Strona główna » Lokalne » Podwyżka podatków, podwyżka wynagrodzenia prezydenta, obniżka diet radnych — to najważniejsze tematy przyszłej sesji
Lokalne

Podwyżka podatków, podwyżka wynagrodzenia prezydenta, obniżka diet radnych — to najważniejsze tematy przyszłej sesji

zdjęcie archiwalne

Na naj­bliż­szej sesji rady mia­sta rad­ni będą decy­do­wa­li m.in. w spra­wie pod­wyż­sze­nia wyna­gro­dze­nia dla pre­zy­den­ta mia­sta Ełku, pod­wyż­ki podat­ków od nie­ru­cho­mo­ści i środ­ków trans­por­tu. Na posie­dze­niu rad­ni wró­cą do tema­tu obni­że­nia diet radnym.

Sesja odbę­dzie się w śro­dę  o godzi­nie 9,  w try­bie zdal­nym. Porzą­dek obrad tutaj.

 

10 komentarzy

napisz komentarz

 • Pro­szę o korek­tę arty­ku­łu i tytu­łu anon­su — arty­kuł wska­zu­je na obniż­kę diet rad­nych, a tak nie jest!!!!!!!!!!!!!

  PRZED ZMIANĄ :

  Kwo­ta bazo­wa : 1789,42 zł (https://www.portalsamorzadowy.pl/praca/diety-radnych-w-2022-r-stawki-kwota-bazowa-i-nowy-przelicznik,315422.html) x 1.5 (mnoż­nik kwo­ty bazo­wej zgod­nie z ww. usta­wą) = 2.684,13 zł
  UCHWAŁA NR II.13.2018 RADY MIASTA EŁKU z dnia 11 grud­nia 2018 r. w spra­wie diet oraz podró­ży służ­bo­wych radnych :
  § 3. 1. Usta­la się nastę­pu­ją­ce staw­ki die­ty wypła­ca­nej za udział we wszel­kich posie­dze­niach pod­mio­tów wymie­nio­nych w § 1 niniej­szej uchwa­ły: 1) Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta w wyso­ko­ści 99,35 % staw­ki jak w § 2, 2) Wice­prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta 89,42 % staw­ki jak w § 2, 3) Prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Rady 89,42 % staw­ki jak w § 2, 4) Wice­prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Rady 72,03 % staw­ki jak w § 2, 5) Pozo­sta­li rad­ni Rady Mia­sta w wyso­ko­ści 67,07 % staw­ki jak w § 2.

  CZYLI (przed zmianą) :
  1) Prze­wod­ni­czą­cy RM – 2.666,83 zł,
  2 i 3) wicep RM + prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Rady – po 2.400,14 zł,
  4) wicep KR – 1933,37 zł,
  5) rad­nY – 1.800,24 zł

  PO ZAMIANIE :

  Kwo­ta bazo­wa nie ule­gła zmia­nie (zmie­nił się mnoż­nik z 1.5 na 2.4) : 1789,42 zł (https://www.portalsamorzadowy.pl/praca/diety-radnych-w-2022-r-stawki-kwota-bazowa-i-nowy-przelicznik,315422.html) x 2,4 (mnoż­nik kwo­ty bazo­wej zgod­nie z ww. usta­wą) = 4.294,60 zł
  UCHWAŁA NR XXXVI.365.2021 RADY MIASTA EŁKU z dnia 24 listo­pa­da 2021 r. zmie­nia­ją­ca uchwa­łę w spra­wie diet oraz podró­ży służ­bo­wych radnych :
  „§ 3. 1. Usta­la się nastę­pu­ją­ce staw­ki die­ty wypła­ca­nej za udział we wszel­kich posie­dze­niach pod­mio­tów wymie­nio­nych w § 1 niniej­szej uchwa­ły: 1) Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta w wyso­ko­ści 62,10 % staw­ki jak w § 2, 2) Wice­prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta 55,90 % staw­ki jak w § 2, 3) Prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Rady 55,90 % staw­ki jak w § 2, 4) Wice­prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Rady 45,20 % staw­ki jak w § 2, 5) Pozo­sta­li rad­ni Rady Mia­sta w wyso­ko­ści 42 % staw­ki jak w § 2.”
  Czy­li (PO ZMIANIE):
  1) Prze­wod­ni­czą­cy RM – 2.666,94 zł,
  2 i 3) wicep RM + prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Rady – po 2.400,68 zł,
  4) wicep KR – 1936,86 zł,
  5) rad­ny – 1.803,73 zł

  GDZIE JEST TA OBNIŻKA!!!!!!!!!!!!!!????????????????????????????????????????????????

 • Nie smu­cie się miesz­kań­cy Ełku w przy­ro­dzie nic nie ginie pan pre­zy­dent dostał pod­wyż­kę pobo­rów my też mamy pod­wyż­kę ale podatków.

 • Rad­ny to funk­cja spo­łecz­na za cza­sów komu­ny dosta­wał tyl­ko talon na obiad żad­nych pie­nię­dzy . Teraz rad­ny to biz­nes za pier­dze­nie w sto­łek die­ta i to jaka . Zadłu­ży­li mia­sto z pre­zy­den­tem na głu­po­ty wyda­wa­li publicz­ną kasę na lamp­ki, lam­pecz­ki, rusał­ki i inne bzdu­ry . Łupią ełczan war­szaw­ski­mi podat­ka­mi zaspo­ko­ili ego pre­zy­den­ta dali mu ponad 20 tys.miesięcznie pyta­nie za co?. Myśle­li że sami przy oka­zji się nacha­pią ale co się odwle­cze to nie ucie­cze za jakiś czas dopną swe­go . Rad­ny nie zarad­ny ale dobra die­ta jest i to nie dla dobra mia­sta i miesz­kań­ców ale dla wła­snej kie­sze­ni. Cie­ka­we czy ci pseu­do dzia­ła­cze miej­scy by byli w radzie za talon na obiad zamiast die­ty. Na głod­ny żołą­dek może lepiej by myśle­li o dobrze mia­sta a nie o swo­im. Naj­wyż­szy czas zadbać o utwar­dze­nie ulic tych przy któ­rych nie miesz­ka­ją rad­ni i nie pro­wa­dzą swo­ich inte­re­sów . Na takie potrze­by jest kasa miej­ska nie dla pre­zy­den­ta i rad­nych do kieszeni .

  • Miej­my nadzie­ję, że ludzie to widzą i sły­szą i będzie to ostat­nia kaden­cja tego oby­wa­te­la i tej całej rady mia­sta. Roz­li­czy­my już ich nie­dłu­go, będą pro­sić o jaką­kol­wiek pra­cę w mie­ście, chy­ba że rad­ny Wiso­wa­ty wszyst­kich zatrud­ni w swo­im biznesie.

 • To ile będą brać rad­ni? Kwo­to­wo popro­si­my (przed i po), ponie­waż tzw. wskaź­nik kwo­ty bazo­wej urósł z 1,5 na 2,4 i to klep­nę­li radni.
  Zgod­nie z przy­ję­tą pro­po­zy­cją Komi­sji Budże­tu Prze­wod­ni­czą­cym RM i Komi­sji, oraz Wice Prze­wod­ni­czą­ce­mu RM die­ta się nie zmniej­szy. Z kolei Wice­Prze­wod­ni­czą­cym Komi­sji i rad­nym wzro­śnie. Pro­szę o szcze­gó­ło­we wyliczenie.
  Jakiś link do uchwa­ły zmniej­sza­ją­cej” die­ty, bo na ese­sji jest Pro­jekt
  z dnia 15 listo­pa­da 2021 r. Zatwier­dzo­ny przez .….….….….….….”? A potem mamy gło­so­wa­nia dot. diet (dwa pro­jek­ty) — czy­li raz zmia­na doty­czy wyłącz­nie §2 UCHWAŁA NR II.13.2018 RADY MIASTA EŁKU
  z dnia 11 grud­nia 2018 r. w spra­wie diet oraz podró­ży służ­bo­wych rad­nych, a potem rad­ni doko­nu­ją zmian §3 tej­że uchwa­ły (czy­li pro­cen­to­wych wskaź­ni­ków diet).
  Zatem z cze­go wyni­ka obniż­ka diet?

  • Pod­wyż­ka dzia­du dla nas rad­nych sie po pro­stu nale­zy, my dosta­nie­my z wyrów­na­niem za pare mie­sie­cy do tyłu, bedzie na swie­ta i sylw­ka, a i temu damy pre­zy­den­to­wi niech i on ma.

 • No tak sobie pod­nieść ponad 60%, a naj­le­piej 100%, a pra­cow­ni­kom w spół­kach miej­skich , w szko­łach naj­le­piej poob­ci­nać co tyl­ko się da. To jest nasz wło­darz, widać już jego dni poli­czo­ne przy takim rzą­dze­niu. A dług mia­sta cią­gle rośnie a co tam podat­ki pod­nie­sie się. Dla nas dobra wspól­ne­go star­czy, a wam nie­ste­ty nie.

OSTATNIE