do­mo­ści świad­czą o tym wpisy.