Strona główna » Polityka » Posłanka Anna Wojciechowska wzywa do protestu. „Nie pozostawajcie obojętni ”
Polityka

Posłanka Anna Wojciechowska wzywa do protestu. Nie pozostawajcie obojętni ”

anna wojciechowska

— Pozo­sta­jąc w soli­dar­no­ści z wszyst­ki­mi demon­stru­ją­cy­mi i wyra­ża­jąc swój zde­cy­do­wa­ny sprze­ciw wobec nie­usta­ją­ce­go jaw­ne­go łama­nia pra­wa w Pol­sce, spo­ty­ka­my się w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 10 paź­dzier­ni­ka, pod sie­dzi­bą Sądu Rejo­no­we­go w Ełku o godz. 18:00. Nie pozo­sta­waj­cie obo­jęt­ni — z takim wezwa­niem zwró­ci­ła się do miesz­kań­ców posłan­ka Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej, Anna Wojciechowska.

Pro­test ma być odpo­wie­dzią na orze­cze­nie Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, któ­ry orzekł w czwar­tek za nie­zgod­ne z pol­ską kon­sty­tu­cją uzna­wa­nie wyż­szo­ści pra­wa unij­ne­go nad krajowym.

Pierw­szy do pro­te­stów wezwał Donald Tusk: Musi­my rato­wać Pol­skę, nikt tego za nas nie zro­bi. Zbie­ra­my się w naj­bliż­szą nie­dzie­lę o 18:00 na Pla­cu Zam­ko­wym w War­sza­wie. Pol­ska jest war­ta nasze­go zaan­ga­żo­wa­nia, nasza przy­szłość jest tego warta!

https://twitter.com/donaldtusk/status/1446444346862092296?s=20

Do mani­fe­sta­cji dołą­czyć ma też Lewica.

Pro­te­sty mają odbyć się w całej Pol­sce. W Ełku mani­fe­sta­cja odbę­dzie przed sie­dzi­bą Sądu Rejo­no­we­go w Ełku, 10 paź­dzier­ni­ka o godz. 18.

10 komentarzy

napisz komentarz
 • Hołow­nia jest stra­co­ny politycznie.90%czlonków to przechrzty,oni już byli w wie­lu partiach.Takim prze­chrztom nie moż­na abso­lut­nie zaufać.No i sam szef kle­cha zebrał od Pola­ków 3 mln i rap­tem zacząć pro­sić o jeszcze.Jak
  twier­dzi podró­że kosztują .

 • To co się dzie­je w Pol­sce dokład­nie dzia­ło się w Anglii.Wtedy nikt nawet przez moment nie pomy­ślał o wyj­ściu z Unii. Kaczor kom­bi­nu­je by wraz z Węgra­mi opu­ścić Unię i stwo­rzyć coś w rodza­ju Unii z Rosją.

  • Puk­nij się w ten pusty łeb zanim cokol­wiek napi­szesz. Nikt tu nie myśli o żad­nym wycho­dze­niu z unii dopó­ki jej się nie wydoi do ostat­nie­go euro­cen­ta i póki szko­py nie zapła­cą za znisz­cze­nie Pol­ski w cza­sie II woj­ny świa­to­wej, to lek­ko aktu­al­nie ponad bilion euro. Jest więc tro­chę cza­su na wyrwa­nie tej kasy i wyrów­na­nie naszych zarob­ków z zachod­ni­mi. Marze­niem było­by aby taki nie­mia­szek zapier­ni­czał pod Pisa­ni­cą przy kar­to­flach na robo­tach, w życiu nad­cho­dzą takie chwi­le że się fizjo­lo­gom nie śniły.

  • Pro­po­nu­ję zanim coś napi­szesz wspo­móc się Słow­ni­kiem popraw­nej pol­sz­czy­zny. Czyż­by do szko­ły było pod górkę ?

   • Odpuść mu, od ruskie­go trol­la nie moż­na wyma­gać zbyt wiele.

   • Prze­chrzta zosta­nie na zawsze przechrztą.My wybor­cy idzie­my do loka­li wybor­czych gło­su­je­my na takie­go prze­chrztę a on po pew­nym cza­sie prze­cho­dzi do opcji na któ­rą nigdy byśmy nie zagłosowali.To po pro­stu cham­stwo czy­li kałuża”.Teraz zro­bi­my mu kam­pa­nię”

 • Chciał­bym by prze­chrzta nie” pod­łą­czał Elku do Hołowni.Te 10 osób któ­re przy­szły zoba­czyć kle­chę to wszystko.Nie będzie więcej.Mapę wydru­ko­wa­li i się cieszą.Mieszkancy Ełku pamię­ta­ją jak oszo­ło­my od Pali­ko­ta czy Petru chcie­li budo­wać swo­je struktury.To samo cze­ka kle­chę Hołow­nię w Ełku.Przechrzta szu­kaj nowej przy­sta­ni umiesz to robić.To samo cze­ka rad­ne­go Gór­skie­go lewi­ca ma już 7%.

  • A kto dał Ci czło­wie­ku pra­wo obra­żać ludzi !
   Spró­buj sam coś stwo­rzyć na rzecz Ełku.Zamiast piło­wać buźkę (…)