Strona główna » Lokalne » Ponad 68 mln zł dla samorządów powiatu ełckiego. 27 mln na „małą obwodnicę Ełku”
Lokalne

Ponad 68 mln zł dla samorządów powiatu ełckiego. 27 mln na małą obwodnicę Ełku”

10 inwestycji z powiatu ełckiego zostanie dofinansowanych w ramach pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych, który jest „zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu”. Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych.

Dziś Rząd przed­sta­wił wyni­ki pierw­sze­go nabo­ru pro­gra­mu. O inwe­sty­cjach i kwo­tach dofi­nan­so­wa­nia powia­do­mił na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym ełc­ki poseł Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści — Woj­ciech Kossakowski.

Oko­ło 27 mln zł mia­sto Ełk otrzy­ma na budo­wę tzw. małej obwod­ni­cy (ul. Nor­wi­da). Cho­dzi o odci­nek od uli­cy Kościusz­ki do ron­da zjaz­do­we­go do tune­lu pod tora­mi (do Rail Baltica).

Pra­wie 10 mln zł otrzy­ma wiej­ska gmi­na Ełk na reali­za­cję dwóch zadań. Za pra­wie 5 milio­nów zło­tych gmi­na pla­nu­je budo­wę sali gim­na­stycz­nej przy budyn­ku szko­ły pod­sta­wo­wej w Wosz­cze­lach, za kolej­ne 5 chce popra­wić stan wiej­skich dróg.

Ponad 12 milio­nów zł tra­fi do powia­tu ełc­kie­go (sta­ro­stwo), któ­re chce z pie­nię­dzy z fun­du­szu roz­bu­do­wać Spe­cjal­ny Ośro­dek Szkol­no-Wycho­waw­czy w Ełku.

Budo­wę przed­szko­la wraz z zago­spo­da­ro­wa­niem tere­nu oraz roz­bu­do­wę infra­struk­tu­ry wodo­cią­go­wej pla­nu­je samo­rząd w Prost­kach. Na ten cel gmi­na otrzy­ma prze­szło 11 milio­nów złotych.

Prze­szło 5 milio­nów zło­tych tra­fi tak­że do gmi­ny Kali­no­wo, któ­ra chce budo­wy świe­tli­cy wiej­skiej w Mile­wie oraz prze­bu­do­wać nie­któ­re drogi.

Gmi­na Sta­re Juchy otrzy­ma pra­wie 2 milio­ny zło­tych na prze­bu­do­wę dróg gmin­nych w miej­sco­wo­ściach Orze­cho­wo i Kró­lo­wa Wola oraz budo­wę sie­ci wodo­cią­go­wej w miej­sco­wo­ści Gorło.

Pro­gram Inwe­sty­cji Stra­te­gicz­nych dedy­ko­wa­ny jest dla jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go (JST) oraz związ­ków jed­no­stek samo­rzą­du terytorialnego.

Pro­gram reali­zo­wa­ny jest poprzez pro­me­sy inwe­sty­cyj­ne udzie­la­ne przez Bank Gospo­dar­stwa Kra­jo­we­go. Samo­rzą­dy mogły wnio­sko­wać o fun­du­sze z 35 obsza­rów w wyso­ko­ści nawet 95 proc. dofi­nan­so­wa­nia na m.in.: budo­wę dróg, kana­li­za­cji, oczysz­czal­ni, czy odna­wial­nych źró­deł ener­gii. Pozo­sta­ły nie­wiel­ki pro­cent inwe­sty­cji doło­żą JST z wła­snych budże­tów — czy­ta­my na por­ta­lu gov.pl.

Rena­ta Szymaszko/gov.pl

Dodaj komentarz

napisz komentarz

OSTATNIE