Strona główna » Pod napięciem » Pomysł wójta na tańsze śmieci w gminie. Kto lobbuje przeciw?
Pod napięciem

Pomysł wójta na tańsze śmieci w gminie. Kto lobbuje przeciw?

Foto: Strona urzędowa gminy Ełk
O tym, że wiejska gmina Ełk pozyskała 8 milionów złotych na zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej, do obsługi sieci kanalizacyjno- sanitarnej oraz wywozu odpadów — pisaliśmy w poprzednim wydaniu. Za otrzymane pieniądze gmina wiejska planuje kupić m.in. śmieciarki, ale nie tylko.
Gmi­na w ramach otrzy­ma­nych pie­nię­dzy pla­nu­je zaku­pić 6 śmie­cia­rek, 1 wóz do mycia insta­la­cji kana­li­za­cyj­nych oraz 1 do opróż­nie­nia szam­ba i wywo­zu nie­czy­sto­ści. Zakup sprzę­tu pozwo­lić ma m.in. na obni­że­nie kosz­tów usług komu­nal­nych świad­czo­nych oraz na zapew­nie­nie miesz­kań­com gmi­ny rów­ne­go dostę­pu do usług komu­nal­nych. Z tej inwe­sty­cji zado­wo­le­ni są nie­któ­rzy miesz­kań­cy gmi­ny, jed­nak nie wszyst­kim rad­nym ta inwe­sty­cja się podo­ba. Jeden z rad­nych zło­żył w ramach inter­pe­la­cji kil­ka pytań doty­czą­cych nowej gmin­nej inwestycji.
 
Czy gmi­na doko­na­ła ana­li­zy eko­no­micz­nej w związ­ku z przed­się­wzię­ciem, czy będzie to sprzęt nowy, czy sta­ry, i jesz­cze czy pod­ję­cie się przez nie­wy­kwa­li­fi­ko­wa­ny i nie­do­świad­czo­ny pod­miot (ZUG?- red.) takiej dzia­łal­no­ści nie spo­wo­du­je wzro­stu kosz­tów za odpa­dy? — to m.in. pyta­nia, któ­re rad­ny zadał wój­to­wi Osewskiemu.
 
Odpo­wie­dzi wój­ta, choć nie do koń­ca wyczer­pu­ją­ce zamknę­ły usta radnemu.
Ale pod­czas sesji ujaw­nio­no też dziw­ny incy­dent. Praw­do­po­dob­nie ta inter­pe­la­cja poru­szy­ła wój­ta, bo wło­darz gmi­ny zada­wał pyta­nia, któ­re mogą świad­czyć o tym, że nie tyl­ko rad­ne­mu prze­szka­dza ta inwestycja.
 
— Kto ma inte­res w tym, żeby gmi­na Ełk nie otrzy­ma­ła ośmiu milio­nów zło­tych na sprzęt w posta­ci śmie­cia­rek, któ­ry będzie słu­żył miesz­kań­com gmi­ny? Dla­cze­go pró­bu­je się stor­pe­do­wać tę dota­cję i robi to jeden z rad­nych, i jaki ma w tym inte­res? Dla­cze­go ten rad­ny nie bul­wer­su­je się tym, że w ramach tego same­go pro­jek­tu zaku­pi­my samo­chód do płu­ka­nia, pyta tyl­ko o śmie­ciar­ki? — takie pyta­nia posta­wił wójt publicznie.
 
Wójt jed­no­cze­śnie suge­ro­wał, że zada­ne w ten spo­sób pyta­nia wska­zu­ją na pewien mecha­nizm. Przy­słu­chu­jąc się obra­dom sesji, moż­na dojść do wnio­sku, że cho­dzi o lob­bo­wa­nie prze­ciw gmin­nej inwe­sty­cji. Świad­kiem tego zda­rze­nia miał być rad­ny Karol Buraczewski.
 
Kto z imie­nia i nazwi­ska, z jakiej fir­my z nim się kon­tak­to­wał i kto pró­bo­wał lob­bo­wać za tym, żeby oddać środ­ki ze śmie­cia­rek i żeby ich nie było — pytał Osew­ski. — Żeby­śmy wie­dzie­li w czy­im inte­re­sie dzia­ła jeden z rad­nych — dodał.
 
— Od dłuż­sze­go cza­su wła­ści­ciel fir­my, któ­ra obsłu­gu­je obec­nie naszą gmi­nę w kwe­stii wywo­zu odpa­dów, wie­lo­krot­nie kon­tak­to­wał się ze mną i w jego oce­nie to przed­się­wzię­cie będzie nie­ren­tow­ne oraz że spół­ka nasza nie jest przy­go­to­wa­na do tego — zaświad­czył rad­ny Buraczewski.
 
— Dzię­ki nowym samo­cho­dom powięk­szy się baza sprzę­to­wa Zakła­du Usług Gmin­nych Gmi­na Ełk Sp. z o.o., a samo­rząd nie będzie musiał zle­cać zadań z zakre­su gospo­da­ro­wa­nia opa­da­mi pod­mio­tom zewnętrz­nym. Zakup sprzę­tu popra­wi moż­li­wo­ści Gmi­ny w zakre­sie gospo­dar­ki komu­nal­nej, zwłasz­cza jeśli cho­dzi o utrzy­ma­nie tech­nicz­ne sie­ci kana­li­za­cji sani­tar­nej oraz prze­pom­pow­ni ście­ków, ale przede wszyst­kim w zakre­sie utrzy­ma­nia porząd­ku i czy­sto­ści — czy­ta­my na gmin­nym portalu.
 
Oba­wy co nie­któ­rych rad­nych mogą być uza­sad­nio­ne, ale nie­ko­niecz­nie trze­ba pod­cho­dzić do nich z nie­wia­rą. Bo pomysł utwo­rze­nia wła­sne­go wywo­zu odpa­dów komu­nal­nych” jest odpo­wie­dzią na dra­stycz­ny wzrost kosz­tów za wywóz odpa­dów, któ­re zosta­ły nało­żo­ne na miesz­kań­ców. Jed­nak jeśli spoj­rzeć na mia­sto Ełk to PUK reali­zu­je takie usłu­gi w kon­sor­cjum z ełc­ką Komą. Chcie­li­śmy umó­wić się na spo­tka­nie z pre­ze­sem i zapy­tać, dla­cze­go tak jest, jed­nak na umó­wio­ne spo­tka­nie cze­ka­my do dziś.
 
Na sesji kwiet­nio­wej wójt Tomasz Osew­ski zło­żył też dekla­ra­cję: W sto­sow­nym cza­sie zawia­do­mię pro­ku­ra­tu­rę, by zaję­ła się związ­ka­mi i pró­bą utrą­ce­nia śmie­cia­rek, któ­re będą słu­ży­ły miesz­kań­com i dzię­ki temu będzie­my mie­li tań­sze śmieci.

32 komentarze

napisz komentarz
 • Co z tego asfal­tu kie­dy jedzie się po falach. Cemen­to­we dro­gi się roz­sy­pu­ją. Par­tac­two i mar­no­wa­nie pań­stwo­wych pie­nię­dzy. Żad­nej kontroli.

 • Jesz­cze Wójt zro­bi karie­rę. On ma siłę prze­bi­cia Wiel­ka. Asfalt ukła­da­ją, szam­ba będą wywo­zić. San­fran­ci­sco u nas będzie. Zdję­cie z Adria­nem na stro­nie umiesz­czo­ne a to nie są żarty.

 • Jeże­li to praw­da że to covi­do­we pie­nią­dze to Wój­cie trzy­maj się. Jako miesz­kan­cy gmi­ny nie mamy służ­by zdro­wia. Znik­nę­ła tak rekla­mo­wa­na skan­da­licz­na przy­chod­nia. Już my cie rozliczymy.

 • i co wój­cie, w Pol­sce zaczę­ła się nagon­ka za te 8 mln…Gowin odej­dzie z rzą­du i skoń­czy się pro­tek­cja a potem przyj­dą służ­by i zapy­ta­ją o wie­le rze­czy (Dewe­lo­pe­rzy, sprze­daż zie­mi, ZUG i jego dłu­gi, zastra­sza­nie rady gminy…)Mam nadzie­je, że koza­cze­nie się skoń­czy i w koń­cu gmi­ną Ełk zacznie rzą­dzić nie karie­ro­wicz tyl­ko uczci­wy człowiek.

 • Osew­skie­mu ten nos tak się wycią­gnął jak dla Pino­kia za te kłam­stwa i obietnice.

 • Wła­śnie oglą­da­łem kon­wen­cję Poro­zu­mie­nia. Patrzę i widzę, Nasze­go Pana wój­ta w pierw­szym rzę­dzie. Panie pośle Kos­sa­kow­ski, sie­dział Pan kie­dyś w pierw­szym rzę­dzie na kon­wen­cji Pisu. Chy­ba nigdy pan nie usią­dzie. Gra­tu­la­cje Panie Wójcie.

  • Wójt powi­nien iść do Bie­la­na, do nowej Par­tii Repu­bli­kań­skiej. Oni wszy­scy się na jed­nej kana­pie zmiesz­czą, więc wszy­scy w pierw­szym rzę­dzie. Ewen­tu­al­nie dla więk­sze­go hono­ru wójt mógł­by sie­dzieć nawet przed kana­pą. W kucki.

  • Cze­go tu gratulować?do jakich cza­sów doży­łem, że gra­tu­la­cje skła­da się za sie­dze­nie obok kogoś“ważnego“straszna wiocha.
   Gowin jest skoń­czo­nym poli­ty­kiem, pata­łach nic nie zro­bił z cze­go może być dumny.

   • Ale sie­dział w pierw­szym rzę­dzie. To duże wyróż­nie­nie. Tyl­ko mądrych Tak usa­dza­ją”

  • Oby­wa­te­lu, no i co się wyklu­ło poży­tecz­ne­go z tego Wój­to­we­go wysia­dy­wa­nia? Odpowiesz?
   Rozu­miem, że gdy­byś zoba­czył, że wójt robi sobie z Gowi­nem zdję­cie i to jesz­cze z uści­skiem dło­ni, szczy­to­wał­byś przez tydzień?

 • Tych” mądrych to w Gmi­nie nie bra­ku­je. Tyle lat nic nie robio­no, wie­my kto rzą­dzil w poprzed­nich kaden­cjach. Kie­dy Wójt chce coś zro­bić to prze­gra­ni krzy­czą. Mie­li­ście czas na zro­bie­nie cze­goś dla Gmi­ny. Mie­li­ście coś inne­go w gło­wie to odwal­cie się od Wój­ta. Powsta­ją nowe asfal­to­we dro­gi. I wie­le innych inwe­sty­cji. Pamię­ta­my co zro­bił poprzed­nik, na dwa dni przed wybo­ra­mi wyas­fal­to­wal 50 m dro­gi w Woszczelach.

  • No to zapo­daj cho­ciaż 3 z tych wie­lu innych inwe­sty­cji”. Bo za prze­pro­sze­niem pier­ni­czysz jak skrzy­żo­wa­nie Szy­dło z Mora­wiec­kim — gmi­na w ruinie!”, nic nie robio­no!” itd.
   A nowe asfal­to­we dro­gi powsta­ją też w wie­lu innych oko­licz­nych gmi­nach, więc żaden to przy­czy­nek do chwa­ły miło­sier­nie nam panującego.

 • Po co pisze­cie bzdu­ry. Krzy­czy­cie, wymą­drza­cie się a jak przyj­dzie do wybo­rów i tak na nie­go zagło­su­je­cie. Podob­nie jest w mie­ście. Bab­ki się zachwy­ca­ją ze Ełk taki ślic­ny” nie były od 40 lat nigdzie i nie wie­dzą jak pięk­ne są inne mia­sta. Potem czła­pią do Urn i gło­su­ją jak biskup nakazał.

 • Ludzie, kie­dy nagra­cie te jego wrza­ski, potrzeb­ny dowód. Gdy­by­ście nagra­li go po tygo­dniu chło­pa by nie było.

 • Dla­cze­go nikt nie poru­szy tema­tu mob­bin­gu w gmi­nie? Wójt znie­wa­ża swo­ich pra­cow­ni­ków wyzy­wa. Czę­ste sło­wa Wój­ta do pra­cow­ni­ka są take nie odpo­wia­da robo­ta no to wypi erda­laj stąd. Żona już naby­ła tam nerwicy.

  • Gdy­by tak powie­dział do mojej żony miał­by już gębę obi­tą i sam szu­kał­by robo­ty i to poza powia­tem ełc­kim. Weź chło­pie pokaż że masz jaja jeśli to prawda.

 • Jak już nadej­dzie ten sto­sow­ny czas i wójt uda się do pro­ku­ra­tu­ry, to niech przy oka­zji zabie­rze i zło­ży wnio­sek o ści­ga­nie pro­bosz­cza z NWE za nie­le­gal­ną wycin­kę drzew na cmen­ta­rzu. Prze­cież jak się zro­bi­ła zady­ma ze spra­wą, to Urząd Gmi­ny infor­mo­wał, że żad­nych zgód na usu­wa­nie drzew nie wyda­wał. Cie­ka­we, czy mu odwa­gi starczy.

  • Prze­cież pro­ku­ra­tu­ra już przy­go­to­wu­je akt oskar­że­nia w spra­wie cmen­ta­rze w NWE. Pro­bosz­cza. Toteż, w czym rzecz? Nato­miast tu, w śmie­ciach” to rze­czy­wi­ście tkwi potęż­ny poten­cjał. Od momen­tu two­rze­nia całe­go biz­ne­su śmie­cio­we­go” w Ełku, więc od ok. 2007 roku. Wów­czas to zaczę­to budo­wać nam nowo­cze­sną tzw. insta­la­cję, czy­li Przed­się­bior­stwo Gospo­da­ro­wa­nia Odpa­da­mi w Sie­dli­skach. Rów­no­cze­śnie budo­wa­no od pod­staw pry­wat­ny pod­miot, czy­li spół­kę Koma”. Oba wyda­rze­nia” nale­ży ze sobą łączyć, prze­no­sząc je do cza­sów nam współ­cze­snych. Mamy swo­istą sym­bio­zę, moż­na rzecz part­ner­stwa publicz­no-samo­rzą­do­we­go”. I na tej pod­sta­wie trze­ba pytać, donio­śle pytać, dla­cze­go mamy tak dro­gie śmie­ci. Na pro­win­cji, w obsza­rze bie­dy i skrom­nych wydat­ków, niskiej konsumpcji.
   W Sie­dli­skach dosta­ją za mało śmie­ci, aby uzy­skać tzw. moc tech­no­lo­gicz­ną. I robią co mogą, aby choć na papie­rze było dużo. Bo z tego idą sta­ty­sty­ki, roz­li­cza to Urząd Mar­szał­kow­ski, nawet para­me­try tra­fia­ją” do UE. To tak­że racja bytu zakła­du, ich zarob­ki, głów­nie zarzą­dza­ją­cych; oraz tzw. przy­tu­lo­nych”.
   Koma”, to roz­dział odręb­ny, cho­ciaż gra­ją z PGO Sie­dli­ska (i samo­rzą­da­mi tzw. związ­ku mię­dzyg­min­ne­go) w jed­nej lidze”. Dużo śmie­ci, też dro­go, to zawsze zna­czy zło­ty inte­res”. Spół­ka z gara­żo­wej, malut­kiej fir­my dziś jest poten­ta­tem ponadre­gio­nal­nym, roz­gry­wa­ją­cym i mono­po­li­zu­ją­cym rynek odbio­ru i trans­por­tu śmie­ci. Są wiel­cy. Wiel­cy… naszy­mi śmieciami”.
   Wójt ma rację. Trze­ba się unie­za­leż­nić. Opu­ścić to towa­rzy­stwo”, dla dobra miesz­kań­ców. Nawet może (sobie) wozić śmie­ci np. do Giżyc­ka, wła­ści­wie gdzie­kol­wiek — bo zawsze będzie taniej, pomi­ja­jąc Sie­dli­ska. Bo tam jest naj­dro­żej w regio­nie, może i w Pol­sce… Nota­be­ne, gmi­na powin­na w Sie­dli­skach mieć dziś wszyst­ko za pół ceny”, bo to miesz­kań­com oko­lic zatru­wa­ją życie… i śmier­dzi, i tru­je się śro­do­wi­sko. Nie ma przy­szło­ści — tury­sty­ki, inwe­sty­cji. Nawet odle­głe upra­wy mogą być ska­żo­ne przez prze­sią­ka­ją­ce wody grun­to­we. Może źle poro­zu­mie­nia zawie­ra­no przed laty… a to jesz­cze są uciąż­li­wym baga­żem tzw. sta­re wysy­pi­ska, w rekul­ty­wa­cji. One nadal tru­ją śro­do­wi­sko. Szko­dzą sta­le miesz­kań­com gminy.
   Wójt ma też rację, że się nie daje lob­bin­go­wi. A powiem, że to dość deli­kat­ne okre­śle­nie, tego, co lokal­nie w spra­wie śmie­ci” mamy. Zło­ty inte­res” kwit­nie w naj­lep­sze, ma poten­cjał na wzro­sty, bo to już usta­lo­na spra­wa, został podzie­lo­ny rynek. Oni chcą bar­dzo dro­go, dro­żej — sta­le i bez koń­ca. Po dru­giej stro­nie są miesz­kań­cy, któ­rzy muszą pła­cić. Tyle, ile od nich się żąda. Aby się nie dać bez­czel­nie nacią­gać, to powi­nien sta­nąć oko­niem” wła­śnie wójt, w Ełku pre­zy­dent mia­sta. Muszą wie­dzieć czyj inte­res mają repre­zen­to­wać. Rad­ni, nie­ko­niecz­nie, bo mogą być zawsze wylob­bo­wa­ni”… już wybo­rów. Pro­ku­ra­tor i służ­by powin­ny dać tamę takie­mu procederowi.

   • Bolo, posia­dasz duży zakres logicz­ne­go rozu­mo­wa­nia i wie­dzy, Twój komen­tarz oce­nił bym 11/ 10 bra­wo. Jak to jest, gara­żo­wa fir­ma detro­ni­zu­je pań­stwo­we­go poten­ta­ta PUK ??????? Gra­tu­lu­ję wła­ści­cie­lo­wi fir­my , koope­ru­ją­cej z PUK :)- facet jest geniu­szem, od zera do milio­ne­ra- może go na pre­zy­den­ta Ełku wsa­dzić ? Brak mi słów uzna­nia , wię­cej wyra­zi mój mil­czą­cy ” podziw” . PS. Tak trzy­maj Osewski.

   • Już widzę jak Bolo ciek­nie ci śli­na, zaapli­kuj kil­ka tab­sów może roz­ja­śni umysł i przyj­dzie sio­stra zmie­nić pie­lu­chy hahahaha

   • Bolo sza­now­ny, pro­boszcz ma zarzu­ty kar­ne za znie­wa­że­nie szcząt­ków i miej­sca pochów­ku oraz znisz­cze­nie zabyt­ku. Nato­miast gmi­na powin­na wsz­cząć postę­po­wa­nie admi­ni­stra­cyj­ne w związ­ku z nie­le­gal­ną wycin­ką i nało­żyć wyli­czo­ną zgod­nie z tabel­ka­mi opła­tę za każ­de usu­nię­te nie­le­gal­nie drzewo.
    Inna rzecz, że to i tak bez sen­su, bo per­so­nal­nie win­ny jest pro­boszcz, kuria się oczy­wi­ście od nie­go cał­ko­wi­cie ode­tnie, a ten bie­dak boży prze­cież na pew­no żad­ne­go wła­sne­go mająt­ku nie ma, więc nie będzie z cze­go ściągać.

   • Hej BOLO, a kto budo­wał KOMĘ, piszesz, że KOMA była budo­wa­na rów­no­cze­śnie z PGO w Siedliskach…

 • A ten rad­ny Bura­cze­ski to tak sobie roz­ma­wia z fir­mą wywo­żą­cą śmie­ci? Jak zna się na tym to powi­nien szyb­ko nego­cjo­wać cenę wywo­zu, żeby było taniej i wte­dy powie­my :- o to jest rad­ny, któ­ry coś zro­bił dla gmi­ny, a tak to jest jakiś smro­dek na razie.

 • Czy pan wójt nie jest repre­zen­tan­tem Poro­zu­mie­nia Gowi­na? Wszy­scy wie­dzą co oni mogą. Jeże­li już ktoś ma real­ną szan­sę na zała­twie­nie” cze­go­kol­wiek to pan poseł. Pan wójt strasz­nie zazdro­ści posło­wi jego wie­dzy i moż­li­wo­ści, dla­te­go trak­tu­je ludzi tak jak trak­tu­je. To praw­do­po­dob­nie jego ostat­nia kadencja.

 • naj­gor­szy wojt jaki jakie­go wybra­li­smy, zaro­zu­mia­ly , cham­ski on jest naj­mą­drzej­szy, nie wia­do­mo ile jesz­cze zro­bi zle­go dla gmi­ny. nigdy na nie­go nie zaglosuje

 • Pan wójt powi­nien zostać cesa­rzem. Chy­ba tyl­ko taka god­ność by go zado­wo­li­ła. Przy­dał­by się tak­że atry­but boskości.
  Nie wol­no skry­ty­ko­wać, nie wol­no wyra­zić wąt­pli­wo­ści, nie wol­no zapy­tać. Wszę­dzie spi­ski i knu­ją­cy wro­go­wie. A do pro­ku­ra­tu­ry to już latał niejednokrotnie…
  Poza tym nale­ża­ło­by zauwa­żyć, że te przy­zna­ne 8 mln to chy­ba na razie wir­tu­al­ne są, a nie fizycz­nie na kon­cie gmi­ny. Obec­ny rząd już mnó­stwo obie­cy­wał — i to mu idzie wspa­nia­le, tyl­ko potem z reali­za­cją róż­nie wychodzi.

 • Panie Woj­cie ma Pan popar­cie miesz­kań­ców. Kon­ku­ren­cja sza­le­je bo zała­twi pan wie­lu. Niech nego­cju­ją ceny. Bra­wo Wójt.

  • Pisz w swo­im imie­niu. Popu­lar­ność wój­ta już szcząt­ko­wa w porów­na­niu z wybo­ra­mi. Gowin już upadł. Kaczor chce się go pozbyć a upa­dły” niko­mu nie jest potrzebny.

  • BOLO­faj­ny sobie pseu­do­nim wymy­śli­łeś dro­gi wój­cie Toma­szu Osew­ski. Prze­cież to odra­zu widać, że o Ty po sobie wypo­wie­dzi i dobrze słów. Wszę­dzie jakieś intry­gi. Nawet tutaj. Jesteś żałosny.