Strona główna » Lokalne » Piknik rodzinny na Tuwima już w najbliższy piątek
Lokalne

Piknik rodzinny na Tuwima już w najbliższy piątek

FOTO: UM EŁK

Już naj­bliż­szy pią­tek 23 sierp­nia o godz. 16.30 w par­ku przy uli­cy Tuwi­ma odbę­dzie się pik­nik rodzin­ny. Na naj­młod­szych cze­ka­ją takie atrak­cje jak tram­po­li­na, malo­wa­nie twa­rzy, a tak­że bań­ki i dmu­chań­ce czy ani­ma­cje dla dzie­ci, a tak­że grill, popcorn oraz wata cukrowa.

Pik­nik orga­ni­zo­wa­ny jest w nowo powsta­łym par­ku przy ul. Tuwi­ma (mię­dzy ul. Szo­są Obwo­do­wą a ul. Tuwima).

Prze­bu­do­wa infra­struk­tu­ry publicz­nej na tere­nie osie­dla Kaj­ki w Ełku mię­dzy ul. Szo­sa Obwo­do­wa oraz ul. Tuwi­ma dla roz­wo­ju funk­cji rekre­acyj­no­tu­ry­stycz­nej”, pole­ga­ła na wypo­sa­że­niu par­ku w urzą­dze­nia rekre­acyj­ne i wypo­czyn­ko­we oraz oświe­tle­nie i monitoring.

Znaj­du­je się tam tak­że staw z kład­ką, fon­tan­na, sto­jak na rowe­ry oraz ław­ki. Na tere­nie par­ku usy­tu­owa­na jest rów­nież siłow­nia zewnętrz­na, któ­ra wypo­sa­żo­na jest m.in. w: rowe­rek, wyciąg gór­ny, orbi­trek, wio­ślarz, roz­pięt­ki, pra­sa noż­na oraz cho­dziarz. Ponad­to w par­ku znaj­du­je się plac zabaw dla dzie­ci wypo­sa­żo­ny w m.in. bocia­nie gniaz­do, huś­taw­kę, zestaw zabawowy.

Na pod­sta­wie źró­dła UM EŁK

OSTATNIE