Strona główna » Lokalne » Otwarty singlowy Turniej Tenisa Ziemnego Kobiet i Mężczyzn rusza w sobotę!
Lokalne Sport

Otwarty singlowy Turniej Tenisa Ziemnego Kobiet i Mężczyzn rusza w sobotę!

W dniach 29 – 30 sierp­nia na kor­tach teni­so­wych przy sta­dio­nie miej­skim (ul. Pił­sud­skie­go 29) roze­gra­ny zosta­nie Ama­tor­ski Tur­niej Teni­so­wy Ełk Open 2015 – Sin­giel. Jego celem jest pro­pa­go­wa­nie zdro­we­go sty­lu życia oraz wyło­nie­nie naj­lep­szych par deblo­wych w teni­sie ziem­nym w Ełku.tenis.jpg
Zgło­sze­nia udzia­łu w tur­nie­ju przyj­mo­wa­ne będą do 28 sierp­nia do godzi­ny 10. For­mu­larz gło­sze­nio­wy dostęp­ny jest na stro­nie www.mosir.elk.com.pl. Do tej pory zgło­si­ły się 23 osoby.

 

Sys­tem roz­gry­wek i prze­pi­sy gry:

 

Tur­niej teni­sa ziem­ne­go roze­gra­ny zosta­nie w kate­go­rii gry sin­glo­wej, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi mię­dzy­na­ro­do­wy­mi ITF oraz Regu­la­mi­nem Tur­nie­jo­wym PZT (regu­la­mi­ny są dostęp­ne na stro­nie inter­ne­to­wej Pol­skie­go Związ­ku Teni­so­we­go: www.pzt.pl

 

Po opra­co­wa­niu pla­nu gier, orga­ni­za­tor wywie­sza go na tabli­cy infor­ma­cyj­nej, do wia­do­mo­ści uczest­ni­ków turnieju.

 

Przy pla­no­wa­niu kolej­no­ści gier będą sto­so­wa­ne nastę­pu­ją­ce zasa­dy: wyty­po­wa­nie kolej­no­ści gier na poszcze­gól­nych kor­tach; dopusz­cza się prze­nie­sie­nie gier zapla­no­wa­nych jako ostat­nie na danym kor­cie na inny kort; roz­po­czy­na­nie od spo­tkań naj­bar­dziej cof­nię­tych. Czas roz­grzew­ki przed meczem wyno­si 5 minut. W przy­pad­ku wzno­wie­nia meczu po prze­rwie, czas roz­grzew­ki wyno­si odpo­wied­nio: 0 — 15 minut prze­rwy — bez roz­grzew­ki, 15 — 30 minut prze­rwy — 3 minu­ty roz­grzew­ki, ponad 30 minut prze­rwy — 5 minut rozgrzewki.

 

W celu spraw­ne­go prze­pro­wa­dze­nia tur­nie­ju orga­ni­za­tor może sto­so­wać róż­ne­go rodza­ju spo­so­by punk­ta­cji i sys­te­my pro­wa­dze­nia tur­nie­ju (np. gru­po­wy, każ­dy z każ­dym, o miej­sca, pucha­ro­wy, od sta­nu po dwa w każ­dym secie, mecz jed­no­se­to­wy, itp.), pod warun­kiem, że infor­ma­cja o tym zosta­ła prze­ka­za­na wszyst­kim uczest­ni­kom tur­nie­ju przed roz­po­czę­ciem gier.

 

Mecze tur­nie­jo­we są sędzio­wa­ne przez sędziów lub wza­jem­nie przez zawod­ni­ków, za obo­pól­ną zgo­dą zawod­ni­ków mecz może sędzio­wać inny zawod­nik. Kobie­ty gra­ją razem z męż­czy­zna­mi. Orga­ni­za­tor usta­la limit uczest­ni­ków na max. 24 osoby.

A.Biała

OSTATNIE