Strona główna » Polityka » Oświadczenie Prawa i Sprawiedliwości w sprawie Marszu Niepodległości
Polityka

Oświadczenie Prawa i Sprawiedliwości w sprawie Marszu Niepodległości

WIKIPEDIA: Adrian Grycuk

Nie­ste­ty w trak­cie mar­szu mia­ły miej­sce god­ne potę­pie­nia incy­den­ty, będą­ce wyni­kiem dołą­cze­nia do nie­go grup chu­li­ga­nów, a być może tak­że świa­do­mych pro­wo­ka­cji. Uczy­ni­my wszyst­ko, aby powo­dy każ­de­go z tych zda­rzeń, w tym zra­nie­nia red. Toma­sza Gutre­go, a tak­że wie­lu poli­cjan­tów, jed­ne­go z nich cięż­ko, zosta­ły w peł­ni wyja­śnio­ne. Jeśli oka­że się, że wyni­ka­ły one tak­że z błę­dów popeł­nio­nych przez orga­ny porząd­ku publicz­ne­go, odpo­wie­dzial­ni zosta­ną potrak­to­wa­ni zgod­nie z pra­wem — czy­ta­my w oświad­cze­niu par­tii Pra­wo i Spra­wie­dli­wość. To w odnie­sie­niu do ostat­nich zacho­wań, któ­re mia­ły miej­sce pod­czas Mar­szu Nie­pod­le­gło­ści”.


Par­tia zapew­nia, że Orga­ni­za­to­rzy Mar­szu Nie­pod­le­gło­ści, będą­ce­go wiel­ką demon­stra­cją patrio­ty­zmu, pod­ję­li odpo­wie­dzial­ne dzia­ła­nia, pro­po­nu­jąc przy­ję­cie przez tego­rocz­ny marsz for­mu­ły zmo­to­ry­zo­wa­nej, bez­piecz­nej w dobie epi­de­mii. W atmos­fe­rze spo­łecz­ne­go przy­zwo­le­nia, stwo­rzo­nej przez nie­daw­ne pro­te­sty Straj­ku Kobiet, wie­lu oby­wa­te­li, któ­rzy chcie­li zade­mon­stro­wać swój patrio­tyzm i świę­to­wać rocz­ni­cę odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści, dołą­czy­ło w for­mie pie­sze­go pocho­du. Rozu­mie­jąc inten­cje, nie może­my zapo­mi­nać o warun­kach, w jakich dziś funk­cjo­nu­je­my — pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa i wyni­ka­ją­cym z niej zaka­zie zgro­ma­dzeń. Orga­ni­zo­wa­nie ich w cza­sie pan­de­mii nale­ży oce­niać jako dzia­ła­nia nie­od­po­wie­dzial­ne”.

Pra­wo i Spra­wie­dli­wość pod­kre­śla, że zawsze pozy­tyw­nie odno­si­ło się do idei Mar­szu Nie­pod­le­gło­ści, któ­ra wie­lu Pola­kom daje moż­li­wość wspól­ne­go świę­to­wa­nia i gdy była taka potrze­ba – za cza­sów poprzed­nich rzą­dów – wystę­po­wa­ło w obro­nie prze­strze­ga­ją­cych pra­wa, czę­sto nie­słusz­nie oskar­ża­nych uczest­ni­ków. Z bólem musi­my jed­nak odno­to­wać, że pew­ne for­ma­cje poli­tycz­ne, a w szcze­gól­no­ści nie­któ­rzy przed­sta­wi­cie­le Kon­fe­de­ra­cji, przyj­mu­ją tak­ty­kę, któ­rą moż­na krót­ko okre­ślić im gorzej, tym lepiej”. Jed­nym z ele­men­tów tej tak­ty­ki jest przej­mo­wa­nie wul­gar­ne­go języ­ka total­nej opo­zy­cji w róż­nych jej odmia­nach, co jest szcze­gól­nie kom­pro­mi­tu­ją­ce. Pra­wo i Spra­wie­dli­wość odrzu­ca tego rodza­ju posta­wę. Zawsze dąży­li­śmy i będzie­my dążyć do tego, by sytu­acja Pol­ski i jej oby­wa­te­li, sytu­acja Pola­ków, popra­wia­ła się, a per­spek­ty­wy naszej Ojczy­zny były coraz lepsze.”

Źró­dło: PiS