Strona główna » Pod napięciem » Osiedle Północ II. Odpowiedź „miasta” w sprawie wycinki drzew przy tzw. bajorku
Pod napięciem

Osiedle Północ II. Odpowiedź miasta” w sprawie wycinki drzew przy tzw. bajorku

Ełczanie coraz częściej zwracają uwagę na wycinkę drzew, która ma miejsce przy miejskich inwestycjach. Zdaniem wielu mieszkańców „miasto” staje się coraz bardziej betonowe.
W tym tygo­dniu ruszy­ły pierw­sze pra­ce doty­czą­ce rewi­ta­li­za­cji tere­nów wokół tzw. bajor­ka na osie­dlu Pół­noc II. Pro­ces ten roz­po­czął się od wycin­ki drzew. Na tę sytu­ację szyb­ko zare­ago­wa­li miesz­kań­cy osie­dla,  powia­da­mia­jąc lokal­ne media i rad­nych miejskich.

W śro­dę, w godzi­nach poran­nych, miesz­kań­cy wraz z rad­ny­mi:  Ire­ne­uszem Dzie­ni­sie­wi­czem i Pio­trem Kar­pie­nią uda­li się na miej­sce pla­no­wej inwe­sty­cji, gdzie zasta­li pila­rzy w trak­cie pra­cy.  Wycię­to pięk­ny, zdro­wy świerk, a kolej­ne z nich zosta­ły zapla­no­wa­ne do wycinki.

  — Do wycię­cia prze­zna­czo­nych jest 18 sztuk — mówi pre­zes Zespo­łu Inwe­sty­cji, Hali­na Ben­der. To 13 drzew owo­co­wych (śliw­ki), 2 jarzę­bi­ny oraz wyschnię­ty świerk. Wierz­by pła­czą­ce rosną­ce nad sta­wem nie zosta­ną wycię­te — pod­kre­śla pre­zes. Część drzew zosta­ła pomył­ko­wo ozna­czo­na (do wycin­ki), o czym został już poin­for­mo­wa­ny wyko­naw­ca robót.

  — Są fak­tycz­nie dwa drze­wa koli­du­ją­ce z budo­wą ścież­ki — to duży świerk i modrzew. Ich usu­nię­cie jest koniecz­ne ze wzglę­du na posze­rze­nie cią­gu pie­sze­go. Płyt­ki sys­tem korzen­ny drzew igla­stych może z cza­sem dopro­wa­dzić do wypa­cze­nia nowej nawierzch­ni ścieżki.

— Jest zmie­nio­na tak­że linia brze­go­wa sta­wu, któ­ra wyma­ga umoc­nie­nia gro­dzi­ca­mi — doda­je Hali­na Ben­der. To powo­du­je tak­że koniecz­ność usu­nię­cia tych drzew. Tak też zde­cy­do­wał projektant.

Na infor­ma­cję o wycin­ce drzew wokół bajor­ka zare­ago­wał wpi­sem na fejs­bu­ku rad­ny Robert Kli­mo­wicz: Czy napraw­dę nie moż­na tak pro­jek­to­wać zmian, aby zacho­wać ist­nie­ją­cy drze­wo­stan? Czas prze­stać uda­wać, że chce­my, aby Ełk był zie­lo­ny, tyl­ko czas zacząć dzia­łać, a takie dzia­ła­nia zaczy­na się od chro­nie­nia drzew, któ­re już rosną!

Reak­cja ełczan jest być może uza­sad­nio­na. Część z nich nie pamię­ta fak­tu, aby przy kon­sul­ta­cjach spo­łecz­nych była mowa o usu­wa­niu drzew. Może war­to podzie­lić się z miesz­kań­ca­mi decy­zja­mi nie­po­pu­lar­ny­mi, wyja­śnić przed, a nie po, a wte­dy — być może — będzie więk­sze zro­zu­mie­nie… dla urzę­do­wych decyzji. 

9 komentarzy

napisz komentarz
 • Par­king wybu­do­wać tam trzy­po­zio­mo­wy bo nie ma gdzie sta­wac juz

 • Zasy­pać tę wylę­gar­nie koma­rów, zro­bić traw­nik i po kłopocie.

 • Arty­kuł ukie­run­ko­wa­ny. Wymie­nie­ni rad­ni nie miesz­ka­ją na tym osie­dlu, więc uwa­żam, że powin­ni zaj­mo­wać się swo­imi podwór­ka­mi. Cze­kam koń­ca tej inwe­sty­cji. Byłam na kon­sul­ta­cjach, bo tu miesz­kam — o drze­wach może i nie było mowy, nikt z obu stron nie poru­szył tego tema­tu. Ale głów­ny­mi proś­ba­mi miesz­kań­ców było to, by było tu bez­piecz­nie, jasno, czy­sto, by moż­na było spa­ce­ro­wać bez stra­chu o wpad­nię­cie do jakiejś dziu­ry. By był moni­to­ring. Cie­szę się z tej inwe­sty­cji i wiem komu za nią dziękować.

  • Łubu­du­bu, łubu­du­bu, niech nam żyje pre­zes nasze­go klubu…

 • A Karaś to co? Tak opto­wał za rewi­ta­li­za­cją i cze­mu teraz cicho siedzi?

  • Kara­sie pły­wa­ją w bajor­ku. Wia­do­mo, że ryby gło­su nie mają 🙂

 • Czy pan Kar­pie­nia zło­ży man­dat rad­ne­go sko­ro nie miesz­ka już w Ełku?

  • Pan KARPIENIA ma teraz nową Wizję “ POLSKA 2050” i zagra teraz Hołow­ni na nerwach 🙂

  • teo­re­tycz­nie powi­nien się wymel­do­wać i uak­tu­al­nić swój pobyt na tere­nie Gmi­ny Wiejskiej..może Wójt tego fachowca..obowiązek mel­dun­ko­wy jest był i będzie..

KRONIKA POLICYJNA