Strona główna » Pod napięciem » Postulaty protestujących: m.in. usunięcie religii z szkół, rząd do dymisji
Pod napięciem

Postulaty protestujących: m.in. usunięcie religii z szkół, rząd do dymisji

Wczo­raj (nie­dzie­la) Ogól­no­pol­ski Strajk Kobiet przed­sta­wił postu­la­ty oraz począt­ko­wy skład Rady Kon­sul­ta­cyj­nej.

Rada będzie peł­nić rolę wyłącz­nie słu­żeb­ną w sto­sun­ku do Wasze­go gło­su na uli­cach. Powo­łu­je­my ją, bo o tym, co z pra­wa­mi kobiet i co z tą Pol­ską nie może decy­do­wać sama Fun­da­cja OSK, ani Strajk Kobiet jako ruch spo­łecz­ny. Dzie­je się coś więk­sze­go. Dzie­je się coś wiel­kie­go. Czu­je­my się w obo­wiąz­ku zagwa­ran­to­wać Wam, że nic o Was bez Was, nic ponad naszy­mi i Waszy­mi gło­wa­mi. I potra­fi­my to zro­bić.
Rada nie napi­sze wiel­kie­go ambit­ne­go uto­pij­ne­go pro­gra­mu do szu­fla­dy, tyl­ko instruk­cję wyj­ścia z bagna” – poin­for­mo­wa­ła lider­ka straj­ku kobiet.

Na wczo­raj­szej kon­fe­ren­cji pra­so­wej przed­sta­wio­no tak­że postu­la­ty. Akty­wist­ki żąda­ją zaprze­sta­nia finan­so­wa­nia kościo­ła rząd ma tydzień, żeby zająć się kata­stro­fą w sys­te­mie ochro­ny zdro­wia, prze­no­sząc środ­ki budże­to­we m.in. z finan­so­wa­nia Kościo­ła i TVPiS na finan­so­wa­nie ochro­ny zdro­wia, tak aby było na pozio­mie 10%”.
Wśród żądań poja­wi­ło się tak­że ulti­ma­tum rząd ma czas do koń­ca roku, żeby poko­jo­wo podać się do dymi­sji, aby moż­na było zacząć sprzą­tać ten bała­gan w każ­dej sfe­rze życia publicz­ne­go”.

Pro­te­stu­ją­cy chcą roz­dzia­łu pań­stwa od Kościo­ła — świec­kie pań­stwo, wol­nych mediów — koniec pro­pa­gan­dy, wol­nych sądów oraz popra­wy ryn­ku pra­cy — eli­mi­na­cja umów śmie­cio­wych.

Tu wszyst­kie postu­la­ty
1 pra­wa kobiet – koniec pie­kła kobiet
2) pra­wa osób LGBTQIA+ – LGBT to ludzie, nie ide­olo­gia
3) świec­kie pań­stwo
4) pra­wo­rząd­ność – wol­ne sądy i służ­by pań­stwo­we, nie par­tyj­ne
5) pań­stwo – legal­ne insty­tu­cje, praw­dzi­wi RPO i RPD
6) pan­de­mia – wal­ka z kata­stro­fą w ochro­nie zdro­wia i łago­dze­nie skut­ków pan­de­mii
7) kli­mat i pra­wa zwie­rząt
8) stop faszy­za­cji życia publicz­ne­go – no pasa­ran!
9) rynek pra­cy — niech nie będzie śmie­cio­wy!
10) edu­ka­cja – wal­ka z kata­stro­fą w szkol­nic­twie
11) nie­peł­no­spraw­ność — praw­dzi­we wspar­cie dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi
12) media – wol­ne media/ stop pro­pa­gan­dzie
13) nigdy nie będziesz szła sama — wspar­cie dla dzie­ci i młodzieży/ wal­ka z kry­zy­sem w psy­chia­trii

Wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie na FB Ogól­no­pol­skie­go Straj­ku Kobiet.

 

Dziś pro­test w Ełku zacznie się od blo­ka­dy ulic. (16:30 – 19:00). 

3 komentarze

napisz komentarz
  • NIEUDACZNICY tyl­ko po lewej: Mar­ta Lem­part jest pre­ze­sem zarzą­du Dia­mond Pro­per­ties, a jej ojciec Andrzej Lem­part (ur. 1953) jest człon­kiem rady nad­zor­czej. Już czte­ry lata temu dali się poznać jako nie­uczci­wi dewe­lo­pe­rzy. Dia­mond Pro­per­ties reali­zo­wa­ło pro­jekt 6. Dziel­ni­ca” we Wro­cła­wiu, na któ­ry mia­ło się skła­dać dzie­sięć domów ener­go­osz­częd­nych w zabu­do­wie sze­re­go­wej. Gene­ral­nym wyko­naw­cą tej inwe­sty­cji był nie kto inny, a wła­śnie pań­stwo Lem­par­to­wie, któ­rzy kie­ro­wa­li spół­ką ART Budow­nic­two, posia­da­ją­cą 99,9% udzia­łów dewe­lo­pe­ra. Tym razem Andrzej Lem­part był pre­ze­sem zarzą­du, a pro­ku­ren­tem była Mar­ta Lem­part, któ­ra zapew­nia­ła klien­tów, że fir­ma ART Budow­nic­two nie zosta­nie zli­kwi­do­wa­na, a przy­szli nabyw­cy nowo­cze­snych dom­ków nie mają powo­dów do obaw w kwe­stii respek­to­wa­nia gwa­ran­cji. Wbrew zapew­nie­niom Lem­part, w 2015 roku decy­zją Sądu Okrę­go­we­go we Wro­cła­wiu spół­ka ART Budow­nic­two zosta­ła zli­kwi­do­wa­na. Oka­za­ło się, że oba­wy klien­tów w kwe­stii respek­to­wa­nia gwa­ran­cji przez dewe­lo­pe­ra były słusz­ne.” (…) budyn­ki zosta­ły wznie­sio­ne nie­dba­le, a Mar­ta Lem­part nie ma zamia­ru za to odpo­wia­dać. Ele­wa­cja cała jest popę­ka­na i odpa­da duży­mi kawał­ka­mi – a to tyl­ko wierz­cho­łek góry lodo­wej uste­rek i niedoróbek.Oczywiście Dewe­lo­per – Dia­mond Pro­per­ties sp. z o.o. nie reagu­je na licz­ne pisma i zgła­sza­ne uster­ki. Total­na igno­ran­cja i lek­ce­wa­że­nie – żali się jeden z miesz­kań­ców 6. Dziel­ni­cy”” – czy­ta­my na blogu.

  • Kto mógł przy­pusz­czać jesz­cze parę lat temu, że mło­de poko­le­nie Pola­ków w XXI w. w Unii Euro­pej­skiej będzie zmu­szo­ne nara­żać swo­je zdro­wie i życie w obro­nie wol­no­ści i pod­sta­wo­wych praw człowieka…

  • No widzę, że kobie­ty roz­krę­ca­ją się. Jed­nak jak się chce za dużo to zwy­kle nicze­go się nie dosta­nie. Moje kole­żan­ki dobrze mi mówią, że te pro­te­sty już zaczy­na­ją iść w innym kie­run­ku niż pier­wot­nie zakła­da­no. Poprzy­cze­pia­ło się róznych wie­le ugru­po­wań, są takie dziew­czy­ny , że ogó­le nie rozu­mie­ją o co cho­dzi, ot dla beki jak mówią cho­dzą, nie ma budy, to co robić.

OSTATNIE