Strona główna » Polityka » Po linii partii. Na salę plenarną wchodzą z ustaloną linią głosowań
Polityka

Po linii partii. Na salę plenarną wchodzą z ustaloną linią głosowań

foto: sejm.gov.pl

IX kaden­cja Sej­mu roz­po­czę­ła się w listo­pa­dzie 2019 r. Do prze­rwy waka­cyj­nej posło­wie zde­cy­do­wa­li 127 razy w klu­czo­wych gło­so­wa­niach* – czy­li wte­dy, kie­dy posło­wie mogą pro­jekt czy zmia­nę odrzu­cić lub uchwalić.

Im więk­sza pola­ry­za­cja mię­dzy klu­ba­mi, tym więk­sza jed­no­myśl­ność posłów w ugrupowaniach**.

Przez 10 mie­się­cy odby­ło się 14 gło­so­wań, pod­czas któ­rych wszy­scy obec­ni na sali posło­wie byli zgod­ni z linią swo­jej par­tii. Mobi­li­za­cja nastą­pi­ła m.in. w gło­so­wa­niu nad wnio­skiem o wotum nie­uf­no­ści wobec mini­stra akty­wów pań­stwo­wych Jac­ka Sasi­na, gło­so­wa­niu nad zmia­ną usta­wy o opła­tach abo­na­men­to­wych (tzw. 2 miliar­dy dla TVP) czy gło­so­wa­niu nad zmia­ną ustro­ju sądów powszech­nych i Sądzie Naj­wyż­szym (tzw. usta­wa dyscyplinująca).

Tyl­ko czte­ry razy posło­wie mie­li mniej­szą niż 95 proc. zgod­ność z wła­snym ugrupowaniem.

Na wła­sne zda­nie pozwo­li­li sobie gło­su­jąc nad usta­wą o pod­wyż­kach dla par­la­men­ta­rzy­stów, samo­rzą­dow­ców i innych poli­ty­ków, przy wybo­rze Wice­mar­szał­ków Sej­mu RP, w gło­so­wa­niu nad zmia­ną nie­któ­rych ustaw z tzw. tar­czy anty­kry­zy­so­wej oraz w gło­so­wa­niu nad zmia­na­mi w skła­dach oso­bo­wych komi­sji sejmowych.

PiS wewnętrz­nie zgodny.

Naj­więk­szą zgod­ność pod­czas klu­czo­wych gło­so­wań miał klub PiS. Na 127 klu­czo­wych gło­so­wań posło­wie Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy w 99 proc.  wci­snę­li ten sam przycisk. 

Tyl­ko w 14 na 127 gło­so­wań zda­rzy­ło się, że jakiś poseł PiS zagło­so­wał ina­czej niż więk­szość klubu.

Naj­wię­cej gło­sów odmien­nych zna­leź­li­śmy pod­czas wybo­ru  Wło­dzi­mie­rza Cza­rza­ste­go na sta­no­wi­sko wice­mar­szał­ka Sej­mu  Więk­szość posłów PiS gło­so­wa­ła za, inne­go zda­nia było 18 posłów, m.in. Piotr Babi­netz, Boże­na Borys-Szo­pa, Jaro­sław Zie­liń­ski. W gło­so­wa­niu nad przy­ję­ciem usta­wy o dopła­tach do opro­cen­to­wa­nia kre­dy­tów ban­ko­wych dla przed­się­bior­ców w ramach tar­czy anty­kry­zy­so­wej 4.0. dzie­się­ciu posłów PiS wyła­ma­ło się z linii par­tii, m.in. Jacek Sasin, Dariusz Piont­kow­ski i Marek Gró­bar­czyk. Sied­miu posłów wstrzy­ma­ło się od gło­su w spra­wie wyra­że­nia uzna­nia dla lau­re­at­ki Nagro­dy Nobla Olgi Tokar­czuk (m.in. Ewa Fili­piak, Andrzej Gaw­ron, Elż­bie­ta Płon­ka), resz­ta klu­bu zagło­so­wa­ła za. Sze­ściu posłów PiS zagło­so­wa­ło prze­ciw przy­ję­ciu usta­wy o Bonie Tury­stycz­nym (Gabrie­la Masłow­ska, Sta­ni­sław Buko­wiec, Anna Krup­ka oraz Michał Dworczyk).

Naj­więk­sza wol­ność – w Konfederacji. 

Wśród 11 posłów z tego koła linię podzia­łu wyzna­cza przy­na­leż­ność do Ruchu Naro­do­we­go. W gło­so­wa­niu nad raty­fi­ka­cją umo­wy o part­ner­stwie i współ­pra­cy pomię­dzy Unią Euro­pej­ską a Sin­ga­pu­rem za byli przed­sta­wi­cie­le nur­tu wol­no­ścio­we­go – Artur Dziam­bor, Janusz Kor­win-Mik­ke, Jakub Kule­sza i Dobro­mir Sośnierz, prze­ciw – frak­cja naro­do­wo­ścio­wa: Krzysz­tof BosakKry­stian Kamiń­skiKrzysz­tof TudujMichał Urba­niak i Robert Win­nic­ki. Podob­nie było w gło­so­wa­niu nad usta­wą o świad­cze­niach opie­ki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych. Jed­no­myśl­ność posłów Kon­fe­de­ra­cji w gło­so­wa­niach wyno­si poni­żej 96 proc.

Te czte­ry punk­ty proc. nie­zgo­dy spra­wia­ją, że Kon­fe­de­ra­ci są wyjąt­kiem wśród ugru­po­wań w Sej­mie. Przed­sta­wi­cie­le ugru­po­wa­nia róż­ni­li się pod­czas 59 na 127 gło­so­wań, m.in. w gło­so­wa­niu nad zmia­ną usta­wy o eme­ry­tu­rach i ren­tach, czy nad zmia­ną usta­wy o świad­cze­niach opie­ki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicznych. 

Lewi­ca bez zgod­no­ści w 26 na 127 głosowań. 

Naj­więk­sza licz­ba posłów zagło­so­wa­ła ina­czej, niż więk­szość klu­bu, w kwe­stii zmian nie­któ­rych ustaw w zakre­sie sys­te­mu ochro­ny zdro­wia zwią­za­nych z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19. Prze­ciw byli m.in. Mag­da­le­na Bie­jat, Adrian Zand­berg i Joan­na Scheu­ring-Wiel­gus. 11 posłów zagło­so­wa­ło nie­zgod­nie z linią par­tii w kwe­stii zmia­ny ustawy o pro­mo­cji proz­dro­wot­nych wybo­rów kon­su­men­tów. Ośmiu posłów wstrzy­ma­ło się od gło­su – m.in. Rafał Adam­czyk, Marek Dyduch, Andrzej Szej­na, a trzech – Romu­ald Ajchler, Arka­diusz Iwa­niak i Robert Kwiat­kow­ski – było prze­ciw. Wszy­scy wymie­nie­ni zwią­za­ni są z SLD.

Koali­cja Oby­wa­tel­ska nie mia­ła peł­nej zgod­no­ści w bli­sko poło­wie (57 na 127) głosowań. 

Naj­czę­ściej wyła­ma­li się Elż­bie­ta Gelert, Tomasz Lenz i Jacek Pro­tas. Naj­wię­cej róż­nych gło­sów było pod­czas prac nad usta­wą prze­wi­du­ją­cą wzrost wyna­gro­dzeń dla par­la­men­ta­rzy­stów. Na 121 gło­su­ją­cych dzie­wię­ciu posłów było prze­ciw (m.in. Ceza­ry Gra­bar­czyk, Klau­dia Jachi­ra, Fran­ci­szek Ster­czew­ski i Michał Szczer­ba), a dwu­na­stu wstrzy­ma­ło się od głosu.

Koali­cja Pol­ska podzie­lo­na w spra­wie gło­so­wań nad tar­cza­mi kryzysowymi. 

Linia podzia­łu prze­bie­ga mię­dzy posła­mi Kuki­za a PSL. Sze­ściu posłów naj­czę­ściej nie­zgod­nych z linią klu­bu to: Sta­ni­sław Tysz­ka, Paweł Kukiz i Sta­ni­sław Żuk z byłe­go klu­bu Kukiz’15 oraz Marek Bier­nac­ki, Zbi­gniew Zie­jew­ski i Cze­sław Sie­kier­ski z PSL. Wśród gło­so­wań, któ­re podzie­li­ły posłów, zna­la­zła się to nad usta­wą o Bonie Tury­stycz­nym, oraz o szcze­gól­nych instru­men­tach wspar­cia w związ­ku z roz­prze­strze­nia­niem się wiru­sa SARS-CoV‑2. Tu posło­wie od Kuki­za byli prze­ciw, a posło­wie PSL – za.

Co po jednomyślności?

Na salę ple­nar­ną posło­wie wcho­dzą z usta­lo­ną linią gło­so­wań. Nie­wie­lu z nich decy­du­je się zagło­so­wać odmien­nie od więk­szo­ści klu­bo­wej. Jed­no­li­tość gło­sów jest demon­stra­cją jed­no­ści ugru­po­wa­nia, ale przez to rola posła spro­wa­dza się do same­go gło­so­wa­nia. Jed­no­myśl­ność bywa korzy­ścią – powo­du­je szyb­kie sta­no­wie­nie pra­wa, ale tra­cą na niej oby­wa­te­le, któ­rzy nie widzą mery­to­rycz­nej dys­ku­sji w Sej­mie i zaan­ga­żo­wa­nia posłów.

*Ter­min klu­czo­we gło­so­wa­nia” doty­czy pro­jek­tów ustaw i zmian ustaw po trze­cim czy­ta­niu, pro­jek­tów odrzu­co­nych w pierw­szym czy­ta­niu, pro­jek­tów uchwał.  **Linię par­tii obli­cza­my na pod­sta­wie jed­na z trzech opcji, któ­ra zdo­by­ła naj­więk­szy udział gło­sów z moż­li­wych – za, prze­ciw, wstrzymał/a się od głosu.

Tekst powstał w opar­ciu o autor­skie narzę­dzie do ana­li­zy danych MamPrawoWiedziec.pl

auto­rzy: Anna Kon­czew­ska, Maciej Szczepański