Strona główna » Lokalne » Pierwsza edycja konkursu międzyszkolnego za nami
Lokalne

Pierwsza edycja konkursu międzyszkolnego za nami

W Gim­na­zjum nr 3 im. Kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go w Ełku, dniu 4 grud­nia 2015 r., po raz pierw­szy odbył się mię­dzysz­kol­ny języ­ko­wy kon­kurs pio­sen­ki bożo­na­ro­dze­nio­wej: Chri­st­mas Time. Patro­nat nad impre­zą objął pre­zy­dent mia­sta Ełku, Tomasz Andru­kie­wicz. Pomy­sło­daw­ca­mi i orga­ni­za­to­ra­mi byli nauczy­cie­le: Kata­rzy­na Kowa­lik, Joan­na Porucz­nik oraz ks. Maciej Cie­ślu­kow­ski. Udział w kon­kur­sie wzię­ło dzie­się­cio­ro uczest­ni­ków z pię­ciu szkół gim­na­zjal­nych z Ełku i Nowej Wsi Ełc­kiej. Jury w skła­dzie Piotr Kar­pie­nia, Anna Kar­pie­nia oraz Mał­go­rza­ta Nosel, mia­ło trud­ne zada­nie. Pierw­sze miej­sce zaję­ła Zuzan­na Mia­ki­nin z Gim­na­zjum nr 2 w Ełku, któ­ra otrzy­ma­ła głów­ną nagro­dę – apa­rat cyfro­wy. Dru­gie miej­sce przy­pa­dło Domi­ni­ce Kras­sow­skiej z Gim­na­zjum nr 4, a trze­cie Mile­nie Worm z Gim­na­zjum w Nowej Wsi Ełc­kiej. Dzię­ki spon­so­rom wszy­scy uczest­ni­cy otrzy­ma­li drob­ne upo­min­ki i dyplo­my. Publicz­ność z praw­dzi­wą przy­jem­no­ścią słu­cha­ła popi­sów wokal­nych i instru­men­tal­nych uczniów. Orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją wszyst­kich chęt­nych na kolej­ną edy­cję za rok.

Źró­dło: arty­ku­ły nadesłane