Strona główna » Kraj/ świat » Piloci będą się szkolić na Warmii i Mazurach
Kraj/ świat

Piloci będą się szkolić na Warmii i Mazurach

Raynair i Bartolini Air rozpoczynają właśnie współpracę, której celem ma być wyszkolenie kilkuset nowych pilotów. Większość zajęć praktycznych przyszłych adeptów awiacji będzie odbywać się w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury.

W śro­dę 17 lip­ca w Por­cie Lot­ni­czym Łódź im. Wła­dy­sła­wa Rey­mon­ta odby­ła się kon­fe­ren­cja pra­so­wa, w któ­rej wzię­li udział przed­sta­wi­cie­le prze­woź­ni­ków oby­dwu por­tów lot­ni­czych, a tak­że mar­sza­łek Gustaw Marek Brze­zin i Robert Bary­ła, czło­nek zarzą­du woje­wódz­twa łódzkiego.

- Nasze lot­ni­sko jest naj­młod­sze w Pol­sce, to dopie­ro trze­ci rok dzia­ła­nia – mówi mar­sza­łek Gustaw Marek Brze­zin. – Filo­zo­fia biz­ne­so­wa Ryana­ir dosko­na­le wpi­su­je się w naszą stra­te­gię roz­wo­ju. Nasze lot­ni­sko jest też dosko­na­le przy­go­to­wa­ne nie tyl­ko do obsłu­gi pasa­że­rów, ale tak­że do szko­leń. Dodat­ko­wo przy­je­dzie do nas kil­ka­set osób, ser­decz­nie ich przy­wi­ta­my, może zechcą u nas pozo­stać. Jako samo­rząd woje­wódz­twa może­my zapew­nić, że roz­po­czę­li­śmy już pra­ce nad spe­cjal­nym pro­gra­mem stwo­rze­nia mode­lu dofi­nan­so­wa­nia na pokry­cie kosz­tów szko­le­nia, tak, żeby pośród mię­dzy­na­ro­do­we­go gro­na uczniów szko­ły kade­tów Ryana­ir zna­leź­li się rów­nież mło­dzi miesz­kań­cy War­mii i Mazur.

– Nasza szko­ła powsta­ła w regio­nie łódz­kim i tu pozo­sta­nie, jed­nak chce­my się nadal roz­wi­jać we współ­pra­cy z naj­lep­szy­mi part­ne­ra­mi – mówi Bar­tło­miej Walas, zało­ży­ciel i pre­zes Bar­to­li­ni Air. – Stąd wła­śnie wybór Ryana­ir i woje­wódz­twa war­miń­sko-mazur­skie­go i Por­tu Lot­ni­cze­go Olsztyn-Mazury.

Spe­cjal­nie dla tego pro­jek­tu dosto­so­wy­wa­ny jest obec­nie jeden z budyn­ków, w któ­rym znaj­dą się sale dla uczniów ze spe­cja­li­stycz­nym wypo­sa­że­niem, symu­la­tor lotów oraz zaple­cze sani­tar­no-kuchen­ne. Dodat­ko­wo na lot­ni­sku zosta­nie zbu­do­wa­ny han­gar dla samo­lo­tów szkoleniowych.

Sza­cun­ki Boein­ga wska­zu­ją, że do 2035 linie lot­ni­cze rekru­tu­ją ponad 600 tys. nowych pilo­tów. Part­ner­stwo biz­ne­so­we Bar­to­li­ni Air i Ryana­ir jest odpo­wie­dzią na te potrzeby.

Ryana­ir­Men­to­red­Pro­gram­me to pro­jekt mię­dzy­na­ro­do­wy. Ucznia­mi będą z pew­no­ścią ludzie z całe­go świa­ta, któ­rzy na co dzień będą miesz­kać w oko­li­cy lot­ni­ska. To rów­nież szan­sa dla mło­dych miesz­kań­ców nasze­go regio­nu w zdo­by­ciu dobrze płat­nej i wyso­ko cenio­nej pracy.

– Pro­gram zapew­ni liniom lot­ni­czym sta­ły dopływ uta­len­to­wa­nych i pro­fe­sjo­nal­nych pilo­tów z całej Euro­py i dzię­ki temu zaspo­koi potrze­by naszej roz­wi­ja­ją­cej się sie­ci – mówi Senan O’Shea, szef szko­le­nia per­so­ne­lu pokła­do­we­go w Ryana­ir. – Będzie­my zatrud­niać ok. 1000 pilo­tów rocz­nie w cią­gu naj­bliż­szych 5 lat i mogą oni liczyć na nie­zrów­na­ne moż­li­wo­ści lata­nia w liniach lot­ni­czych numer jeden na świe­cie. Sta­ran­nie wybra­li­śmy Bar­to­li­ni Air jako nasze­go part­ne­ra szko­le­nio­we­go, bio­rąc pod uwa­gę ich wyso­kie stan­dar­dy w zakre­sie szko­le­nia wstęp­ne­go i szko­le­nia MCC. Jeste­śmy bar­dzo zado­wo­le­ni, że może­my prze­ka­zać naszą wie­dzę ope­ra­cyj­ną Bar­to­li­ni Air, szcze­gól­nie w zakre­sie zapew­nie­nia wyjąt­ko­we­go stan­dar­du MCC dla pilo­tów linii lot­ni­czych. To połą­cze­nie będzie naj­lep­szym moż­li­wym przy­go­to­wa­niem do karie­ry prze­woź­ni­ka lot­ni­cze­go w Ryanair.
18-mie­sięcz­ny pro­gram szko­le­nio­wy będzie dawał uczest­ni­kom moż­li­wość uzy­ska­nia licen­cji pilo­ta na jasnych zasa­dach. Po ukoń­czo­nym szko­le­niu będą mogli usiąść za ste­ra­mi samo­lo­tu typu Boeing 737. Kade­ci uczest­ni­czą­cy w pro­gra­mie zosta­ną prze­szko­le­ni przez instruk­to­rów Bar­to­li­ni Air zgod­nie z pro­ce­du­ra­mi Ryana­ir. W cią­gu naj­bliż­szych 3 lat zosta­nie wyszko­lo­nych 320 zawo­do­wych pilo­tów. Zaję­cia będą odby­wa­ły się we współ­pra­cy z Por­tem Lot­ni­czym Olsz­tyn – Mazu­ry oraz Por­tem Lot­ni­czym Łódź im. Wła­dy­sła­wa Reymonta.

OSTATNIE