Strona główna » Poza prawem » Pijana rowerzystka doprowadziła do zdarzenia drogowego. Wjechała na przejście dla pieszych na czerwonym świetle
Poza prawem

Pijana rowerzystka doprowadziła do zdarzenia drogowego. Wjechała na przejście dla pieszych na czerwonym świetle

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu/pixabay.com.pl
23-letnia nietrzeźwa rowerzystka wjechała na przejście dla pieszych na czerwonym świetle i została potrącona przez jadący prawidłowo samochód. Na szczęście ani ona, ani inni uczestnicy zdarzenia nie doznali obrażeń. Kobieta złamała podstawową zasadę bezpieczeństwa na drodze – kierowała rowerem w stanie nietrzeźwości. Miała promil alkoholu w organizmie.

Do zda­rze­nia doszło wczo­raj (26.05.2021 r.) po godzi­nie 20:00 na ełc­kim Zato­rzu. Z usta­leń wyni­ka, że 23-let­nia rowe­rzyst­ka wje­cha­ła na przej­ście dla pie­szych na czer­wo­nym świe­tle, co spo­wo­do­wa­ło, że zosta­ła potrą­co­na przez pra­wi­dło­wo jadą­cy pojazd. Na szczę­ście ani rowe­rzy­st­ce, ani kie­ru­ją­cej oso­bo­wą sko­dą nic się nie stało. 

Oka­za­ło się jed­nak, że 23-lat­ka kie­ro­wa­ła rowe­rem w sta­nie nie­trzeź­wo­ści. Bada­nie alko­ma­tem wyka­za­ło u niej bli­sko pro­mil alko­ho­lu w orga­ni­zmie. Kobie­ta zosta­ła uka­ra­na man­da­tem w wyso­ko­ści 500 złotych. 

— Każ­dy nie­trzeź­wy kie­row­ca stwa­rza real­ne zagro­że­nie na dro­dze, obo­jęt­nie jakim środ­kiem loko­mo­cji się poru­sza. Pija­ny rowe­rzy­sta naj­po­waż­niej­sze zagro­że­nie stwa­rza dla sie­bie. Alko­hol zabu­rza oce­nę i postrze­ga­nie sytu­acji na dro­dze. Prze­ko­na­ła się o tym mło­da rowe­rzyst­ka z Ełku — infor­mu­je sierż. szt. Aga­ta Kuli­kow­ska de Nałęcz.