Strona główna » Polityka » PiS wyszedł na ulicę. Zbierali podpisy pod listami poparcia dla Andrzeja Dudy
Polityka

PiS wyszedł na ulicę. Zbierali podpisy pod listami poparcia dla Andrzeja Dudy

Poseł Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści zain­au­gu­ro­wał dzi­siaj w Ełku zbie­ra­nie pod­pi­sów popar­cia dla Andrze­ja Dudy, któ­ry jest kan­dy­da­tem Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy w wybo­rach pre­zy­denc­kich w 2020 roku.

— Jestem bar­dzo zado­wo­lo­ny z dzi­siej­szej akcji zbie­ra­nia pod­pi­sów popar­cia dla pre­zy­den­ta Andrze­ja Dudy — mówi poseł Woj­ciech Kos­sa­kow­ski. — Usły­sza­łem wie­le cie­płych słów, a licz­ba zebra­nych pod­pi­sów w tak krót­kim cza­sie prze­ro­sła moje oczekiwania.

Wybo­ry pre­zy­denc­kie 2020 w Pol­sce odbę­dą się 10 maja.
Kontr­kan­dy­da­ta­mi Andrze­ja Dudy będą: posłan­ka KO Mał­go­rza­ta Kida­wa-Błoń­ska, euro­po­seł Robert Bie­droń (Wio­sna), Wła­dy­sław Kosi­niak-Kamysz pre­zes PSL, poseł Kon­fe­de­ra­cji Krzysz­tof Bosak oraz bez­par­tyj­ny, dzien­ni­karz Szy­mon Hołownia.

23 komentarze

napisz komentarz
 • Spra­wa zastęp­cy pre­ze­sa Psl jest publi­ko­wa­na publicz­nie nie tyl­ko przez pisow­skie reżi­mo­we media. Wystar­czy w kam­pa­nii wybor­czej powie­dzieć jak jest czy­li potwier­dzić lub zde­men­to­wać. Do tej pory nikt łącz­nie z Panią vice pre­zes nie zabrał gło­su. Czyż­by coś było za usza­mi? Zapy­tać każ­dy ma prawo.

  • Nikt też nie zabrał gło­su w spra­wie Jol­ki Rosiek. A wystar­czy prze­cież w kam­pa­nii wybor­czej powie­dzieć, jak jest, czy­li potwier­dzić lub zde­men­to­wać. Czyż­by coś było za uszami?

 • Tyl­ko Kosi­niak-Kamysz jest jedy­nym kan­dy­da­tem, któ­re­go poprze­my w tych wyborach

  • Zanim napi­szesz te bzdu­ry wejdź na Deba­ta Olsz­tyn. Spra­wa Pasław­skiej. Dowiesz co ma na sumie­niu vice zsl PSL. Kosi­niak Zosia Kamysz odsta­wił ją od kam­pa­nii. Ale to mu nic nie pomo­że. Cho­dzi o zakup zie­mi i ośrod­ków wypo­czynk­pwych po nie­zwy­kle oka­zyj­nych cenach. To typo­we dla zsl.

   • co to jest zsl? a kto to Zosia? te poly­tyk ty z jakiej opcji?niemieckiej chy­ba bo nic nie rozu­miem o czym trolujesz

  • Niech tygrys Kosi­niak Zosia Kamysz wyja­śni naj­pierw spra­wę PASŁAWSKIEJ. INFO Deba­ta Olsz­tyn Pl spra­wa Pasław­skiej. Potem ubie­ga się o sta­no­wi­sko Pre­zy­den­ta. Bar­dzo oka­zyj­ne zaku­py ośrod­ków wcza­so­wych i zie­mi na Mazu­rach. Panie Tygry­sie albo pan potwier­dzi albo zde­men­tu­je. Na wsi nie zagło­su­ją na Pana. Spra­wa musi być przez Pana poru­szo­na publicznie.

   • kaczy­nia­ki i poro­zu­mie­nie cen­trum niech wyja­śnią mafij­ne powią­za­nia tępaku.

 • Byłem widzia­łem. U pisio­row tłu­mów nie było. Kil­ku mohe­rów któ­rych PiS olał kom­plet­nie. Ale oni jesz­cze tego nie zrozumieli.

 • Sobo­ta Plac Soli­dar­no­ści godz 10.zbieramy pod­pi­sy popie­ra­ją­cych Panią Wice­mar­sza­łek Kida­we Błonską

 • Nie moż­na było się dobić do sto­li­ka takie tłu­my. I jesz­cze ten napa­sio­ny zasła­nia listę.

 • Były” takie tumy” zre­zy­gno­wa­łem i nie pod­pi­sa­łem może w nastep­nych wyborach.Adrianów nie brakuje.

 • Na tym pole­ga demo­kra­cja każ­dy może kan­dy­do­wać. Weź jeden z dru­gim i zbie­raj pod­pi­sy jak sam nie star­tu­jesz, kan­dy­da­tów jest do kolo­ru do wybo­ru, chy­ba z sied­miu, nie marudź tyl­ko zacznij dzia­łać a nie tyl­ko narze­kać, że ten nie­do­bry — wybierz lepszego…

  • no w sumie racja, ale nasze spo­le­czen­stwo jesz­cze nie doro­sło do demo­kra­cji, lepiej za pysk trzy­mac jak u ruskich

 • Cie­ka­we, czy wnie­śli sto­sow­ną opła­tę za zaję­cie pasa drogowego…

   • Urzęd­ni­ku, w sumie masz rację. Od ponad 4 lat codzien­nie przy­po­mi­na­cie, że wszyst­kie zwie­rzę­ta są rów­ne, ale świ­nie są równiejsze.

    • tobie trze­ba codzien­nie przy­po­mi­nać ina­czej jesz­cze pomy­ślisz że masz rację

OSTATNIE