Strona główna » Polityka » Ponad podziałami. Razem dla Ełku
Polityka

Ponad podziałami. Razem dla Ełku

W biurze, posła Wojciecha Kossakowskiego zorganizowane zostało dzisiaj (18 listopada) spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Ełku na czele ze starostą Markiem Chojnowskim oraz Urzędu Miasta w Ełku na czele z prezydentem Tomaszem Andrukiewiczem. Jego celem było m.in. podpisanie petycji do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie utrzymania w rządowych planach budowy drogi ekspresowej Ełk — Knyszyn.

— Odpo­wia­da­my na apel i pro­te­sty, jakie poja­wia­ją się po stro­nie pod­la­skiej, mia­no­wi­cie Augu­sto­wa i Suwałk, odno­śnie do zmia­ny prze­bie­gu łącz­ni­ka Via Car­pa­tia z Via Bal­ti­ca – mówi Woj­ciech Kos­sa­kow­ski, poseł PiS.

15110311_1344518125592775_4138735411606901215_oPro­po­zy­cja budo­wy tego połą­cze­nia komu­ni­ka­cyj­ne­go, jak przy­po­mi­na Woj­ciech Kos­sa­kow­ski, zna­la­zła się wśród przed­ło­żo­nych przez mini­stra infra­struk­tu­ry i budow­nic­twa i przy­ję­tych przez rząd zmian w roz­po­rzą­dze­niu w spra­wie sie­ci auto­strad i dróg eks­pre­so­wych. Powyż­sza sieć zosta­ła uzu­peł­nio­na m.in. o dro­gę eks­pre­so­wą Ełk — Kny­szyn (S 16). Ten 70-kilo­me­tro­wy odci­nek będzie łączył dro­gi Via Bal­ti­ca (S 61) z Via Car­pa­tia (S 19).

— Jest to napraw­dę dobre i roz­sąd­ne roz­wią­za­nie, któ­re umoż­li­wi cał­ko­wi­te sko­mu­ni­ko­wa­nie nasze­go regio­nu i wpły­nie na popra­wę bez­pie­czeń­stwa podró­żo­wa­nia miesz­kań­ców — mówi Kos­sa­kow­ski. —Nie­ste­ty, samo­rzą­dy z Pod­la­sia pró­bu­ją tro­szecz­kę nam w tym wszyst­kim przeszkodzić.
foto-r-szymaszkoMiesz­kań­cy Augu­sto­wa i Suwałk chcą, aby wspo­mnia­ny łącz­nik prze­bie­gał przez ich miej­sco­wo­ści, co zda­niem posła, nie jest moż­li­we do zrealizowania.
 — Pro­gram Natu­ra 2000 unie­moż­li­wia prze­nie­sie­nie prze­bie­gu tej tra­sy przez Augu­stów i Suwał­ki — mówi Woj­ciech Kossakowski.

I doda­je:
 — Chce­my wes­przeć mini­stra Jerze­go Szmi­ta, któ­ry wpi­sał odci­nek Ełk — Kny­szyn do roz­po­rzą­dze­nia, aby ten zapis nie uległ zmia­nie — mówi Kossakowski.
Wspól­ne sta­no­wi­sko w spra­wie utrzy­ma­nia w rzą­do­wych pla­nach budo­wy dro­gi eks­pre­so­wej Ełk — Kny­szyn zosta­ło zawar­te w pety­cji, któ­rą pod­pi­sa­li m.in. sta­ro­sta Marek Choj­now­ski, wice­sta­ro­sta Anna Iwasz­ko, pre­zy­dent Tomasz Andru­kie­wicz i z‑ca pre­zy­den­ta Artur Urbański.
Zabra­kło wój­ta gmi­ny Ełk, Toma­sza Osew­skie­go, któ­ry w ostat­niej chwi­li poin­for­mo­wał o nie­moż­no­ści przy­by­cia na spotkanie.

Dru­gą spra­wą poru­szo­ną na spo­tka­niu była budo­wa ścież­ki pie­szo-rowe­ro­wej z Ełku do Chruściel.
 — Dro­ga z Ełku do Chru­ściel jest w złym sta­nie tech­nicz­nym — mówi Woj­ciech Kos­sa­kow­ski. — Ponie­waż czę­sto korzy­sta­ją z niej miesz­kań­cy, poja­wił się pomysł na wybu­do­wa­nie ścież­ki pie­szo-rowe­ro­wej. Popro­szo­no mnie, abym zaini­cjo­wał w tej spra­wie spotkanie.

— Zapro­si­łem dyrek­to­ra Lasów Pań­stwo­wych z Bia­łe­go­sto­ku oraz samo­rzą­dy powia­tu, mia­sta i gmi­ny Ełk. Powsta­ło wie­le kon­cep­cji. Jed­nak­że chy­ba jed­nym z naj­waż­niej­szych postu­la­tów, jaki zro­dził się na tym spo­tka­niu, było powo­ła­nie zespo­łu, któ­ry dopnie szcze­gó­ły tak, aby uda­ło się ten pomysł zre­ali­zo­wać. Szko­da, że na spo­tka­niu nie było przed­sta­wi­cie­la klu­czo­we­go samo­rzą­du, czy­li gmi­ny Ełk.

Czar

Na ten temat pisa­li­śmy już wcześniej

Suwał­ki chcą nam ode­brać tra­sę Ełk- Knyszyn

7 komentarzy

napisz komentarz
  • Ostat­nio Pan Kosa­kow­ski prze­ko­ny­wu­ją­co mówił o budo­wie dróg w naszym regio­nie .Nie wiem czy czy­tał Dzien­nik Gaze­ta Praw­na z dnia dzi­siej­sze­go czy­li 07.03 2017. Jest tam napi­sa­ne że tyl­ko jed­na dro­ga z Ostro­wia do Łom­ży będzie budo­wa­na .Resz­ta odło­żo­na bo kasa pusta .Może Pan Poseł wypo­wie się na ten temat bo już poprzed­nik z PO cza­ro­wał nas czy­li miesz­kań­ców Ełku i oko­lic swo­imi baj­ka­mi. PO stra­ci­ła wła­dzę na lata za nie­rób­stwo. Co Pan Panie pośle powie na ten temat?Dodasm że wypo­wia­da się tam Pan MIni­ster Szmit.

  • Naresz­cie mamy Posła kto­ry coś dzia­la a nie tak jak pan Orze­chow­ski obie­cy­wal grusz­ki na wierzbie.I pchal sie do Polsatu.

    • Orzech w Pol­sa­cie, to przy­naj­mniej wypo­wie­dzieć się potra­fił. Co do obec­ne­go posła nie chce się wypo­wia­dać ‑pocze­ka­my co uda mu się zre­ali­zo­wać. Choć pamię­ta­my wszyst­kie akcje obec­ne­go posła z cza­sów kam­pa­nii i było różnie 🙂

  • Semeń­czuk i Iwasz­ko też? Tro­chę sze­rzej trze­ba patrzec, a nie na swo­ich poglą­dach sie skupiac

    • Nie pisz mi tu o oso­bach towa­rzy­szą­cych, któ­re wyko­nu­ją pole­ce­nia swo­ich prze­ło­żo­nych. Choć aku­rat, te oso­by cenię.

  • Tytuł, tro­chę mija­ją­cy się z fak­ta­mi. Prze­cież pamię­ta­my, kto kogo popie­rał pod­czas wybo­rów — to gdzie te podzia­ły? 😉 Wszy­scy o podob­nych poglądach 🙂