Strona główna » Kraj/ świat » PKW ogłosiło pierwsze wstępne, cząstkowe wyniki referendum
Kraj/ świat Polityka

PKW ogłosiło pierwsze wstępne, cząstkowe wyniki referendum

Pań­stwo­wa Komi­sja Wybor­cza opu­bli­ko­wa­ła na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej cząst­ko­we wyni­ki nie­dziel­ne­go refe­ren­dum. Według  wstęp­nych wyni­ków PKW fre­kwen­cja wynio­sła zale­d­wie 7,48 proc. Osta­tecz­ne wyni­ki  pozna­my praw­do­po­dob­nie o godz. 18. Upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia było 30 milio­nów Pola­ków. Jak poka­zu­ją wyni­ki cząst­ko­we, udział w refe­ren­dum wzię­ło prze­szło 2 milio­ny oby­wa­te­li. Za waż­ność refe­ren­dum uzna­je się wynik 50%  udział w gło­so­wa­niu, to ozna­cza, że do urn powin­no tra­fić 15 milio­nów kart. 

R. Szy­masz­ko

OSTATNIE