Strona główna » Pandemia koronawirus » Pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy jesteś zaszczepiony. Projekt ma trafić do Sejmu
Pandemia koronawirus

Pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy jesteś zaszczepiony. Projekt ma trafić do Sejmu

Do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19 – poinformował w środę PAP poseł Czesław Hoc (PiS). Dodał, że będzie to projekt grupy posłów PiS.

Cze­sław Hoc (PiS) powie­dział PAP, że pro­jekt posel­ski, przy­go­to­wa­ny przez gru­pę posłów PiS, skła­da się trzech filarów.

Przed­się­bior­ca będzie mógł popro­sić o cer­ty­fi­kat zaszcze­pie­nia pra­cow­ni­ka i jeśli nie będzie pra­cow­nik zaszcze­pio­ny, to będzie mógł zre­or­ga­ni­zo­wać pra­cę, np. prze­nieść takie­go pra­cow­ni­ka do dzia­łu tam, gdzie nie będzie miał stycz­no­ści z klien­ta­mi” – wska­zał w roz­mo­wie z PAP poseł Cze­sław Hoc (PiS), któ­ry jest wnio­sko­daw­cą projektu.

Dru­gi filar pro­jek­tu doty­czy pod­mio­tów lecz­ni­czych. Szef każ­de­go pod­mio­tu lecz­ni­cze­go, np. hospi­cjum, będzie mógł dać zarzą­dze­nie o obo­wiąz­ku zaszcze­pie­nia swo­je­go pra­cow­ni­ka” – powie­dział Hoc. Dodał, że jeśli pra­cow­nik nie zaszcze­pi się, będzie mogło się to wią­zać z restryk­cja­mi w posta­ci zwol­nie­nia z pracy”.

Hoc powie­dział też o trze­cim klu­czo­wym ele­men­cie pro­jek­tu. Jeśli przed­się­bior­stwo wyka­że cer­ty­fi­kat, że całe przed­się­bior­stwo, wszy­scy pra­cow­ni­cy są zaszcze­pie­ni, uzy­ska spe­cjal­ny przy­wi­lej – nie będą go doty­czyć żad­ne restryk­cje” – wyjaśnił.

Pyta­ny o to, na jakim eta­pie są pra­ce nad pro­jek­tem, wyra­ził nadzie­ję, że będzie bar­dzo szyb­ko pro­ce­do­wa­ny na posie­dze­niu Sej­mu 1 – 2 grudnia.

Dzi­siaj będzie praw­do­po­dob­nie poda­ny do laski mar­szał­kow­skiej” – dodał. Zastrzegł, że jest to pro­jekt, więc będzie jesz­cze dys­ku­to­wa­ny, m.in. na sej­mo­wej Komi­sji Zdrowia.

Hoc powie­dział, że pro­jekt ten przy­go­to­wa­no z prak­tycz­nie ini­cja­ty­wy przedsiębiorców”.

Rzecz­nik Mini­ster­stwa Zdro­wia Woj­ciech Andru­sie­wicz pyta­ny w śro­dę na brie­fin­gu o pro­jekt usta­wy, m.in. o to, czy potwier­dza słu­chy, że tra­fi­ła ona do kosza”, odpo­wie­dział: Cze­ka­my ze spo­ko­jem na losy tej usta­wy”. Dopy­ty­wa­ny, kie­dy w takim razie pro­jekt tra­fi do Sej­mu, czy na tym posie­dze­niu powie­dział: Pod­kre­ślam: cze­ka­my ze spo­ko­jem i myślę, że pań­stwo nie­dłu­go doświad­czy­cie pew­nych efek­tów, cze­ka­my ze spokojem”.

Pierw­sza o pro­jek­cie poin­for­mo­wa­ła w śro­dę Inte­ria. (PAP) Auto­rzy: Szy­mon Zdzie­błow­ski, Danu­ta Starzyńska-Rosiecka

3 komentarze

napisz komentarz

  • A radio 5 poda­je , że dzi­wią się cze­mu w Ełku tak dużo zara­żo­nych i codzien­nie czo­łów­ka w woje­wódz­twie. Pro­sta spra­wa, szcze­pio­nych mało, w skle­pach i urzę­dach niby masecz­ki a nosy na wierz­chu, aż gile wysta­ją. Dodat­ko­wo zapo­mnie­li, że zagęsz­cze­nie w mie­ście ludzi na 1 km² jest naj­więk­sze w woje­wódz­twie, tak to nasza wła­dza pozwa­la na zabu­do­wy­wa­nie każ­de­go kawał­ka dział­ki, aby tyl­ko sprze­dać, bez par­kin­gów i zie­le­ni, infra­struk­tu­ry, chod­ni­ka, skle­pu, a dług i tak mia­sta rośnie. Wie­cie już kto jest winny?

  • I bar­dzo dobrze! Dzi­siaj będąc w skle­pach pew­nej sie­ci na B i L widzia­łem 90% ludzi bez mase­czek lub mają­cych masecz­ki na szyi! Per­so­nel też lek­ce­wa­ży nakaz nosze­nia. Jak dosta­ną sygnał,że jest kon­tro­la nagle dosta­ją popło­chu i ucie­ka­ją na zaple­cze. Widzia­łem 2 tyg temu w sie­ci B obok ul. Miłosza !

OSTATNIE