Strona główna » Poza prawem » Pobił swoją 85-letnią babcię i złamał zakaz sądowy – został tymczasowo aresztowany
Poza prawem

Pobił swoją 85-letnią babcię i złamał zakaz sądowy – został tymczasowo aresztowany

 Zakaz zbli­ża­nia się  otrzy­mał 30-latek za znę­ca­nie się nad swo­ją 85-let­nią bab­cią. Dodat­ko­wo musiał tak­że opu­ścić wspól­nie zaj­mo­wa­ne mieszkanie.

Męż­czy­zna, któ­ry został  ska­za­ny za znę­ca­nie, zła­mał sądo­wy zakaz kon­tak­to­wa­nia się i zbli­ża­nia do rodziny.

 30- latek będąc pod wpły­wem alko­ho­lu, pokłó­cił się z bab­cią o pie­nią­dze.  Ze zło­ści zaczął ją szar­pać i popchnął tak, że kobie­ta się prze­wró­ci­ła i upa­dła na zie­mię.  Sta­rusz­ka dozna­ła lek­kich obra­żeń ciała.
 
W chwi­li zatrzy­ma­nia przez poli­cjan­tów 30-latek  miał ponad 3,5 pro­mi­la alko­ho­lu w orga­ni­zmie. Sąd na wnio­sek pro­ku­ra­to­ra tym­cza­so­wo go aresz­to­wał. Męż­czyź­nie gro­zi kara do 5 lat pozba­wie­nia wolności.