Strona główna » Sport » Pobili swój rekord
Sport

Pobili swój rekord

25.11.2017 na hali AWFiS w Gdań­sku odby­ły się GDAŃSKIE ERGOWIOSŁA. Bar­dzo dobrze spi­sa­li się nasi wio­śla­rze w skła­dzie: Maria Żukow­ska, Kali­na Per­czak, Wik­to­ria Gre­del, Iza­be­la Pajew­ska, Alek­san­dra Kosio­rek, Adrian­na Kry­sto­cho­wicz, Bar­tosz Pau­la­ko, Jan Fab­czak, Tho­mas Wie­cheć, Dawid Sero­ka, Dawid Chro­ście­lew­ski, Jacek Bagiń­ski, któ­rzy zdo­by­li w sumie 5 meda­li: 2 zło­te, 1 srebr­ny oraz 2 brą­zo­we wyni­ki: 1500 m Mło­dzicz­ki II miej­sce Maria Żukow­ska ‑tr.S. Sko­ru­pa III miej­sce Kali­na Perczak‑P. Żabiń­ski 1500 m mło­dzi­cy I miej­sce Dawid Sero­ka-tr. S. Kosio­rek III miej­sce Dawid Chro­ście­lew­ski-tr. P.Żabińsk 2000 m junio­rzy młod­si I miej­sce Bar­tosz Paulako-tr.S. Kosio­rek War­to wspo­mnieć, że każ­dy z zawod­ni­ków pobił swój rekord życiowy.


 

 

 

tagi

KRONIKA POLICYJNA