Strona główna » Lokalne » Otwarto kolejne miejsce spotkań w Prostkach
Lokalne Powiat

Otwarto kolejne miejsce spotkań w Prostkach

W ubie­głym tygo­dniu odby­ło się ofi­cjal­ne otwar­cie zmo­der­ni­zo­wa­ne­go par­ku przed Gmin­nym Ośrod­kiem Kul­tu­ry w Prost­kach. Wszyst­ko to za spra­wą kon­kur­su Miej­sca spo­tkań w każ­dej gmi­nie powia­tu ełckiego”.

W ramach pro­jek­tu odno­wio­no pomnik poświę­co­ny Ada­mo­wi Mic­kie­wi­czo­wi, któ­ry pier­wot­nie upa­mięt­niał pole­głych w I Woj­nie Świa­to­wej. Dokład­ne infor­ma­cje na ten temat zosta­ły zamiesz­czo­ne na jed­nej z tablic, któ­re znaj­du­ją się przy wej­ściu do par­ku. Dru­ga tabli­ca infor­mu­je o miej­scach, któ­re war­to obej­rzeć w Gmi­nie Prost­ki. Ponad­to w ramach pro­jek­tu wyko­na­no w par­ku ław­ki wraz ze sto­ła­mi, przy któ­rych miesz­kań­cy oraz tury­ści mogą wypoczywać.

W uro­czy­sto­ści otwar­cia oprócz Wice­sta­ro­sty Rober­ta Dawi­dow­skie­go udział bra­li m.in. Andrzej Wiszo­wa­ty, Prze­wod­ni­czą­cy Rady Powia­tu Ełc­kie­go, Wójt Gmi­ny Prost­ki Rafał Wil­czew­ski oraz Ewa Rat­kie­wicz, Dyrek­tor GOK‑u w Prostkach.

Inwe­sty­cję uda­ło się zre­ali­zo­wać dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu w wyso­ko­ści 15 tysię­cy zło­tych z budże­tu powia­tu ełc­kie­go oraz środ­kom wła­snym Gmi­ny Prostki.

Źró­dło: Powiat Ełcki.