Strona główna » Felietony/opinie » Otwarcie lodowiska już 28 listopada 2015 r.
Felietony/opinie

Otwarcie lodowiska już 28 listopada 2015 r.

Otwar­cie lodo­wi­ska już 28 listo­pa­da 2015 r.
Sztucz­ne lodo­wi­sko przy sta­dio­nie miej­skim „ ruszy ” w sobo­tę 28 listo­pa­da 2015 r. To już pią­ty sezon, w któ­rym ełcza­nie mogą aktyw­nie spę­dzać czas na łyżwach.
Lodo­wi­sko po raz pierw­szy uru­cho­mio­no 27 grud­nia 2011 r. Jest to tafla o wymia­rach: 20m x 40m (800 m² powierzch­ni), co czy­ni je jed­nym z naj­więk­szych obiek­tów w regio­nie. Do dys­po­zy­cji użyt­kow­ni­ków jest ok. 270 par łyżew. Lodo­wi­sko, jak co roku będzie oświe­tlo­ne i nagłośnione.
Wej­ście na taflę (dla klien­tów indy­wi­du­al­nych) prze­wi­dzia­ne jest w cyklach 60 – minu­to­wych, po któ­rych nastę­pu­je 30-minu­to­wa prze­trwa techniczna.
* Bile­ty ulgo­we przy­słu­gu­ją dzie­ciom oraz dzie­ciom uczą­cym się w szko­łach pod­sta­wo­wych, gim­na­zjach, szko­łach ponad­gim­na­zjal­nych, uczel­niach wyż­szych, któ­re nie ukoń­czy­ły 26-go roku życia, eme­ry­tom i ren­ci­stom oraz oso­bom nie­peł­no­spraw­nym na pod­sta­wie legitymacji.

OSTATNIE