Strona główna » Felietony/opinie » Planowane 120 milionów długu. Co jeszcze ełczanom zostanie po prezydenturze Andrukiewicza?
Felietony/opinie Opinie

Planowane 120 milionów długu. Co jeszcze ełczanom zostanie po prezydenturze Andrukiewicza?

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego organ wykonawczy, czyli prezydent Ełku miał czas do dziś (15 listopada) przygotować projekt budżetu na rok 2020, następnie przedłożyć go radzie miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.

Prze­sła­ny dziś rad­nym miej­skim plan budże­tu zakła­da pra­wie 120 milio­nów dłu­gu (118 850 000,00 zł), choć jesz­cze w tym roku bie­żą­cym wyno­si on 98 milio­nów. To wzrost zadłu­że­nia o kolej­ne 20 milio­nów. W pla­nie już widać, że bra­ku­je takiej inwe­sty­cji, jak zago­spo­da­ro­wa­nie tere­nu wokół bajor­ka na osie­dlu Pół­noc II, dłu­go ocze­ki­wa­nej przez miesz­kań­ców tego osiedla.

Przed­sta­wio­ny budżet uzu­peł­nio­ny jest krót­kim wyja­śnie­niem” Toma­sza Andru­kie­wi­cza. Mia­no­wi­cie pisze on:

Rok 2020 jest trud­nym rokiem dla budże­tów gmin w całej Pol­sce — w obli­czu zmian usta­wy o PIT oraz dra­stycz­ne­go wzro­stu wydat­ków w oświa­cie, w wyni­ku pod­nie­sie­nia mini­mal­nej pła­cy i wzro­stu wyna­gro­dzeń, co samo w sobie jest oczy­wi­ście korzyst­nym roz­wią­za­niem, jed­nak ich skut­ki zosta­ły prze­rzu­co­ne na gmi­ny, w tym na mia­sto Ełk.
Łącz­nie budżet mia­sta został uszczu­plo­ny o ok. 17,6 mln zł (ok. 5 mln zmniej­sze­nie PIT, ok. 12 mln wydat­ki na oświa­tę — bez jej finan­so­wa­nia w posta­ci czę­ści oświa­to­wej sub­wen­cji i nie­do­fi­nan­so­wa­nie zadań zle­co­nych ok. 0,6 mln) co odbi­je się widocz­nie na reali­za­cji zadań Mia­sta. Zatem środ­ki, któ­re powin­ny zostać na roz­wój mia­sta, inwe­sty­cje oraz zmniej­sze­nie defi­cy­tu, prze­zna­czo­ne zosta­ją na pokry­cie wydat­ków, któ­re są wyni­kiem zmian przy­ję­tych przez parlament.

Koniecz­ność dosto­so­wa­nia się do tych zmie­nio­nych warun­ków jest naj­waż­niej­szym zada­niem budże­tu 2020 r. i kolej­nych budże­tów. Na chwi­lę obec­ną zmniej­sze­nie wydat­ków odbi­ło się głów­nie na zada­niach remon­to­wych i bie­żą­cym utrzy­ma­niu. Czy te zmia­ny wystar­czą, poka­że pierw­sze pół­ro­cze roku budże­to­we­go? W skraj­nym wypad­ku może to skut­ko­wać rów­nież koniecz­no­ścią ogra­ni­cze­nia zakre­su funk­cjo­no­wa­nia jednostek.

W trak­cie roku może zaist­nieć koniecz­ność zwięk­sze­nie pla­nu na wykup usług w DPS, odpraw w oświa­cie i nakła­dów w gospo­dar­ce woda­mi opa­do­wy­mi. W przy­szłym roku obsłu­ga zadań zwią­za­nych z gospo­dar­ką desz­czo­wą pla­no­wa­na jest jako zada­nie PWIK”.

Wie­lo­let­nia Pro­gno­za Finan­so­wa, w któ­rej zakła­da­ny na tyl­ko 2020 rok dług, roz­ło­żo­ny jest ze spła­tą aż do 2034 roku. To czas, kie­dy pre­zy­den­ta Andru­kie­wi­cza już jako wło­da­rza nie będzie. Przed nim, jesz­cze oprócz obec­nej, moż­li­wa jest jed­na, ostat­nia kadencja.

Nie­ofi­cjal­nie wie­my już, że budżet może nie uzy­skać apro­ba­ty rad­nych. O budże­cie, sytu­acji eko­no­micz­nej Ełku i kie­run­kach roz­wo­ju mia­sta napi­sze­my w następ­nym arty­ku­le. Na razie pod­su­mo­wu­jąc to, z czym się zapo­zna­li­śmy, może­my stwier­dzić, że za poli­ty­kę upięk­sza­nia Ełku zapła­ci­my wszy­scy. Nie prze­ko­nu­je nas też nar­ra­cja, któ­ra wska­zu­je” win­ne­go, czy­li PiS.

Dziś, sytu­acja poli­tycz­na, któ­ra dopro­wa­dzi­ła do pod­wy­żek pen­sji mini­mal­nej i oświa­to­wej to tyl­ko naszym zda­niem wygod­na wymów­ka, któ­ra ma uspra­wie­dli­wić obec­ną, trud­ną sytu­ację. Naszym zda­niem jest to efekt wie­lo­let­nie­go nie­ra­cjo­nal­ne­go zarzą­dza­nia mia­stem, któ­re poszło w kie­run­ku tyl­ko jego upięk­sza­nia. Brak, w naszej opi­nii, zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, a mia­no­wi­cie pozy­ska­nia nowych inwe­sto­rów, któ­rzy mogli­by zasi­lać ełc­ki budżet mia­sta i uchro­nić nas w jakimś stop­niu przed rzą­do­wy­mi zmia­na­mi, dopro­wa­dzi­ło do sytu­acji, że gru­by” budżet, co naj­wy­żej może  schud­nąć, a chu­dy dopro­wa­dzić do nie­chyb­nej śmier­ci budże­to­wej miasta.

38 komentarzy

napisz komentarz
 • Lepiej nie zaczy­nać porów­nań Ełku do Suwałk. W każ­dej kate­go­rii prze­gry­wa­my, w dłu­gu też.
  I nic do tego ani PIS ani PO nie ma, a lokal­ni nie­za­leż­ni” rzą­dzą przecież.

 • A może napi­sze­cie że dług rośnie dzię­ki PISo­wi, i to nie tyl­ko w Ełku.
  Dług Suwałk wynie­sie ponad 220 min, a wszyst­ko przez znie­sie­nie podat­ku dla mło­dych, pod­wyż­ka­mi pła­cy mini­mal­nej oraz dla nauczy­cie­li i brak środ­ków dla samo­rzą­du. Poli­ty­ka Kaczyń­skie­go to udu­pić samorządy.

  • Spe­cja­li­sto, pojedź na prze­my­sło­wą dziel­ni­cę Suwałk, zoba­czysz ilu inwe­sto­rów tam jest i jakich. Z takim zaple­czem pła­cą­cych podat­ki moż­na zadłu­życ się nawet do 500 mln. Ełk to wyja­ło­wio­ne gospo­dar­czo mia­sto ze zde­ze­lo­wa­ny­mi zakła­da­mi mię­snym na czele.

 • Rad­ni, oby­wa­te­le Ełku, obudź­cie się! Nie zatwier­dzaj­cie takie­go budże­tu. Dług ma zmniej­szać się od przy­szłe­go roku a nie rosnąć. Dobry pomysł pana Weso­łow­skie­go — w przy­szłym roku żad­nych imprez, co sie z tym wią­że zwol­nić 70% pra­cow­ni­ków z Wydzia­łu pro­mo­cji i ECK‑u. W dal­szej kolej­no­ści zwol­nić 10% pra­cow­ni­ków z każ­de­go wydzia­łu Urzę­du Mia­sta- to da kolej­ne oszczęd­no­ści. Straż miej­ska ma zaro­bić na sie­bie i dodat­ko­wo przy­nieść dochód do kasy mia­sta — patro­le , man­da­ty itp. Ogra­ni­czyć szko­le­nia i wyjaz­dy pra­cow­ni­ków urzę­du. Uwol­nić par­king dla peten­tów, pozo­sta­łe par­kin­gi w cen­trum za opła­tą. Sprze­dać grun­ty nad rze­ką dewe­lo­pe­rom, odzy­skac zamek i sprze­dać komuś inne­mu z opcją wybu­do­wa­nia hote­lu w cia­gu 5 lat. Następ­ne pomy­sły pro­szę tak aby dług zmniej­szyć za rok do max 80 milio­nów, a nie żeby urósł do 120. Tak aby nie obu­dzić sie za rok z ręką w nocniku…

  • W takich insty­tu­cjach jak MOSiR, Cen­trum Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej, Muzeum itp. też war­to poszu­kać oszczęd­no­ści na etatach.

  • A dalej słyn­na wylę­gar­nia” firm czy­li Tech­no-Park to ile zaro­bił”?- a raczej ile zapla­no­wa­no zno­wu mu doło­żyć z podat­ków miesz­kań­ców, żeby mógł dzia­łać? Pomy­śleć też nale­ży o miesz­kań­cach naszej wspa­nia­łej gmi­ny Ełk, któ­rzy wychwa­la­ją swe­go wój­ta, że taki dobry gospo­darz podob­no to niech pła­ci za korzy­sta­nie z miej­skich instytucji.

 • to rad­ni PO są w cichej koali­cji z Andru­kiem jak widzia­łem rad­ni PISU byli zawsze prze­ciw i tyl­ko oni jed­ni są praw­dzi­wą opozycją

 • jesz­cze wię­cej zbu­do­wać wież wido­ko­wych żeby moż­na z nich było zoba­czyć jak jest zadłu­żo­ne miast

 • no prze­cież Kos­sa­kow­ski z PISu to przy­ja­ciel Andru­ka tak im się dobrze współ­pra­cu­je a teraz Andruk kry­ty­ku­je PIS oj nie ład­nie nie ładnie

  • Andruk że wszyst­ki­mi skłó­co­ny. Pra­cow­ni­cy mówią że nie­kie­dy kłó­ci się z samym sobą. Wój­to­wi już 6 lat ręki nie poda­je. Niech tyl­ko wójt zosta­nie woje­wo­da, posta­wi kole­sia do pionu.

   • 1. Szan­se wój­ta na zosta­nie woje­wo­dą są rów­ne zeru.
    2. Woje­wo­da pre­zy­den­to­wi czy bur­mi­strzo­wi może nasko­czyć. No, ewen­tu­al­nie może go skry­ty­ko­wać. Np. w radiu.

 • Sytu­acja finan­so­wa Mia­sta tra­gicz­na. Pora by wresz­cie Pan Sze­lą­zek się obu­dził. I tak A zwa­li wszyst­ko na was. Do tej pory rada tyl­ko przytakuje.

 • Może zbyt wie­le eta­tów w Urzę­dzie Mia­sta ? Urząd pęka w szwach od masy urzędników.

 • Pro­wa­dzę dzia­łal­ność pła­cę podat­ki z któ­rych upięk­sza­ny” jest Ełk Pre­zy­dent chce znisz­czyć mnie i naszą rodzin­ną fir­mę na rzecz kolej­nej ścież­ki do ufun­do­wa­nia któ­rej , jak na iro­nię losu — moja fir­ma się dorzu­ca .Inny­mi sło­wy . Pre­zy­dent pod­ci­na gałąź na któ­rej sie­dzi mia­sto !! Pro­ściej mówiąc , LIKWIDUJE FIRMĘ któ­ra przy­no­si zysk , do kasy miasta..Jako miesz­ka­niec mia­sta , zasta­na­wiam się czy nie pozwać Pana Pre­zy­den­ta do sądu jako sabotażystę.

  • Daw­no powi­nien Pan to zro­bić. To kaba­ret nie mia­sto. Tęczo­we lamp­ki na mostach i wokół JPII. Kład­ki wie­że a dobro miesz­kań­ca przed­się­bior­cy niko­go nie obcho­dzi. Widać to po inwe­sty­cjach któ­rych nie ma od 13 lat.

   • Co się tak cze­pia­cie tęczo­wych lam­pek? Widać bliż­sza cia­łu koszu­la… czy jakoś tak… 😉

   • a cze­mu nie wspo­mi­nasz o kolej­nych fontannach…czy wie­cie ze na koniecz­kach przy pętli ma być kolej­na czy wie­cie ze w par­ku na sło­wac­kie­go tez jest pro­jekt na kolejną/.…
    czy ktos wie ile to kosztuje..utrzymanie napra­wa tych wszyst­kich cuda­ków mostów lam­pe­czek i wie­za.. to będzie hit jak przyj­dzie naprawiac

 • co naj­wy­żej tro­chę poga­da­ją , ale i tak zatwier­dzą co im się poda podob­nie jak przed rokiem lub co naj­wy­żej wstrzy­ma­ją się od gło­su co na jed­no wyj­dzie. W imię inte­re­su pra­cow­ni­ków” i podob­ne bzdu­ry. To taki cyrk dla ciem­ne­go ludu bo jak w koń­cu jest osta­tecz­ny ter­min to pęka­ją i pre­zio dosko­na­le o tym wie . Roz­gry­wa rad­nych jak przedszkolaków .
  Inna spra­wa że każ­dy w takiej sytu­acji wstrzy­mał by wszel­kie nowe inwe­sty­cje , tym bar­dziej, że żad­na z nich nie popra­wia nicze­go w funk­cjo­no­wa­niu mia­sta i tyl­ko gene­ru­je kolej­ne , wyso­kie kosz­ty utrzy­ma­nia w bli­skiej przy­szło­ści . Rad­ni powin­ni wyjść zza biu­rek i zażą­dać sesji w tere­nie do prze­glą­du sta­nu wyko­na­nych już ” upiększeń”

 • Coraz wię­cej osób korzy­sta z inter­ne­tu. Moi sąsie­dzi kie­dy prze­czy­ta­li o zadłu­że­niu są prze­ra­że­ni. Wią­za­li przy­szłość z mia­stem choć tro­je z czwór­ki wyje­cha­ło za gra­ni­cę. Ludzie boją się dłu­gu dla­te­go pre­zy­dent już nie może liczyć na wie­le gło­sów. Licz­ba miesz­kań­ców zmniej­szy­ła się o kil­ka tysię­cy i jest to ukrywane.

  • Dobre spo­strze­że­nie.… Kil­ka lat temu czy­ta­łem że Ełk prze­kro­czył 60k miesz­kań­ców… Może wte­dy była to praw­da ale znów widać puste uli­ce… Co do demo­gra­fii — konia z rzę­dem temu kto znaj­dzie dane za 2018 rok w tej mate­rii… Podej­rze­wam że ostro na minu­sie z przy­ro­stem natu­ral­nym jeste­śmy… Emi­gra­cja też wciąż kwit­nie… Wró­ci­li­śmy 2 lata temu z UK ale chy­ba wolę tam żyć i pra­co­wać mimo całe­go zamie­sza­nia… Elc­kie fir­my też ład­nie krwa­wią… MZK już 5 kie­row­ców potrze­bu­je, mur­bet to już legen­da, ilość ogło­szeń o pra­cę na stro­nie Ceza­ra roz­wa­la mózg, do tego sklej­ki… Ełk prze­ga­pił szan­sę i będzie musiał zapła­cić za eks­port mło­dych oby­wa­te­li za gra­ni­ce kraju.…

 • Gdy­by ludzie zara­bia­li godzi­we, to pod­wyż­ka pła­cy mini­mal­nej nie ruj­no­wa­ła­by teraz budżetu.

 • Pyta­nie Pani Redak­tor w tytu­le prze­ra­ża. Jeśli A będzie w takim tem­pie zadłu­żał mia­sto to za 4 lata docią­gnie­my do 200 mln. Wotum nie­uf­no­ści konieczne.

 • Naj­bar­dziej bied­ny i głu­pi region w Pol­sce , więc i naj­bar­dziej zadłu­żo­ny raso­wa prge­row­ska pato­lo­gia i mar­gi­nes. Jacy miesz­kań­cy taka i wła­dza i spo­sób rzą­dze­nia- pro­ste !!!! To nie jest fizy­ka kwan­to­wa, cze­go tu nie rozumieć ?

 • Kie­dy ludzie poj­mą w jakie bagno wpę­dził nas humo­rza­sty, prze­klną dzień w któ­rym na nie­go głosowali.

 • A może nale­ży zre­ali­zo­wać pro­po­zy­cje inter­nau­ty i wysłać gościa na przy­mu­so­we leczenie.

  • A niby z jakie­go powo­du? Jest groź­ny dla oto­cze­nia? Gość ów został demo­kra­tycz­nie wybra­ny więk­szo­ścią gło­sów tych, któ­rym chcia­ło się w nie­dzie­lę ruszyć tyłek do loka­lu wybor­cze­go. Oni uwa­ża­ją, że Ełk jest pięk­ny i tak trzymać”.

   • Bar­dzo groź­ny, spy­taj ilu pra­cow­ni­ków UM leczy się u psy­chia­try. Popy­taj jakim języ­kiem odzy­wa się ten nie­udacz­nik do pracowników.

 • Rado Mia­sta Opo­zy­cyj­na kie­dy się o budzisz z letar­gu. Kie­dy zasto­pu­je­cie wariac­kie pomy­sły nisz­czy­cie­la mia­sta. Czy mamy wyjść na ulice?

  • Oba­wiam się, że nie­wie­le osób by wyszło. Prze­cież ten nisz­czy­ciel” sam się do misji zarzą­dza­nia nie dele­go­wał, więk­szość gło­su­ją­cych go wybra­ła i jak ich spy­tać o zda­nie, to lep­sze­go pre­zy­den­ta w histo­rii Ełk nie miał”. Z takim man­da­tem pre­zy­dent do koń­ca kolej­nej kaden­cji (bo go pew­nie jesz­cze raz wybio­rą) spo­koj­nie docią­gnie do 250 milio­nów zadłu­że­nia. A potem pój­dzie w posły albo senatory.

 • I cyk kolej­ny kre­dy­cik. W tym roku 20 mln w przy­szłym 20 mln i tak dalej 😀 potem pry­wa­ty­za­cja wodo­cią­gów kre­dy­cik się spła­ci a ludzie będą wię­cej pła­cić ;/ niech żyje bal

 • Dalej było gło­so­wać na Andru­kie­wi­cza!!! Po nim choć­by potop i tak to wyglą­da na przyszłość.