Strona główna » Lokalne » Pasjonaci historii odkryli skarb, ponad 500 monet z XVII wieku
Lokalne

Pasjonaci historii odkryli skarb, ponad 500 monet z XVII wieku

Renata Szymaszko

Ponad pół tysiąca XVII-wiecznych monet pochodzących z wielu krajów Europy odnaleźli w Ełku (Warmińsko-mazurskie) członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Jaćwież”. Skarb został zaprezentowany po raz pierwszy w piątek w ełckim muzeum.

Człon­ko­wie sto­wa­rzy­sze­nia doko­na­li tego odkry­cia prze­szu­ku­jąc wykry­wa­cza­mi meta­lu hał­dy zie­mi, któ­rą zdję­to i wywie­zio­no z pla­cu budo­wy przy wymia­nie nawierzch­ni uli­cy Woj­ska Pol­skie­go. Odkry­li w sumie 507 srebr­nych monet z pierw­szej poło­wy XVII wie­ku, pocho­dzą­cych z róż­nych kra­jów Euro­py. Są tam m.in. mone­ty pol­skie, szwedz­kie, duń­skie, nider­landz­kie i szkoc­kie o róż­nych nomi­na­łach, w tym pół­to­ra­ki, sze­lą­gi, orty, tro­ja­ki, gro­sze i pensy.

Zna­laz­cy przy­pusz­cza­ją, że mone­ty były pier­wot­nie zako­pa­ne w gli­nia­nym naczy­niu i mógł to być tzw. depo­zyt ukry­ty przez kup­ca lub karcz­ma­rza. Ełk znaj­do­wał się wów­czas w gra­ni­cach Prus Ksią­żę­cych, będą­cych len­nem Kró­le­stwa Pol­skie­go. Przez mia­sto prze­bie­gał szlak han­dlo­wy łączą­cy Mazow­sze z Kró­lew­cem. Tutej­si kup­cy pro­wa­dzi­li też oży­wio­ny han­del z Litwą. W mie­ście odby­wa­ły się jar­mar­ki, dzia­ła­ły licz­ne karcz­my i szynki.

Praw­do­po­dob­nie skarb został ukry­ty po 1652 roku, bo tak dato­wa­na jest naj­młod­sza ze zna­le­zio­nych monet. Nie wia­do­mo, co sta­ło się z ich wła­ści­cie­lem. Był to burz­li­wy okres w dzie­jach Ełku. W 1653 roku nastą­pi­ła epi­de­mia dżu­my, dwa lata póź­niej mia­sto zaję­li Szwe­dzi, a w 1656 roku zosta­ło ono splą­dro­wa­ne i spa­lo­ne przez Tata­rów z wojsk het­ma­na Win­cen­te­go Gosiew­skie­go, któ­rzy upro­wa­dzi­li wie­lu miesz­kań­ców w jasyr.

RENATA SZYMASZKO

Zna­le­zi­sko doko­na­ne przez człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia Histo­rycz­no-Eks­plo­ra­cyj­ne­go Jaćwież” tra­fi — za pośred­nic­twem kon­ser­wa­to­ra zabyt­ków — do Muzeum Histo­rycz­ne­go w Ełku, któ­re będzie pro­wa­dzi­ło bada­nia i po zin­wen­ta­ry­zo­wa­niu monet udo­stęp­ni zbiór mieszkańcom.

Pod­czas piąt­ko­wej pre­zen­ta­cji skar­bu pre­zy­dent Ełku Tomasz Andru­kie­wicz podzię­ko­wał i pogra­tu­lo­wał człon­kom sto­wa­rzy­sze­nia tego odkry­cia. Pod­kre­ślał jego war­tość historyczną.

W dzie­jach Ełku nie mie­li­śmy do tej pory takie­go zna­le­zi­ska. Dla­te­go może­my mówić o skar­bie z Ełku” — ocenił.

(PAP )Nauka w Pol­sce autor: Mar­cin Boguszewski