Strona główna » Opinie » Oświatowy węzeł gordyjski
Opinie

Oświatowy węzeł gordyjski

— Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18. roku życia jest obowiązkowa. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna — mówi Konstytucja RP. A system oświatowy szwankuje, bo zapowiedziany strajk nauczycieli to tylko jeden z objawów jego niewydolności.

Co zro­bić, żeby edu­ka­cja w Pol­sce dzia­ła­ła spraw­nie? W takim pyta­niu zawar­ta jest suge­stia, że coś z nią jest nie tak. I chy­ba jest, sko­ro przed egza­mi­na­mi gim­na­zjal­ny­mi, matu­ral­ny­mi i zawo­do­wy­mi gro­zi nam total­ny para­liż. Nie jest dobrą dro­gą wyty­ka­nie nauczy­cie­lom ich przy­wi­le­jów i napusz­cza­nie jed­nych grup spo­łecz­nych na dru­gie. Owszem, Kar­ta Nauczy­cie­la to twór z innej epo­ki i przy­wi­lej dość eks­klu­zyw­ny. Cze­mu jed­nak nikt nie ośmie­la się ruszyć sys­te­mu eme­ry­tur mun­du­ro­wych, w któ­rym 40-let­nie, spraw­ne chło­pi­sko zosta­je eme­ry­tem z pokaź­nym prze­le­wem z ZUS‑u co mie­siąc i zasi­la pry­wat­ny sek­tor, bo nie trze­ba za nie­go pła­cić składek?

Wła­ści­wie, dla­cze­go edu­ka­cja ma być obo­wiąz­ko­wa aż do 18 roku życia i do tego bez­płat­na? Mło­dzież koń­czy tę edu­ka­cję i czę­sto prze­cięt­niak zmy­ka na zmy­wak do Anglii, a naj­zdol­niej­si do mię­dzy­na­ro­do­wych kor­po­ra­cji w War­sza­wie, Pozna­niu albo w Berlinie.

Oświa­ta gubi się w prze­ła­do­wa­nych pro­gra­mach, cią­głych refor­mach, prze­kształ­ce­niach, zmia­nach, dosto­so­wa­niach. Cza­sem mam wra­że­nie, że dzia­ła jakieś taj­ne lob­by wydaw­nictw i firm szko­le­nio­wych, któ­re naci­ska­ją na cią­gły gali­ma­tias w edu­ka­cji, na któ­rym prze­cież zara­bia­ją. Bo jest nowa pod­sta­wa pro­gra­mo­wa i trze­ba ją wdra­żać. Jak? Nie bar­dzo wia­do­mo, ale spe­cja­li­ści od szko­leń pomo­gą. Może spe­cja­li­ści od szko­leń i nowej pod­sta­wy pro­gra­mo­wej zor­ga­ni­zu­ją szko­le­nie dla nas wszyst­kich o tym, jak roz­wi­kłać ten oświa­to­wy węzeł gordyjski?

(ams)

21 komentarzy

napisz komentarz
 • Nie rozu­miem nauczy­cie­li. Jed­ni straj­ku­ja inni tak jak w gmi­nie tego nie chcą. W takim razie jesli dzię­ki straj­ko­wi nauczy­cie­le dosta­ną pod­wyż­ki czy w szko­łach Gmi­ny Ełk nauczy­cie­le zre­zy­gnu­ją z pod­wyż­ki i nie pój­dą do kasy.

 • Czy to praw­da że humo­rza­sty nie­daw­no zno­wu odwie­dził pre­ze­sa na Nowogrodzkiej?

  • Nie potra­fi­my nic zro­bić my Pola­cy od począt­ku do koń­ca sta­now­czo. Tyl­ko strajk gene­ral­ny przez mie­siąc. Nie prze­pro­wa­dze­nie egza­mi­nów wogo­le powa­li­ło­by pisow­cow na kola­na i zamiast kro­wom dać nauczy­cie­lom pod­wyż­kę. Ole­wa­ja nauczy­cie­li kom­plet­nie a oni mar­twią się o egza­mi­ny. Ucznio­wie zda­dzą egza­mi­ny za mie­siąc i nic się nie sta­nie. Bądź­my wresz­cie zor­ga­ni­zo­wa­nym spo­łe­czeń­stwem. Gdzie jest soli­dar­ność z inny­mi bran­ża­mi pogo­to­wie straj­ko­we powin­no być we wszyst­kich pań­stwo­wych fir­mach. PiS to coś naj­gor­sze­go co mogło nas Pola­ków spo­tkać. Będzie­my nie­ba­wem Gre­cją kie­dy zamiast ludziom wypła­ca się kasę kro­wom i świniom.

 • Dzi­siaj zoba­czy­łem na fb posta pre­zy­den­ta Andru­kie­wi­cza dzię­ku­ją­ce­go posło­wi i sena­tor­ce PIS, za wspar­cie przy inwe­sty­cji doty­czą­cej hali spor­to­wej. Wstyd, panie pre­zy­den­cie! Powi­nien pan zapy­tać tych pań­stwa, co zro­bi­li w kwe­stii oświa­ty, że mamy sytu­ację — jaką mamy, a pan im jesz­cze dzię­ku­je? Co pan robi, w jaki spo­sób jesz­cze będzie się pan iden­ty­fi­ko­wał z pisem?

  • Bo pew­nie nie wiesz że w wybo­rach do par­la­men­tu kra­jo­we­go ucie­ka z namasz­cze­niem Pana z Nowo­grodz­kiej. Odwie­dził go w kam­pa­nii ze zna­nym kle­chą. Zapy­ta­ny w kam­pa­nii oczy­wi­ście zaprze­czył bo by go nie wybra­li. Pan poseł wysta­wio­ny na poraż­kę do PE.

 • To i tak się ciesz, jest taki lekarz na AK i jego córecz­ka to dopie­ro team.

 • Nie wie­rzy­łem wła­snym oczom, gdy kole­ga nauczy­ciel powie­dział, ile zara­bia po 10 latach pra­cy. 2400 na rękę. Ma 2 dzie­ci. Skoń­czył stu­dia. Ja pra­cu­ję w Mię­snych, szkół nie mam, a wycią­gam 4000. Popie­ram nauczy­cie­li. Takie zarob­ki to wstyd na całą Euro­pę. A pra­ca w szko­le jest napraw­dę ciężka.

  • On poka­zał mi nawet pasek z wypła­ty. Wstyd i żena­da. Prze­cież mają wykształ­cić poko­le­nie inży­nie­rów, leka­rzy. Nie może być tak, że kle­pią biedę.

   • Tyl­ko go za to chwa­lić że zara­bia na kore­pe­ty­cjach a nie sie­dzi jak ty z pilo­tem w łapie i szczę­śli­wy jak ci dobrze 1500 na czy­sto nierobie.

   • Na kor­ki nie ma szans histo­ryk, geo­graf, wuef­men, n‑l klas młod­szych, pla­styk, muzyk, bio­log. Na kor­kach doro­bi mate­ma­tyk, fizyk, che­mik, nauczy­ciel języ­ków obcych i polo­ni­sta. I wca­le to nie jest taki miód. Ale ten kole­ga nie łapie się, bo wiem, o kim mowa. Jestem w podob­nej sytuacji.

    • Dziw­ne poglą­dy maja nauczy­cie­le. W Ełku są soli­dar­ni i wszy­scy straj­ku­ja a w gmi­nie same pisio­ry. Nie straj­ku­je żad­na szko­ła. Niby jeden region a jak róż­ni ludzie. Może na wsi ldo­brze zara­bia­ją. I są szczę­śli­wi że żyją na pozio­mie świń i krów. Do tej pory na pierw­sze dziec­ko nie otrzy­my­wa­li 500+ a na świ­nie i nawet pierw­szą otrzy­ma­ją 100 i 500+.Jednak zwie­rzę­ta Górą w rzą­dzie PiS.

     • Jak muszą być zastra­sze­ni że żaden na Twój wpis się nie ode­zwal. Wiem że więk­szość nie popie­ra pisu. Jest wśród nich wie­lu wspa­nia­łych ludzi.

  • Mój syn zara­biał 4200 na rękę. Wyje­chał do Wro­cła­wia i zara­bia 9600.jeden myśli że 4000 to mają­tek inny ambit­niej­szy szu­ka. I znaj­du­je. W Ełku jest tak że sie­dzą stra­chli­wi przy rodzi­cach zadlu­zą się doży­wot­nio na miesz­ka­nie i wege­tu­ja. W Niem­czech tyl­ko 16%mlodych kupu­je miesz­ka­nie. Pozo­sta­li wynaj­mu­ją ucie­ka­jąc jak naj­da­lej od rodzi­ców. Kie­dy ską­py szef dziad pła­ci za mało bio­rą waliz­kę i szu­ka­ją nowe­go miej­sca. U nas pro­blem co z nie­spla­co­nym miesz­ka­niem zrobić.

 • Oświa­ta to jededn pro­blem a służ­ba zdro­wia to kata­stro­fa. Zapi­sa­łem się do oku­li­sty w szpi­ta­lu woj­sko­wym w stycz­niu 2018 roku. Wyzna­czo­no datę na sty­czeń 2019 roku. Wsze­dłem do gabi­ne­tu i od razu zorien­to­wa­łem się że jestem intru­zem Dok­tor oznaj­mił że to że sła­biej widzę to wina wie­ku jed­nak popro­si­łem o bada­nie i wypi­sa­nie recep­ty na oku­la­ry. Oczy­wi­ście dok­tor zba­dał wypi­sał recep­tę ja szczę­śli­wy że w koń­cu. będę miał nowe oku­la­ry uda­łem się do opty­ka. Kie­dy odbie­ra­łem oku­la­ry pro­szo­no bym je zało­żył i pyta­no czy wszyst­ko o, k. Od razu stwier­dzi­łem że na jed­no oko źle widzę w nowych oku­la­rach. Byle prze­ko­na­ny że robiąc oku­la­ry popeł­nio­no błąd. Popro­szo­no mnie o sta­re oku­la­ry i zba­da­no je stwier­dza­jąc że mam każ­de oko inne co wie­dzia­łem od 30 lat.lekarz w woj­sko­wym badał wzrok jed­na minu­tę i nali­sal że mam jed­na­ko­we dwie gał­ki oczne. Oczy­wi­ście zba­da­łem wzrok jesz­cze raz potwier­dzo­no pomył­kę leka­rza i zro­bio­no mnie nowe oku­la­ry i teraz widzę już nor­mal­nie. Skan­da­lem jest że po tak dłu­gim ocze­ki­wa­niu dok­tor nie dokład­nie zba­dał wzrok. Dys­po­nu­je jego recep­ta jako dowo­dem tra­gicz­nej sytu­acji w służ­bie zdro­wia. Nigdy oczy­wi­ście nie pój­dę wię­cej do szpi­ta­la woj­sko­we­go z czym­kol­wiek choć wiem że pew­nie się tym nie zmartwią.

  • Lekarz ma pry­wat­ną prak­ty­kę i tam przyj­mu­je nie­co tyl­ko uprzej­miej , ale za pry­wat­ną kasę. Do oku­li­sty jeż­dżę pry­wat­nie do Bia­łe­go­sto­ku , nie tyl­ko taniej niż u nas, ale kul­tu­ra i kom­pe­ten­cje nie­po­rów­ny­wal­ne. Tam jako pacjent czu­ję się też czło­wie­kiem , a nie tyl­ko namol­nym petentem .

 • No tak, naj­pierw rewo­lu­cja z gim­na­zja­mi, a kie­dy zatry­bi­ło” to likwi­da­cja gim­na­zjów. Cie­ka­we co jesz­cze wymyślą?

 • No wła­śnie, brak sta­bi­li­za­cji, pomy­słu na oświa­tę. Co wła­dza, to inna kon­cep­cja, a cier­pią na tym dzieci.