Strona główna » Polityka » Pogoda dla „Lewicy”? SLD liczy na dwa mandaty w sejmie z naszego okręgu
Polityka

Pogoda dla Lewicy”? SLD liczy na dwa mandaty w sejmie z naszego okręgu

Adam Sobolewski

Oby­wa­tel­ska eme­ry­tu­ra w wyso­ko­ści 1600 zł na rękę — to jeden z ele­men­tów socjal­ne­go pro­gra­mu Lewi­cy”, któ­re­go jedyn­ką w naszym okrę­gu wybor­czym jest Mar­cin Kulasek.

Kan­dy­da­ta Lewi­cy” w wybo­rach do Sej­mu wsparł w kam­pa­nii Jerzy Cze­puł­kow­ski, nie­gdy­siej­szy par­la­men­ta­rzy­sta z list Soju­szu Lewi­cy Demokratycznej.

— Lewi­ca jest zjed­no­czo­na, ma się coraz lepiej w son­da­żach i doko­na­li­śmy zmia­ny poko­le­nio­wej — prze­ko­ny­wał w Ełku pod pomni­kiem Micha­ła Kaj­ki Jerzy Cze­puł­kow­ski. — Mar­cin Kula­sek ma 43 lata, jest Sekre­ta­rzem Gene­ral­nym SLD i pro­wa­dzi zjed­no­czo­ną lewi­cę do sukcesu.

— Pola­cy zro­zu­mie­li, że lewi­ca jest potrzeb­na w naszym kra­ju — uwa­ża Mar­cin Kula­sek. — Nastą­pi­ła u nas zmia­na poko­le­nio­wa. Śred­nia wie­ku na listach wybor­czych Lewi­cy” to 43 lata. W naszym okrę­gu nr 35 liczy­my na przy­naj­mniej dwa man­da­ty do Sej­mu. Ele­men­ty nasze­go pro­gra­mu to m.in. leki za 5 zł, mini­mal­na eme­ry­tu­ra na pozio­mie 1600 zł na rękę, mini­mal­na pen­sja pod­wyż­szo­na w następ­nym roku do 2700 zł, stwo­rze­nie mini­mal­nej pła­cy w sek­to­rze budże­to­wym w wyso­ko­ści 3500 zł. Lewi­ca zjed­no­czo­na wygry­wa­ła wybo­ry i bra­ła odpo­wie­dzial­ność za rzą­dy. Teraz rów­nież jeste­śmy zjednoczeni.

12 komentarzy

napisz komentarz
  • Poka­zu­je V o co kula­sko­wi cho­dzi nie wie nikt. On też nie wie. My za to wie­my że na komu­chów nie glosujemy

  • Elcza­nie nie gło­su­ja na spa­do­chro­nia­rzy. A szcze­gól­nie z Olsz­ty­na. Oni sobie przed wybo­ra­mi przy­po­mi­na­ją o nas.

  • Trze­ba być wyjąt­ko­wo bez­czel­nym by wypo­wia­dać takie bzdu­ry. Jakiś Kula­sek a skąd ten spa­do­chro­niarz spadł. Już jeden wnuk rabi­na pró­bu­je teraz ten kula­sek. Tych samych paru komu­chów usta­wia się w rzę­dzie i to tyle. Mogli choć bab­ki popro­sić o pomoc.

  • Kiep­sko to widzę. Kie­dy poru­szam się po Ełku i poza nim śle­dzi mnie p. Kopicz­ko i inni pisowcy.

  • Dziś jest 17 wrze­sień, nie 1 kwie­cień — na żar­ty im się zebra­ło. A gdzie nasz cie­pły chło­pak, nie wspie­ra swo­ich kole­gów? Co do man­da­tów, jeże­li coś im skap­nie to Max 1, choć myślę, że może być i 0. Coś skrom­ne tło dla swo­jej jedyn­ki zrobili.

OSTATNIE