Strona główna » Poza prawem » Pijany kierowca quada potrącił pieszego, który też był pod wpływem
Poza prawem

Pijany kierowca quada potrącił pieszego, który też był pod wpływem

Barany. Miejsce wypadku
Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w piątek w Baranach. 25-letni mężczyzna potrącony przez kierującego quadem ze złamaniami kości obu nóg trafił do szpitala. Okazało się, że 34-letni kierowca quada był pijany.

Poli­cjan­ci wyja­śnia­ją oko­licz­no­ści wypad­ku, do któ­re­go doszło w minio­ny pią­tek oko­ło godzi­ny 21:30 w Bara­nach. Z usta­leń poli­cjan­tów wyni­ka, że kie­ru­ją­cy quadem 34-let­ni miesz­ka­niec Ełku nie dosto­so­wał pręd­ko­ści do warun­ków panu­ją­cych na dro­dze, stra­cił pano­wa­nie nad pojaz­dem i potrą­cił pie­sze­go idą­ce­go jezd­nią.  Ran­ny 25-let­ni męż­czy­zna ze zła­ma­nia­mi kości obu nóg tra­fił do szpitala.

Oka­za­ło się, że zarów­no pie­szy jak i kie­ru­ją­cy quadem byli pod wpły­wem alko­ho­lu. Prze­pro­wa­dzo­ne bada­nie sta­nu trzeź­wo­ści kie­ru­ją­ce­go quadem wyka­za­ło pół­to­ra pro­mi­la alko­ho­lu w jego orga­ni­zmie. Ponad­to poli­cjan­ci usta­li­li, że męż­czy­zna zabrał od innej oso­by quada, żeby się nim przejechać.

Teraz 34-latek odpo­wie za kie­ro­wa­nie pojaz­dem w sta­nie nie­trzeź­wo­ści, spo­wo­do­wa­nie wypad­ku dro­go­we­go oraz krót­ko­trwa­łe uży­cie pojaz­du. Gro­zi mu za to kara pozba­wie­nia wol­no­ści do 5 lat, kara finan­so­wa mini­mum 5.000 zło­tych oraz utra­ta pra­wa jazdy.

Pro­ku­ra­tor Rejo­no­wy w Ełku zasto­so­wał wobec męż­czy­zny porę­cze­nie mająt­ko­we w wyso­ko­ści 10.000 zł oraz dozór Policji.

kpp ełk

OSTATNIE