Strona główna » Felietony/opinie » Ponad 155 milionów złotych. Dobre długi samorządu… i tak trzymać?
Felietony/opinie

Ponad 155 milionów złotych. Dobre długi samorządu… i tak trzymać?

Ponad 155 milio­nów zło­tych (dokład­nie 155 175 939 zł) wg WPF będą musie­li ełcza­nie prze­zna­czyć do 2034 roku na kosz­ty zwią­za­ne z dłu­giem pod warun­kiem, że mia­sto nie zacią­gnie już nowych zobo­wią­zań czy to w posta­ci kre­dy­tu, czy emi­sji obli­ga­cji, bo i jed­na i dru­ga for­ma jest zwy­czaj­nym poży­cza­niem pieniądza.

Wie­lo­let­nia pro­gno­za finan­so­wa (WPF) to ina­czej plan finan­so­wy na lata (min. trzy) danej jed­nost­ki tery­to­rial­nej — w naszym przy­pad­ku nasze­go mia­sta. To pro­gno­za, któ­ra zakła­da m.in. docho­dy oraz wydat­ki bie­żą­ce, docho­dy i wydat­ki mająt­ko­we, przy­cho­dy i roz­cho­dy budże­tu, jak i wska­zu­je sfi­nan­so­wa­nie zacią­gnię­tych dłu­gów i spo­so­by jego spłaty.

Dług (defi­ni­cja) dla samo­rzą­du (wg usta­wy o finan­sach publicz­nych) to kwo­ta, któ­ra nie uwzględ­nia opro­cen­to­wa­nia i odse­tek. Nie ozna­cza to jed­nak, że spła­ca­my raty bez odse­tek czy opro­cen­to­wa­nia. Dodat­ko­wym kosz­tem zwią­za­nym z zacią­gnię­ciem zobo­wią­zań jest tzw. obsłu­ga dłu­gu, na któ­rą skła­da­ją się takie kosz­ty jak np. odset­ki i opro­cen­to­wa­nie, któ­re może być zmien­ne. Ozna­cza to, że oprócz tego, że zacią­ga­my dług, musi­my jesz­cze za to dodat­ko­wo zapła­cić. Obie te kwo­ty (kwo­ta dłu­gu i kwo­ta obsłu­gi dłu­gu) są ze sobą powią­za­ne. I obie muszą być wydat­ko­wa­ne z nasze­go budże­tu na spła­tę zobowiązań.

Dla­te­go, aby łatwiej było nam przed­sta­wić pro­gno­zo­wa­ne zało­że­nia, będzie­my łączyć te dwie kwo­ty, jako kwo­ty do spła­ty czy wyda­nia, bowiem nie są one prze­zna­czo­ne na nasze inwe­sty­cje a krót­ko mówiąc, są do odda­nia (zapła­ce­nia).

Budżet mia­sta na rok 2020 i wie­lo­let­nia pro­gno­za finan­so­wa to ostat­nio gło­śny temat, któ­rym inte­re­su­ją się rad­ni i miesz­kań­cy nasze­go mia­sta. O pro­po­zy­cji budże­tu pre­zy­denc­kie­go pisa­li­śmy tutaj. http://miasto-gazeta.pl/planowane-120-milionow-dlugu-co-jeszcze-elczanom-zostanie-po-prezydenturze-andrukiewicza/

W pre­zy­denc­kim budże­cie na rok 2020 zamie­rza się zwięk­sze­nie zadłu­że­nia mia­sta do kwo­ty 118 850 000 zł. W WPF nato­miast zapla­no­wa­no wydat­ko­wa­nie pie­nię­dzy na kil­ka lat. Zakła­da­my więc (na potrze­by art.), że to zadłu­że­nie, jak i WPF zosta­ną prze­gło­so­wa­ne i sta­ną się faktyczne.

Kwo­ta pra­wie 119 milio­nów zło­tych (2020 r.) – to to, co poży­czy­li­śmy (zacią­gnię­te zobo­wią­za­nie). Jak pisa­li­śmy wcze­śniej przy kre­dy­tach czy innych zobo­wią­za­niach nali­cza­ne są kosz­ty obsłu­gi dłu­gu. W przy­pad­ku nasze­go mia­sta, taki koszt tak­że ma miej­sce i wli­cza się on do wydat­ków budże­to­wych nasze­go samorządu.

Nie­po­ko­ją­cą sytu­acją jest tak­że to, że dług tyl­ko w ostat­nich 3 latach rósł w zastra­sza­ją­cym tem­pie. To może spo­wo­do­wać ogrom­ne pro­ble­my, gdyż im więk­szy dług, tym wię­cej musi­my zapła­cić za jego obsługę.

Przy­go­to­wa­na pro­po­zy­cja WPF przez m.in. pre­zy­den­ta Andru­kie­wi­cza (cią­gle nale­ży pamię­tać o tym, że zosta­nie ona dopie­ro pod­da­na gło­so­wa­niu Radzie Mia­sta Ełku) wska­zu­je, że za obsłu­gę zapła­ci­my, oprócz tego, co poży­czy­li­śmy, dodat­ko­wo 25 325 939 zło­tych (prze­szło 25 milio­nów zł). Sama spła­ta wyni­ka­ją­ca z tytu­łu zacią­gnię­tych zobo­wią­zań roz­ło­żo­na jest na 15 lat.

War­to zwró­cić uwa­gę na to, że wła­dze mia­sta roz­kła­da­ją w cza­sie spła­tę czę­ści miej­skich dłu­gów o kolej­ne 4 lata. Pro­gno­za z roku 2019 (uchwa­ła z 30 paź­dzier­ni­ka) zakła­da­ła spła­tę do roku 2030. Teraz okres ure­gu­lo­wa­nia należ­no­ści został wydłu­żo­ny do 2034.

W roku 2020 zało­żo­no, że mia­sto spła­ci 5 mln zło­tych, nato­miast ostat­nia rata — to zało­że­nie spła­ty pra­wie 20 mln zł w cią­gu jed­ne­go roku (2034). Co cie­ka­we, w roku 2023 mia­sto nie pla­nu­je  spła­ty raty a jedy­nie spła­tę kosz­tów jego obsłu­gi w kwo­cie prze­szło 2 mln zł. Rok 2023 to rok wybo­rów samorządowych.

Zesta­wi­my więc tabel­ki z WPF i pod­li­czy­my kosz­ty. Czy­li to, co w zało­że­niu poży­czy­li­śmy i to, co musi­my oddać.

Suma z tabe­li, któ­ra pre­zen­tu­je spła­tę zadłu­że­nia na lat 15 (2020 – 2034) daje nam kwo­tę 129 850 000 zł, suma kwot z kosz­ta­mi obsłu­gi dłu­gu wyno­si 25 325 939 zł. To daje łącz­nie kwo­tę 155 175 939 zł — do oddania/ zwro­tu pod warun­kiem, że nie zacią­gnie­my nowe­go długu.

Cho­ciaż wie­lo­let­nia pro­gno­za finan­so­wa to tyl­ko zało­że­nia i pla­ny, jed­nak nie­zbęd­na jest przy uchwa­le­niu budże­tu. Czy gdy­by zosta­ła prze­gło­so­wa­na i, krót­ko mówiąc, przy­ję­ta przez rad­nych, jest realistyczna?

— Zało­że­nia pro­gno­zo­we są moim zda­niem nie­moż­li­we do speł­nie­nia — mówi rad­ny Ire­ne­usz Dzie­ni­sie­wicz (klub KOL). Wie­lo­let­nia pro­gno­za finan­so­wa zawie­ra rolo­wa­nie dłu­gu, co ozna­cza spła­ca­nie dłu­gu kolej­nym dłu­giem. Jeże­li WPF zosta­ła­by prze­gło­so­wa­na w takim kształ­cie, jak nam przed­sta­wio­no, to moż­li­we, że obec­ne zobo­wią­za­nia będzie­my spła­cać dłu­żej niż dłu­gi Gierka.

— Jako rad­ny i wice­prze­wod­ni­czą­cy rady mia­sta widzę koniecz­ność deba­ty a przede wszyst­kim prze­or­ga­ni­zo­wa­nia wydat­ków — mówi Rafał Karaś (klub PiS). — Uwa­żam, że powin­ni­śmy poło­żyć nacisk na oszczęd­no­ści, ponie­waż zadłu­że­nie mia­sta wzro­sło z oko­ło 54 mln w roku 2017 do ponad 119 mln w chwi­li obec­nej. Do tego nale­ży doli­czyć odset­ki i obsłu­gę kre­dy­tów, któ­re tę kwo­tę znacz­nie zwięk­szą. War­to zazna­czyć, że przy­cho­dy Ełku nie wzra­sta­ją tak dyna­micz­nie, jak szyb­ko wzra­sta dług mia­sta. Dla­te­go powin­ni­śmy wpro­wa­dzić dzia­ła­nia pro­go­spo­dar­cze, któ­re zadba­ją o naszych przed­się­bior­ców, a tak­że pozwo­lą przy­cią­gnąć nowych, co zapew­ni­ło­by ełczan­kom i ełcza­nom lep­sze i bar­dziej płat­ne sta­no­wi­ska pra­cy. Uwa­żam, że powin­ni­śmy pochy­lać się nad każ­dą wyda­ną zło­tów­ką z pie­nię­dzy publicz­nych i wpro­wa­dzić zaostrzo­ną poli­ty­kę oszczę­dza­nia. Wie­rzę w to, że obec­na rada osią­gnie kom­pro­mis, któ­ry zagwa­ran­tu­je bez­pie­czeń­stwo dla miesz­kań­ców nasze­go mia­sta, ponie­waż za to odpo­wia­da­my przed miesz­kań­ca­mi jako radni.

— WPF wska­zu­je jasno, jak wie­le rze­czy może­my jesz­cze w mie­ście zro­bić — mówi Hubert Gór­ski (klub KOL). — Może­my pod­nieść podat­ki, może­my sprze­dać mają­tek mia­sta, może­my spry­wa­ty­zo­wać miej­skie spół­ki. Może­my rów­nież ogło­sić zbiór­kę publicz­ną i sprze­da­wać cegieł­ki na spła­tę zacią­gnię­tych zobo­wią­zań. To wszyst­ko jako rad­ni robi­my w tro­sce o miesz­kań­ców nasze­go Ełku. W koń­cu waż­ne jest, aby­śmy mie­li pięk­ne zie­leń­ce, a w waka­cje kon­cert gwiazd co kil­ka dni. Waż­ne jest, aby­śmy wszy­scy jako wspól­no­ta dobrze się czu­li. Wszyst­kie te zobo­wią­za­nia wyni­ka­ją prze­cież z tro­ski o kom­fort życia miesz­kań­ców. Dla­te­go kto­kol­wiek, kto będzie dopa­try­wać się złe­go w zało­że­niach WPF, będzie upra­wiać czar­no­widz­two i niech pierw­szy wyj­dzie i powie: że w trze­cim co do wiel­ko­ści mie­ście w woje­wódz­twie nie są potrzeb­ne rów­ne chod­ni­ki czy nowe hale spor­to­we, ale przede wszyst­kim nie jest potrzeb­na roz­ryw­ka. Oczy­wi­ście iro­ni­zu­jąc, mógł­bym przy­to­czyć jesz­cze wię­cej przy­kła­dów wydat­ko­wa­nia ełc­kich pie­nię­dzy. Osta­tecz­nie to duża gru­pa miesz­kań­ców zaak­cep­to­wa­ła ten kie­ru­nek roz­wo­ju mia­sta, a wszyst­kie dłu­gi były zacią­ga­ne dla wspól­ne­go dobra.

— Nie lubię szu­kać win­nych, bo to nie cho­dzi o to, aby­śmy prze­rzu­ca­li się winą — mówi Niko­dem Kemi­cer (klub DW). — Praw­da jest taka, że pew­ne rze­czy mamy ufun­do­wa­ne z góry. Cho­ciaż­by pod­nie­sie­nie naj­niż­szej pła­cy mini­mal­nej, któ­ra tyl­ko w oświa­cie w roku 2020 będzie nas kosz­to­wa­ła ponad 4 milio­ny zło­tych wię­cej niż w obec­nym roku. Wie­lu wło­da­rzy mówi o tym, że jeże­li to będzie się pogłę­bia­ło, w takim stop­niu jak teraz, to wie­le z tych gmin za lat dwa, trzy, będzie myśla­ło o ban­kruc­twie. I nie jet to pro­gno­zo­wa­nie cze­goś złe­go, tyl­ko to, co nas cze­ka. Teraz wycię­li­śmy z budże­tu dużo inwe­sty­cji. Może­my szu­kać oszczęd­no­ści poprzez nie reali­za­cję takie­go dzia­ła­nia, jakim jest lodo­wi­sko, bo nie wiem, czy jest nam ono potrzeb­ne? Bo kie­dy mówi­my o oszczęd­no­ściach, porów­nu­jąc to do budże­tu domo­we­go, i kie­dy nie star­cza mi na rachun­ki, to cza­sa­mi muszę zre­zy­gno­wać z pew­nych dzia­łań, któ­re nie są dzia­ła­nia­mi naj­waż­niej­szy­mi. Może­my też zacząć myśleć o rezy­gna­cji z pew­nych imprez, ale nie wszyst­kich, bo miesz­kań­cy pła­cą podat­ki i mają z tym jakieś ocze­ki­wa­nia wobec nas.

— W przy­szłym roku mia­sto zamie­rza sprze­dać 8 miesz­kań komu­nal­nych oraz 16 dzia­łek, ale nie wia­do­mo czy znaj­dą się na nie kup­cy — mówi Adam Bar­to­sze­wicz (klub PiS). Jed­nak ta kwo­ta, to kro­pla w morzu potrzeb. Budżet jest też spryt­nym narzę­dziem w rękach wła­dzy, np. w roku wybor­czym 2023 r. pre­zy­dent nie pla­nu­je żad­nej spła­ty kre­dy­tu. Oba­wiam się, że miesz­kań­cy obu­dzą za póź­no. Może dojść też do takiej sytu­acji, że mia­sto będzie rato­wać swo­je finan­se poprzez sprze­daż udzia­łów naszych spół­ek miej­skich czy pod­nie­sie­nie podat­ków. Przy­kre jest to, że za ten roz­wój mia­sta” zapła­ci­my wszy­scy. Mam jed­nak nadzie­ję, że rad­ni, a przede wszyst­kim rad­ni Dobra Wspól­ne­go prze­my­ślą swo­ją dotych­cza­so­wą poli­ty­kę i nie będą za Dobro Wspól­ne dla zasa­dy umierać.

Krót­ko mówiąc, ana­li­zu­jąc obec­ną pro­po­zy­cję WPF i mówiąc po chłop­sku, win­ni jeste­śmy oddać ponad 155 milio­nów zło­tych. Jasną spra­wą jest, że przed­sta­wio­ny budżet pre­zy­denc­ki i WPF to doku­men­ty”, któ­re zosta­ną pod­da­ne ana­li­zie rad­nych miej­skich i może się w nich jesz­cze wie­le zmie­nić. Jed­nak z wypo­wie­dzi rad­nych moż­na już wywnio­sko­wać, że na temat budże­tu na 2020 rok i WPF toczyć się będą dłu­gie dyskusje.

60 komentarzy

napisz komentarz
 • Moja bab­cia mówi, nigdy Ełku nie moż­na oddać pisio­rom. I tak będzie. Nie jed­no już wykrakała.

 • Nauczył się ten nie­udacz­nik i zwa­la na rząd. Są samo­rzą­dy któ­re radzą, sobie z tym rzą­dem i nie mają ani zło­tów­ki dłu­gu. Wystar­czy zaj­rzeć do inter­ne­tu. Sprze­nie­wie­rzo­ne pie­nią­dze na run­ma­ge­do­ny czy balo­ni­ki a dziś w kry­zy­sie przy­dał­by się każ­dy grosz.

 • Raz w tygo­dniu powin­na być audy­cja pro­wa­dzo­na przez Rad­nych opo­zy­cji. Powin­na się zaczy­nać słowami:Aktualne zadłu­że­nie mia­sta spo­wo­do­wa­ne pre­zes pre­zia to 155 mlnzł. I tak co tydzień uak­tu­al­niać a nie kasza­nę wci­skać jak to Czy­ni A przez 13 lat.

  • Świet­ne hasło pro­mu­ją­ce Ełk. Cała Pol­ska zna Ełk z zabak­te­rio­ne­go jezio­ra, teraz pozna Ełk z innej tej finan­so­wej strony.

 • Nikuś i prze­chrzta zwa­la­ja winę za dług na rząd. A kto pod­no­si łap­ki dobrzac­kie po ogło­sze­niu dys­cy­pli­ny. Wy pano­wie i resz­ta kla­kie­row. Miesz­kań­cy to wie­dzą dzię­ki trans­mi­sjom na Youtu­be. Widzi­my też jak w tej kaden­cji Rad­ni węży­kiem opusz­cza­ją pomiesz­cze­nie Rady mia­sta kie­dy trwa deba­ta. Wie­my któ­rzy naj­czę­ściej to robią. Notu­je­my i ogło­si­my przed wybo­ra­mi. Ostat­nia taka wędrów­ka była na komi­sji infra­struk­tu­ry. Na innych jest nie lepiej. Nikt nie musi być Radnym.

  • Moja bab­cia Ełczan­ka od uro­dze­nia. Zasko­czy­ła nas stwierdzeniem:Nienawidzę dobrza­ków. Znisz­czy­li mia­sto, już nawet pasz­te­tów­ki dobrej nie produkują.

 • A ci idio­ci jesz­cze na tego lek­ko­du­cha gło­so­wa­li mam nadzie­ję że teraz to odczu­je­cie w podwyżkach.

 • Niko­dem — może i owszem, 4 milio­ny docho­dzą przez zmia­ny wpro­wa­dzo­ne cen­tral­nie, ale gdzie pozo­sta­łe 22 milio­ny dodat­ko­we­go dłu­gu? Nie­ste­ty, czas zacząć oszczę­dzać i patrzeć na każ­dą zło­tów­kę. Może nie ma sen­su wyda­wać pie­nię­dzy w radio5 na audy­cje zwłasz­cza, że w dobie mediów spo­łecz­no­ścio­wych wia­do­mo­ści się roz­cho­dzą dużo szyb­ciej. Z kil­ku imprez pew­nie moż­na zre­zy­gno­wać, nie­któ­re dodat­ko­wo bile­to­wać jak nie będzie zain­te­re­so­wa­nia to zre­zy­gno­wać. Pro­ble­mem jest to, że mia­sto nie wyda­je swo­ich pie­nię­dzy tyl­ko nasze, a nie­swo­ich pie­nię­dzy się nie sza­nu­je. Z zacie­ka­wie­niem będę śle­dził sesje rady mia­sta i pra­ce nad budżetem.

  • Czę­ścio­wo słusz­na uwa­ga jed­nak pre­zio pędzi jak sza­lo­ny do radia bo wie że więk­szość jego wybor­ców któ­rym orga­ni­zu­je potan­cow­ki nie korzy­sta z inter­ne­tu. Rada powin­na ogra­ni­czyć jego pro­pa­gan­dę i wpro­wa­dzić swo­je pre­zen­ta­cje. Pre­zio nigdy nie mówi jak strasz­li­wie zadlu­żo­ne jest miasto.

   • Dro­ga, sza­now­na Redak­cjo. Pro­szę o zamiesz­cze­nie infor­ma­cji ile nas Podat­ni­ków kosz­tu­je miesięcznie/ rocz­nie audy­cja samo­rzą­do­wa Wie­ści z ratu­sza”. Z góry bar­dzo dzię­ku­ję i ser­decz­nie pozdrawiam.

    • Pani Redak­tor czy­tel­nik popro­sił grzecz­nie Panią. A odpo­wie­dzi brak.

 • No ale Dzie­ni­sie­wicz jest naj­dłu­żej rad­nym i to on zawsze popie­rał budżet, zatem to on jest win­ny zadłu­że­niu miasta

  • No wła­śnie. Bar­dzo traf­na uwa­ga. Cie­ka­wy jestem czy zagło­su­je za budże­tem, prze­ciw, wstrzy­ma się, czy będzie na gło­so­wa­niu nie­obec­ny? Mam dwa typy spo­śród wymie­nio­nych. A wy???

  • Panie Kościel­ny i powyż­szym komen­ta­rzem rozpierd.olił Pan sys­tem , inny­mi sło­wy- masz Pan 100 % racji , Pan Dzie­nis powi­nien opo­no­wać podob­nie jak i inni rad­ni . Ale , co to zna­czy ponad tysiąc zł mie­sięcz­nie ! , więc po co się narażać.

  • PREZIO JEST OK, DOBRO ICH WSPÓLNE JET OK, TYLKO DZIENIS JEST BE. TY CHYBA NAPRAWDĘ Z KOŚCIOŁA NIE WYCHODZISZ.

 • Jak czy­tam komen­ta­rze ełcza­ni­na na dobre i na złe , to mam ogrom­ną chęć wysłać SMS o tre­ści poma­gam. Szko­da człowieka.

 • W dwa lata podwo­ili dług mia­sta z ponad 50 baniek na ponad 100 czy­li w takim tem­pie za 4 lata będzie­my mie­li 400 milio­nów dłu­gu i wte­dy już nie będzie na nic. Natych­miast zatrzy­mać trze­ba ten sza­lo­ny pomysł ze zwięk­sza­niem zadłu­że­nia, rad­ni — kto z was pry­wat­nie w swo­im domu zadłu­ża się o 50 % rocz­nie? Prze­cież to było­by samo­bój­stwo, a już w radzie mia­sta przy­kła­da­cie rękę? Będzie­my patrzeć na wasze poczy­na­nia, czas szyb­ko leci, nie pła­kać potem Panie że noc­le­gow­nia pada, że nie ma na impre­zy. Nie będzie na nic jak teraz nie zasta­no­wi­cie się i zatrzy­ma­cie to szaleństwo.

  • @Mariola,Niech rad­ni mia­sta Ełku zaczną oszczę­dzać od siebie,jest dług to niech poka­żą że im zale­ży a nie pie­przą że słu­chać tego już nie można.…

    • Nie ten adres,coś ci się w łbie powa­li­ło jak coś to były pra­cow­nik UM Marek pozdrawiam.

 • Ludzie czy­tam wasze komen­ta­rze i żal mi was,jak dzie­ci zacho­wu­je­cie się.Jeden z dru­gim żali się nad swo­im zje­ba­nym życiem,to Prezydent,to na radę i co wy chce­cie tu ugrać?.Musicie tą sytu­ła­cje zakceptować,jest jak jest ich.. zro­bi­cie z tym zacho­wu­je­cie się jak życio­we piz­dy z was ludzie z innych sąsied­nich miast mają pole­wę Ełk jest zadłu­żo­ny a kto dziś k.… nie jest nie tyl­ko nasze mia­sto jest w długach,zobaczymy kto spła­ci dług PIS tu dopie­ro będzie zabawa.…

 • Miesz­kań­cy jesz­cze nie rozu­mie­ją a może uda­ją że nie rozu­mie­ją co to jest 120 mln. Dłu­gu. Dla­te­go pytam po raz kolej­ny Radę Mia­sta. Kie­dy uruch­mi­cie swo­ją audy­cje. Dziś słu­cha­my audy­cji Auto­ra odpo­wie­dzial­ne­go za zadłu­że­nie. Opo­wia­da nam jak pięk­nie i ile m2 kost­ki wymie­nił. Nigdy nie wspo­mi­na o tym wiel­kim zadłu­że­niu. Czy w koń­cu Rada będzie mia­ła choć raz w mie­sią­cu swo­ją odręb­ną audy­cje. Wysy­la­li­by­smy w sie­ci pyta­nia. Czy rado pod prze­wod­nic­twem Pana Sze­ląż­ka obu­dzisz się. Mia­stu gro­zi ban­kruc­two i Zarząd komisaryczny.

 • Tra­fi­łem przy­pad­kiem, nie inte­re­su­ję się poli­ty­ką. Od ponad 15 lat dzia­łam w usłu­gach, mam parę bry­gad, jed­na cza­sa­mi robi coś na Ełku, resz­ta non stop robi w mia­stach ościen­nych. Tu nie ma pie­nię­dzy i inwe­sty­cji, tu nie ma nowe­go kapi­ta­łu z zewnątrz. Region się roz­wi­ja a my wyda­je­my pie­nią­dze na pseu­do inwe­sty­cje. Nie pozdra­wiam władz miasta

 • Pani Redak­tor , pro­szę uru­cho­mić” pul­so­wa­nie komen­ta­rzy poszcze­gól­nych komen­ta­to­rów . Zaosz­czę­dźi mi to cza­su — będę pul­so­wał komen­ta­rze nie powie­la­jąc ich poprzez pisa­nie swo­ich podob­nej tre­ści. Wie­rzę w Panią i z góry dziękuję .

  • Pul­so­wał? Puls sobie zba­daj, hra­bio — a potem pisz swo­je dyrdymały.

    • Trze­ba było napi­sać Dobrze gadasz, idio­to”. Idio­ta” to ulu­bio­ne sło­wo ełcza­ni­na na dobre i złe”, w każ­dej wypo­wie­dzi go uży­wa. Nie wiem, może rodzi­ce tak go wołali…

     • Pra­co­wa­łem w UM wiem spo­ro na te tema­ty, ok niech będzie ci już bez idioto.Ale napi­szę ci że Pre­zy­dent Ełku to tyl­ko przykrywka,radzę spoj­rzeć w RM tam dopie­ro się odpier­da­la cały cyrk,dla mnie jest to jed­na wiel­ka kli­ka mogę powie­dzieć ci że tam zasia­da­ją same dar­mo­zja­dy i nie broń ich może masz tam zna­jo­mych ale mi to lotto.

 • Wypier­dzie­li­li ponad 100 baniek na polbruk, mostki,latarnie, i kwiat­ki !!!!!!!! I .……qrwa żesz mać ani jed­nej zło­tów­ki nie zain­we­sto­wa­li !!!!!!!!! Cóż , typo­we PGR-ostwo z Bobrów. Co do Rad Mia­sta , to typo­wo sabo­ta­ży­ści tyl­ko pod sąd polowy.

  • Idio­to a kto wnio­sku­je o mostki,latarnie?,no kto wy miesz­kań­cy więc nie p.….

 • Po pro­stu Ełk to pecho­we mia­sto. Natra­fil na szkodnika.Chyba że Rada oprzy­tom­nie­je i dowa­li kolej­ne wotum nie­uf­no­ści. A pano­wie Kemi­cer i Kli­mo­wicz nie zapo­mi­naj­cie że jest tu spo­ro waszej winy. Kaza­no wam ale nie musie­li­scie pod­no­sić waszych łapek by zaklepac
  wariac­kie pomysły.

  • Rada oprzy­tom­nie­je !!!! ależ Ty jesteś nie­po­praw­nym opty­mi­stą . Czło­wie­ku obudź się z letar­gu , oni wszy­scy są ze sobą na Ty , kłó­cą” się ze sobą przed okiem kame­ry . Szko­da mi takich ide­ali­stów jak Ty kie­dyś też taki byłem. Pozdra­wiam kole­go. Oni są tam dla die­ty rad­ne­go gdyż mają zobo­wią­za­nia ban­ko­we , za dom , samo­chód , wcza­sy itp. , itd. Ponad tysią­czek mie­sięcz­nie !!!! , to nie w kij dmu­chał w tym regio­nie Polski .

 • Zabra­kło na 2020, to 20 baniek pożycz­ki, wycho­dzi na to że od 2017 bra­ku­je po oko­ło 20 baniek, czy­li za rok znów 20? Rozu­miem że była kasa z unii i że trze­ba było mieć na wkład wła­sny ale w dużej mie­rze prze­zna­czo­no kasę na rze­czy któ­re nie dadzą przy­cho­du mia­sto ład­ne ale co dalej… nie będzie kasy na roz­wój, cięż­kie cza­sy idą dla mia­sta miesz­kań­ców i wie­lu podmiotów,

 • Tomuś inwe­stuj dalej my spła­ci­my — ja i ponad 50 tys. miesz­kań­ców , ku ucie­sze lemin­gów. Ależ ten Ełk pięknieje.

  • Ełk ma idio­to 61,5 tys mieszkańców,nie podo­ba się to wyjedz­cie z tego mia­sta jaki widzi­cie tu pro­blem my i tak będzie­my popie­rać wło­da­rza Ełku a wam żal dupę ści­ska a Pre­zy­dent z jego ludz­mi wie co robią tak­że nie płacz­cie bo inne mia­sta nam zazdrosz­czą co zro­bi­li poprzed­ni­cy co?

   • @Ełczanin na dobre i na złe — nie ser­decz­ny przy­ja­cie­lu z Wydmi­ny , lub innej pipi­dó­wy któ­ry zje­chał do Ełka . Zaiste , Ełk w papie­rach” ma 62 tys. miesz­kań­ców ale , kmio­cie z post PGRow­skiej osa­dy , według dekla­ra­cji śmie­cio­wej” tyl­ko 52 tys. miesz­kań­ców. Resz­ta spierdoli.a za gra­ni­cę za chle­bem !! Ełk to mia­sto star­ców rozu­miesz lemin­gu ?? Kocham to mia­sto zabi­ja­ne przez nie­udol­ną zaścian­ko­wa i zakom­plek­sio­ną władzę.

    • @Cezary D,Jestem miesz­kań­cem Ełku od lat,wieśniakiem to jeś­teś ty bo piszesz nieprawdę.Jeszcze raz mia­sto Ełk na dziś liczy 61,5 tys miesz­kań­ców ludzie będą wyjeż­dżać idioto,tego nie zatrzy­masz w Ełku miesz­kań­ców prze­by­wa ale ty piszesz że ubywa.Nie tyl­ko Ełk jest w takiej sytu­ła­cji jakiej jest,miasta w Pol­sce też odczu­ją co kocha­ny rząd robi z samo­rzą­da­mi napi­sa­łeś Ełk mia­sto starców,ty rów­nież będziesz sta­ry tak­że nie popi­suj się mło­dzia­ku. Oj nie lubi­cie tego Prezydenta,ale my go uwiel­bia­my mamy pięk­ne parki,i nie tyl­ko do mego poko­le­nia musisz pod­ro­snąć i zro­zu­mieć życie i nie jestem kmiotem,jak chcesz to mogę ci to na żywo udo­wod­nić że będziesz spie­przał gdzie pieprz rośnie tak­że stul mor­dę lepiej.

     • Ełcza­nin? Nie wysta­wiasz Ty dobre­go świa­dec­twa ełcza­nom, posłu­gu­jąc się tak kna­jac­kim języ­kiem. Myślę, żeś podróba.
      PS Pani Redak­tor, mode­ra­cja powin­na sta­now­czo tutaj zaist­nieć. Dość obra­ża­nia ełczan przez ełczan na dobre i na złe”.

     • No skip­per masz racje za moc­no poje­cha­łem po tym Ceza­rym ale zro­zum­cie rada mia­sta to jest całe zło Ełku a nie Pre­zy­dent i zoba­czy­cie że budżet będzie klep­nię­ty mogę się zało­żyć tyl­ko cze­kać kie­dy będą trans­fe­ry do DW widzę już takich co tak nada­ją na Pre­zy­den­ta a nie­ba­wem tam dołą­czą pro­szę spoj­rzeć na rad­nych jak im się powo­dzi a wychy­la­ją się jako pierw­si dla mnie nie dziw­ne mimo że kil­ku znam pry­wat­nie to powin­ni ustą­pić a za tam­ten komen­tarz Ceza­ry poniosło.

 • A poerdoln.ć jesz­cze jeden most wzdłuż jezio­ra i pro­me­na­dę wzdłuż rze­ki do Łęgi , zja­dą się tury­sty i za ich dut­ki spła­cim zadłu­że­nie. Zarzą­dza­nie mia­stem typo­wo PGRow­skie , zastaw się a postaw się . Życie jest zbyt krót­kie , więc trze­ba się bawić !!!!!!! Naj­le­piej czy­imś kosz­tem , jak mawia­ją urzęd­ni­cy. Co do rad­nych to .….…. szko­da słów .

 • Kemi­cer. My chce­my szu­kać win­nych i to chy­ba pan i pana kole­dzy + ten wasz prezio

 • Co ?! Nie lubisz szu­kać win­nych?! Panie Niko­de­mie, Pre­zy­dent i Dobro Wspól­ne rzą­dzi­cie samo­dziel­nie od wie­lu wie­lu lat, to WY i wasz pre­zy­dent jeste­ście win­ni temu zadłu­że­niu. Zamiast robić inwe­sty­cję a nie pijar pod następ­ne wybo­ry, zadlu­zy­li­scie mnie i moje dzie­ci, zarżnę­li ście To mia­sto Hańba !

 • Uuu gru­po Rad­ni Dobra plus ich twarz wybor­cza, mają spo­re pro­ble­my wizerunkowe

 • Nie­ste­ty nie ma w samo­rzą­dzie odpo­wie­dzial­no­ści kon­sty­tu­cyj­nej. Za taki roz­bój finan­sów ktoś / wiadomo/ powi­nien ponieść odpo­wie­dzial­ność oso­bi­stą. Skwer­ki po kil­ka razy prze­kła­da­ne, kwia­tecz­ki co 2 tygo­dnie wymie­nia­ne itd, itp to lek­ka ręka nasze­go wło­da­rza a może ktoś/ oby nie banaś/ zba­dał tą rozrzutność?