Strona główna » Pod napięciem » Pensja prezydenta Tomasza Andrukiewicza mocno w górę. Dobro Wspólne idzie na „maksa”
Pod napięciem

Pensja prezydenta Tomasza Andrukiewicza mocno w górę. Dobro Wspólne idzie na maksa”

Od listopada obowiązuje znowelizowana ustawa dotycząca płac samorządowców. Ustawa określa minimalny i maksymalny pułap wynagrodzenia.

Tomasz Andru­kie­wicz mini­mal­nie mógł­by zaro­bić 14 435,20 zł, mak­sy­mal­nie 18 tys. 44 zł brut­to. Wska­za­ne obie kwo­ty nie zawie­ra­ją dodat­ku sta­żo­we­go (20%) i tzw. 13. pen­sji, któ­rą trze­ba doli­czyć. Jed­nak decy­zja w spra­wie usta­le­nia wyna­gro­dze­nia nale­ży do radnych.

W porząd­ku obrad ostat­niej komi­sji budże­to­wej  zna­lazł się pro­jekt uchwa­ły doty­czą­cy usta­le­nia nowe­go wyna­gro­dze­nia pre­zy­den­to­wi Ełku. Pro­blem jed­nak w tym, że pro­po­zy­cja nie wska­zy­wa­ła kon­kret­nych kwot, na co zwró­ci­li uwa­gę opo­zy­cyj­ni rad­ni. Urzęd­ni­cy w tłu­ma­cze­niach zasła­nia­li się uza­sad­nie­niem w uchwa­le, jed­nak  jego treść trak­to­wa­ła jedy­nie o prze­pi­sach, któ­re moż­na zna­leźć w usta­wie.  Uza­sad­nie­nie zawie­ra­ło tak­że wyli­cze­nie pen­sji mini­mal­nej, któ­rą pre­zy­dent musi otrzymać.

Brak wpisania konkretnych propozycji można odczytać, że prezydent nie chce zarabiać minimalnej , ale nie chce też powiedzieć wprost, że chce zarabiać maksymalną ;-). Wniosek o ustalenie wynagrodzenia na poziomie maksymalnym złożył radny Dobra Wspólnego Bogusław Wisowaty.

 Pensja i tak wzrośnie

War­to pod­kre­ślić, że rad­ni muszą dosto­so­wać wyna­gro­dze­nie pre­zy­den­ta do obec­nych wymo­gów pra­wa, czy­li usta­lić mini­mal­ną pen­sję, bo ta od 1 listo­pa­da wzro­sła. Do tej pory Andru­kie­wicz miał usta­lo­ne pobo­ry, na któ­re skła­da­ło się wyna­gro­dze­nie zasad­ni­cze w kwo­cie 4800 zł, doda­tek funk­cyj­ny  w kwo­cie 2100 zł oraz doda­tek spe­cjal­ny w kwo­cie 2760 zł. Łącz­nie 9660 zł + 20% sta­żo­we­go (960 zł) = 10 tys. 620 zł miesięcznie.

Tyle radni muszą ustalić

Po zmia­nach  w usta­wie rad­ni miej­scy muszą dosto­so­wać wyna­gro­dze­nie wło­da­rza do pozio­mu mini­mal­ne­go, czy­li usta­lić wyna­gro­dze­nie zasad­ni­cze w kwo­cie  8344 zł, doda­tek funk­cyj­ny  w kwo­cie 2760 zł  oraz doda­tek spe­cjal­ny w kwo­cie 3331,20 zł.  W sumie da to 14 435,20 zł  + 20% sta­żo­we­go (1668,80 zł) = 16 tys. 104 zł miesięcznie.

Tyle radni mogą i chcą

Rad­ni pozy­tyw­nie zaopi­nio­wa­li pro­po­zy­cję rad­ne­go Wiso­wa­te­go w kwe­stii usta­le­nia wyna­gro­dze­nia na pozio­mie mak­sy­mal­nym. I tak: wyna­gro­dze­nie zasad­ni­cze okre­ślo­ne na pozio­mie mak­sy­mal­nym to 10 430 zł, doda­tek funk­cyj­ny 3450 zł, doda­tek spe­cjal­ny 4164 zł. Co daje kwo­tę 18 tys. 44 zł. Łącz­nie z dodat­kiem sta­żo­wym pre­zy­dent otrzy­ma prze­szło 20 tysię­cy zło­tych (20 tys. 130 zł) brutto.

Jak dowia­du­je­my się nie­ofi­cjal­nie, część rad­nych (mniej­szość) chce usta­lić wyna­gro­dze­nie dla wło­da­rza na usta­wo­wym pozio­mie mini­mal­nym tj. 16 tys. 104 zł (ze sta­żo­wym). To, jak mówią, i tak pod­nie­sie­nie pobo­rów o pra­wie 6 tys. zł. Pro­po­zy­cja Dobra Wspól­ne­go, czy­li wyna­gro­dze­nie na mak­sa” tj.  prze­szło 20 tys. zł jest wg opo­nen­tów, jak na dzi­siej­sze cza­sy, wyso­ko nieetyczna.

Decy­zję w spra­wie usta­le­nia wyna­gro­dze­nia pre­zy­den­ta Andru­kie­wi­cza rad­ni podej­mą już na naj­bli­żej sesji. Pre­zy­den­to­wi nale­ży się tak­że wyrów­na­nie pobo­rów od 1 sierp­nia 2021. Wszyst­kie poda­ne kwo­ty, są kwo­ta­mi brutto.

3 komentarze

napisz komentarz

  • W Ełku małym mia­stecz­ku mamy podat­ki jak War­sza­wie miesz­kań­cy zara­bia­ją jak na zadu­piu to i aspi­ra­cje na pobo­ry pre­zy­den­ta Ełku tak jak pre­zy­den­ta War­sza­wy . Ełk był mia­stem z prze­my­słem , teraz budu­je się tu tyl­ko mar­ke­ty z zatrud­nie­niem na lip­ne umo­wy o pra­cę. Mamy nawet poda­tek od pło­tów. Moim zda­niem naj­niż­sza kra­jo­wa na pobo­ry dla pre­zy­den­ta Andru­kie­wi­cza to za dużo

OSTATNIE