Strona główna » Polityka » PKW- Oficjalne wyniki referendum 2015- REFERENDUM NIEWAŻNE
Polityka

PKW- Oficjalne wyniki referendum 2015- REFERENDUM NIEWAŻNE

A jak­że! Refe­ren­dum. Lud powie tak — zna­czy tak. Powie nie — zna­czy, że lud się pomy­lił. Niech się namy­śli jesz­cze raz” — szy­dził Andriej. Dmi­try Glu­kho­vsky (z książ­ki Metro 2033)

1441608889_uh4ank_600

 Pań­stwo­wa Komi­sja Wybor­cza ogło­si­ła wyni­ki nie­dziel­ne­go refe­ren­dum. Według   PKW fre­kwen­cja wynio­sła zale­d­wie 7,80 proc.
 W powie­cie ełc­kim  udział w refe­ren­dum wzię­ło- 6,47% obywateli.
  1. Czy jest Pani/Pan za wpro­wa­dze­niem jed­no­man­da­to­wych okrę­gów wybor­czych w wybo­rach do Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej?- 80,54%
  2.  Czy jest Pani/Pan za utrzy­ma­niem dotych­cza­so­we­go spo­so­bu finan­so­wa­nia par­tii poli­tycz­nych z budże­tu pań­stwa?-  14,16%
  3. Czy jest Pani/Pan za wpro­wa­dze­niem zasa­dy ogól­nej roz­strzy­ga­nia wąt­pli­wo­ści co do wykład­ni prze­pi­sów pra­wa podat­ko­we­go na korzyść podat­ni­ka?- 95,10%

W samym mie­ście udział w refe­ren­dum wzię­ło 7,14% upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia. Naj­wyż­szą fre­kwen­cję  w woj. war­miń­sko-mazur­skim odno­to­wa­no w Olsz­ty­nie- powy­żej 10% upraw­nio­nych do głosowania.

R.S.

 

OSTATNIE