Strona główna » Lokalne » Ponad 80 osób straci pracę. Prefabet – kolejny zakład w likwidacji
Lokalne

Ponad 80 osób straci pracę. Prefabet — kolejny zakład w likwidacji

fOTO: facebook.com/PrefabetElk
„Sklejki”, ZEM, Prefabet — to firmy, które w ostatnich trzech latach ogłosiły stan likwidacji. W efekcie, do końca roku 2022, pracę w Ełku straci prawie 800 osób.

W tym roku likwi­da­cję ogło­si­ła spół­ka Pre­fa­bet, pro­du­cent pre­fa­bry­ka­tów beto­no­wych i żelbetowych.

— 18 czerw­ca tego roku otrzy­ma­li­śmy infor­ma­cję o tym, że nastą­pi likwi­da­cja spół­ki — mówi zastęp­ca dyrek­to­ra PUP, Agniesz­ka Wen­da. W związ­ku z tym będą prze­pro­wa­dzo­ne zwol­nie­nia gru­po­we. Zwol­nie­nia doty­czą wszyst­kich pra­cow­ni­ków, czy­li 89 osób.

Wg naszych infor­ma­cji, wypo­wie­dze­nia będą wrę­cza­ne w mie­sią­cach koniec czerw­ca i lip­ca z zacho­wa­niem usta­wo­we­go okre­su wypo­wie­dze­nia tj. trzech mie­się­cy z moż­li­wo­ścią zasto­so­wa­nia w nie­któ­rych wypad­kach skró­co­ne­go okre­su wypo­wie­dze­nia do jed­ne­go mie­sią­ca. Zwol­nie­nia gru­po­we są moni­to­ro­wa­ne przez Urząd. Wszyst­kie oso­by, któ­re zare­je­stru­ją się w Powia­to­wym Urzę­dzie Pra­cy, na pew­no zosta­ną obję­te pomo­cą, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie akty­wi­za­cji zawo­do­wej — doda­je Agniesz­ka Wenda.

— Jestem zdzi­wio­ny, że fir­ma się zamy­ka — mówi jeden z miesz­kań­ców Ełku. Budo­wa Via Bal­ti­ca i roz­wi­ja­ją­ce się w Ełku na sze­ro­ką ska­lę budow­nic­two miesz­ka­nio­we to dosko­na­ły rynek zby­tu dla Pre­fa­be­tu. Trud­no mi zro­zu­mieć tę likwi­da­cję. Mam nadzie­ję, że zwol­nie­ni znaj­da pra­cę, bo wokół nasze­go mia­sta dużo się budu­je, a fachow­cy są przyj­mo­wa­ni od ręki”.

Jak dowie­dzia­ło się miasto-gazeta.pl przy­czy­ną likwi­da­cji mia­ło być odej­ście głów­ne­go kontrahenta.

29 komentarzy

napisz komentarz
 • Ełk będzie nie­dłu­go tyl­ko noc­le­gow­nią, a pra­co­wać będzie­my w Suwał­kach, Gra­je­wie, Olec­ku, Augu­sto­wie, Orzy­szu, Bia­łym­sto­ku, Giżyc­ku i innych miej­sco­wo­ściach, gdyż tam jest pra­ca, zresz­tą już wie­lu tam pra­cu­je, gdyż nasze mia­sto nie sta­ra się , aby tu powsta­wa­ły zakła­dy pra­cy. Wła­dza miej­ska na Pił­sud­skie­go ma się dobrze, zaj­mu­je kil­ka budyn­ków i jest ogól­nie zado­wo­lo­na a resz­ta miesz­kań­ców w sile wie­ku, a niech sobie radzi.

  • Ilość miesz­kań­ców mia­sta zaczę­ła dra­stycz­nie spa­dać od 2020 roku

 • Cie­ka­wy kie­ru­nek roz­wo­ju mia­sta — zakła­dy pra­cy zni­ka­ją, dewe­lo­per­ka kwit­nie, a ceny miesz­kań szy­bu­ją. Kto w nich będzie miesz­kał i gdzie będzie pra­co­wał? Stać nas jesz­cze będzie, żeby miesz­kać w Ełku, czy mamy stąd spa­dać, żeby zro­bić miej­sce bogatym?

 • Tam pla­no­wa­ne jest osie­dle miesz­ka­nio­we, grunt jest podzie­lo­ny. A któ­ry z ełc­kich dewe­lo­pe­rów to zoba­czy­cie nie­dłu­go po rekla­mach. Szko­da, że nisz­czy się taką fir­mę na tylu hek­ta­rach pod budow­nic­two miesz­ka­nio­we. Tyle grun­tów poza Ełkiem, np. na Ora­cze, na Orzysz, ale prze­cież pre­zy­dent z wój­tem nigdy nie doga­da­ją się dla dobra wspólnego.

 • Popie­ram opi­nie Tra­pe­ra. Ten pan znisz­czył mia­sto. Kil­ka­na­ście lat nie­rób­stwa w zawo­dzie ogrod­ni­ka. Teraz niech da pra­cę zwolnionym.

 • Na co Wy liczy­cie. Za jego rzą­dów nic się nie zmie­ni­ło i nie zmie­ni. Zaj­mu­je się bzde­ta­mi i cią­głym lan­sem, jaki jest wspa­nia­ły, wiel­ki, jakie ma wizje, tyl­ko miesz­kań­cy nic z tego nie mają.

 • Tam ma być osie­dle miesz­ka­nio­we Zato­rze II , ale będzie budo­wa­ne z ele­men­tów drew­nia­nych ze wzglę­du na to że beto­nu po pro­stu nie ma i nie będzie. Prze­wi­dzia­no sza­ła­sy i cha­ty góral­skie, do wybo­ru do kolo­ru. Cena panie za meter ma być dostep­na i zaczy­nać się koło szóst­ki, jak to jeden z budow­ni­czych ełc­kich mówił: nie wia­do­mo po ile brać , zoba­czę jak kole­dzy bio­rą za meter…i dam znać i tak już kolej­ny rok, atu jeden.

 • Naj­więk­szą kom­pro­mi­ta­cja pre­zia to zacią­gnię­cie gigan­tycz­ne­go dlu­gu ale spła­tę zapla­no­wa­no kie­dy już nie­udacz­ni­ka nie będzie w UM. Czy­li niech się mar­twią następcy.

 • Jesz­cze jeden chod­nik jesz­cze jeden traw­nik uli­ca dla dewe­lo­pe­ra jak nie było inwe­sty­cji firm tak dalej nie­ma. Niech dalej blo­ku­ją budo­wę hote­lu w zam­ku — brak inwe­sty­cji brak tury­stów brak nowych usług zaczy­na­my się cofać w rozwoju.
  Szczu­czyn już nie­dłu­go prze­go­ni Ełk pod wzglę­dem nowych nowo utwo­rzo­nych miejsc pracy

 • A może cho­dzi o zie­mię np. Pod kolej­ne osie­dle. Cze­ka­my na odpo­wiedź na to pytanie.

 • Kupio­ne pod likwi­da­cję. Roz­bie­ra­ją wszyst­kie maszy­ny. Dla czę­ści ludzi zapro­po­no­wa­li pra­cę w nowej spół­ce ale pod warun­kiem że zre­zy­gnu­ją z odpraw. Bez gwa­ran­cji ile jesz­cze popracują.

 • Nie bądź­cie tacy nie­spra­wie­dli­wi w sto­sun­ku do pana PTA. Robi prze­cież, co może.
  1. W 2011 pole­ciał do Indii zapra­szać inwestorów.
  2. Wie­le razy odwie­dził wło­skie Orbas­sa­no w tym­że samym celu.
  3. Szu­kał tych inwe­sto­rów tak­że w Niem­czech, w ramach wizyt w mie­ście part­ner­skim Nettetal.
  4. No i naj­waż­niej­sze — zbu­do­wał w ramach pro­gra­mu Odlo­to­wa Pol­ska Wschod­nia” lot­ni­sko pod Pisa­ni­cą, na któ­re samo­lo­ty przy­la­tu­ją już od 2015 roku!
  Jak kto nie wie­rzy, to niech sam prze­czy­ta (po usu­nię­ciu spacji).
  old . www . elk . pl /aktualnosci/wydarzenia/2174-startujeodlotowapolskawschodnia.html

  • Cho­le­ra, jesz­cze o fabry­ce wie­sza­ków zapomniałem…

   • Dobrze było­by, aby sam odle­ciał razem ze swo­ją eki­pa poma­gie­rów w dia­bły, to może w Ełku coś zmie­ni­ło­by się.

    • Powiedz to tym, co nie cho­dzą na wybo­ry, bo i tak nic się nie zmie­ni”, no i bab­ciom oraz dzia­dziom, któ­rzy rado­śnie gło­su­ją od lat na Andru­kie­wi­cza, bo go biskup popiera”.

 • 800 osób stra­ci pra­cę do 2022 roku.Mam pyta­nie do kli­ki rzą­dzą­cej. Co dotych­czas zro­bi­li­ście by zapo­biec tej sytu­acji, bo prze­cież o zwol­nie­niach sły­szy­my od miesięcy.Nikt nie sły­szał o roz­mo­wach z nowy­mi inwe­sto­ra­mi za to sły­szy­my o Run­ma­ge­do­nach, czy sku­te­rach któ­re nisz­czą zary­bie­nie jezio­ra. Nie­udacz­ni­cy z UM świet­nie się bawią a miesz­kań­cy uciekają.

  • No prze­cież Andruk list napi­sał do pino­kia, żeby wiąz­ki do Ize­ry w Ełku składać.
   Więc nie mów, że nic nie robią 😉

  • Jak to nic? Nicze­go nie doko­na­no? Prze­ciąć pół miliar­da wyda­no na tzw. Inwe­sty­cje… wszyst­ko za pre­zy­den­tu­ry p. Toma­sza. Te pół miliar­da zło­tych trze­ba było poży­czyć. Pod zastaw, z god­ny­mi odset­ka­mi, na lata. Poło­wę zre­kom­pen­so­wa­no z puli dota­cji UE. I tak zosta­ło zadłu­że­nie. Ono nara­sta. Nikt nie wie, może to 200 mln zło­tych? Idą kolej­ne kre­dy­ty, na impre­zy, ale i na odset­ki. 30 mln. Zło­tych, za rok… 50 mln. Począ­tek spła­ty zapla­no­wa­no za kil­ka­na­ście lat… obec­ny pre­zy­dent będzie eme­ry­tem. Teraz, aby spła­cać dłu­gi trze­ba kasy od miesz­kań­ców… zwięk­szo­ne opła­ty za wodę, ogrze­wa­nie, śmie­ci… za moment te fir­my komu­nal­ne pój­dą pod młotek.
   Tu ktoś mówi, że pre­zy­dent nie ma zasług. Budo­wał kostecz­ki, kost­kę na pla­cu, chod­ni­kach ukła­dał… Teraz bajor­ko” osu­szał… lodo­wi­sko na zimę sezo­no­we budu­je, za 6 milio­nów. To wszyst­ko ktoś two­rzy, są miej­sca pra­cy, podat­ki pły­ną. Ser­ca tro­chę i zrozumienia.

   • Cała Pol­ska zadlu­zo­na a woda i smie­cie to nie tyl­ko u nas poszly w górę to sa dobre zmiany.a ze inwe­sto­rzy rezy­gnu­ją to podzie­kuj­my wyborcom6 PiS oni takie nazu­ci­li podat­ki ze im nie opla­ca sie inwe­sto­wac ucie­ka­ja gdzie taniej .litwa ukra­ina .za te roz­daw­nic­two zapla­ci­my my a nie rzad .a glu­pi narod sie cie­szy ze parę zl dostal i to nie z ich ale z naszych pieniedzy.

    • a stre­fa ełc­ka to co, tam zwol­nie­nie z podat­ków jest i cze­mu nie pcha­jo sie fir­my jak np. w suwałkach

     • som­siad, nie pcha­jO siE jak w Suwał­kach, bo tutaj tyl­ko takie som­sia­dy jako poten­cjal­ni pra­cow­ni­cy są dostęp­ni, a żaden myślą­cy pra­co­daw­ca takich nie zatrudni.

  • Jak to nic? Nicze­go nie doko­na­no? Pół miliar­da zło­tych wyda­no na tzw. Inwe­sty­cje… wszyst­ko za pre­zy­den­tu­ry p. Toma­sza. Same naj­po­trzeb­niej­sze spra­wy, mogą na sie­bie zaro­bić, na długi.
   Te pół miliar­da zło­tych trze­ba było poży­czyć. Pod zastaw, z god­ny­mi odset­ka­mi, na lata. Poło­wę zre­kom­pen­so­wa­no z puli dota­cji UE.
   I tak zosta­ło zadłu­że­nie. Ono nam nara­sta. Nikt nie wie, może to już 200 mln złotych?
   Idą kolej­ne kre­dy­ty, ban­kie­rzy ura­do­wa­ni, mamy na impre­zy, ale i tro­chę na odset­ki. 30 mln. zło­tych, za rok… dalej juz będzie 50 mln. Same odset­ki, zyski kapi­ta­lo­we. Począ­tek spła­ty zapla­no­wa­no za kil­ka­na­ście lat… obec­ny pre­zy­dent będzie eme­ry­tem. Z Ełku ucieknie…
   Teraz, aby spła­cać dłu­gi trze­ba dużo kasy od miesz­kań­ców… zwięk­szo­ne opła­ty za wodę, ogrze­wa­nie, śmie­ci… za moment te fir­my komu­nal­ne pój­dą pod mło­tek. Nie ma zmi­luj, żyrant wszyst­ko placi.
   Tu ktoś mówi, że pre­zy­dent nie ma zasług. Budo­wał mostecz­ki, kost­kę na pla­cu, chod­ni­kach ukła­dał… Ledy kolo­ro­we odpa­lał. Teraz bajor­ko” osu­szył… lodo­wi­sko na zimę sezo­no­we budu­je, za 6 milio­nów. Latem tam beda pomi­do­ry hodo­wac, a może msze będą, za JP II.
   To wszyst­ko ktoś two­rzy, są miej­sca pra­cy, podat­ki pły­ną. Ser­ca tro­chę i zro­zu­mie­nia. I patro­na miej­skie­go szanujcie.
   Robo­ty jest w bród… Latem są grzy­by, jago­dy. Wkrót­ce też i mira­bel­ki plo­nu­ją. Z dzia­łacz­ki też są zbio­ry, a to zysk. I podat­ku nie chcą.

 • Może w koń­cu Elcza­nie raczą zauwa­żyć jak znisz­czy­ła obec­na wła­dza gospo­dar­czo nasze mia­sto . Więk­szość ist­nie­ją­cych firm powsta­ła za komu­ny. Całe te kil­ka­na­ście lat to poraż­ka. To kata­stro­fa Ełk pusto­sze­je bo mło­dzi ucie­kli. Dane są ukry­wa­ne. 60 tys miesz­kań­ców to histo­ria. Zachwy­ce­ni miesz­kań­cy szcze­gól­nie ci star­si któ­rzy nie widzie­li innych miast mówią, jaki Ełk pięk­ny. Takich miast pięk­nych jest więk­szość ale zarzą­dza­ją­cy nimi wło­da­rze myślą o nowych miej­scach pra­cy. Rada Mia­sta uka­ra­ła humo­rza­ste­go nie dając mu wotum zaufa­nia kolej­ny raz i co z tego. Powin­no być zor­ga­ni­zo­wa­ne refe­ren­dum by pozbyć się tych szkodników.

 • Dzię­ku­je­my panu Andru­kie­wi­czo­wi za wspa­nia­łe sku­te­ry, za bie­ga­nie w bło­cie, za kolo­ro­we kamycz­ki nad jezio­rem, za ruiny zam­ku, za głu­pie fil­mi­ki na fejs­bu­siu, za dro­gie śmie­ci. Naj­bar­dziej dzię­ku­je­my za zli­kwi­do­wa­ne miej­sca pra­cy w Page­dzie, ZEM i Pre­fa­be­cie. Świeć nam wodzu na nie­bie jak najdłużej.

  • Kamycz­ki nad jezio­rem to ini­cja­ty­wa orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej. Żeby komen­to­wać trze­ba naj­pierw wiedzieć.

   • No ale sie nie sprze­ci­wił. A mógł. No to zasłu­ge kolej­ną ma.

   • a kasa to niby skad na to poszła co, z miej­skiej kasy

   • Pla­ci kto­kol­wiek… ten, kto ma pie­nią­dze. Nasze pie­nią­dze, mając sta­le rękę w naszej kie­sze­ni. Nie ten, co robi dobre wrażenie”.
    Tym bar­dziej to szkod­ne, bo tę orga­ni­za­cję też utrzy­mu­je­my z naszych podat­ków. Trze­ba pła­cić im za posa­dy” i bicie pia­ny”. Ikcja i pozoranctwo.
    Kamycz­ków ci u na dosta­tek. Chy­tro­ści nie­któ­rych też nic nie prze­bi­je. Cwa­niak żyje… I tyje. Głu­pi lub tyl­ko wro­bio­ny w glup­ka” zawsze zapłaci.

OSTATNIE