Strona główna » Lokalne » Policjanci olsztyńskiego oddziału prewencji –wakacyjna służba w Ełku
Lokalne

Policjanci olsztyńskiego oddziału prewencji –wakacyjna służba w Ełku

patrol na Promenadzie

Wzo­rem ubie­głych lat do Ełku przy­je­cha­li poli­cjan­ci z Oddzia­łu Pre­wen­cji Poli­cji w Olsz­ty­nie. Funk­cjo­na­riu­sze przez 2 waka­cyj­ne mie­sią­ce peł­ni­li służ­bę, wspie­ra­jąc ełc­kich poli­cjan­tów. Ich pra­ca w naszym mie­ście nie była­by moż­li­wa bez pomo­cy finan­so­wej Urzę­du Mia­sta i Sta­ro­stwa Powiatowego.

Poli­cjan­ci z OPP dba­ją rów­nież o bez­pie­czeń­stwo w cza­sie, gdy ełc­kie patro­le anga­żo­wa­ne są do inter­wen­cji domo­wych, bie­żą­cych zgło­szeń i innych zle­co­nych czyn­no­ści służbowych.Co roku w okre­sie waka­cyj­nym, kie­dy przy­jeż­dża do nasze­go mia­sta wię­cej tury­stów, poli­cjan­ci z olsz­tyń­skie­go Oddzia­łu Pre­wen­cji wspo­ma­ga­ją miej­sco­wych poli­cjan­tów swo­ją służ­bą patro­lo­wą na rzecz bez­pie­czeń­stwa. Pod­czas tego­rocz­ne­go sezo­nu let­nie­go czwo­ro funk­cjo­na­riu­szy peł­ni­ło służ­bę w patro­lach pie­szych, rowe­ro­wych i zmo­to­ry­zo­wa­nych. Ich głów­nym zada­niem było patro­lo­wa­nie poten­cjal­nie naj­bar­dziej zagro­żo­nych rejo­nów mia­sta oraz czu­wa­nie nad bez­pie­czeń­stwem pod­czas licz­nych waka­cyj­nych imprez ple­ne­ro­wych w Ełku.

W 2015r. tyl­ko w lip­cu i sierp­niu poli­cjan­ci OPP prze­pro­wa­dzi­li na tere­nie powia­tu ełc­kie­go ponad 250 inter­wen­cji. W tym cza­sie ujaw­ni­li ponad 260 wykro­czeń, więk­szość tzw. porząd­ko­wych, takich jak spo­ży­wa­nie alko­ho­lu w miej­scu publicz­nym, zakłó­ca­nie spo­ko­ju i porząd­ku publicz­ne­go, zaśmiecanie.

Poli­cjan­ci zgod­nie przy­zna­ją, że polu­bi­li Ełk i waka­cyj­na służ­ba w tym mie­ście była dla nich satysfakcjonująca.

KPP/EŁK

OSTATNIE