Strona główna » Lokalne » Prawie 2,5 miliona złotych z ministerstwa na halę przy parafii
Lokalne

Prawie 2,5 miliona złotych z ministerstwa na halę przy parafii

Wczo­raj, pod­czas spe­cjal­nej kon­fe­ren­cji pra­so­wej poseł Woj­ciech Kos­sa­kow­ski (PiS) w towa­rzy­stwie pro­bosz­cza para­fii p.w. św. Rafa­ła Kali­now­skie­go w Ełku ks. Mar­ci­na Kon­ce­wi­cza ofi­cjal­nie poin­for­mo­wał o przy­zna­nych środ­kach finan­so­wych z pro­gra­mu Spor­to­wa Pol­ska z Mini­ster­stwa Spor­tu i Tury­sty­ki. Dofi­nan­so­wa­nie w kwo­cie 2,5 mln ma wspo­móc budo­wę trzy­kon­dy­gna­cyj­nej hali sportowej.

Spor­to­wy obiekt ma słu­żyć klu­bo­wi spor­to­we­mu UKS Salos dzia­ła­ją­ce­mu przy para­fii p.w. św. Rafa­ła Kali­now­skie­go w Ełku.
Pod­czas kon­fe­ren­cji poseł pod­kre­ślał duże zasłu­gi księ­ży z tej parafii.

– To, co robią księ­ża sale­zja­nie z mło­dzie­żą w kie­run­ku zajęć spor­to­wych, odbi­ja się sze­ro­kim echem nie tyl­ko w Ełku – mówił poseł Woj­ciech Kos­sa­kow­ski, czło­nek sej­mo­wej komi­sji kul­tu­ry fizycz­nej, spor­tu i tury­sty­ki. — Zaan­ga­żo­wa­nie ks. Mar­ci­na było wiel­kie. Wkła­dał i wkła­da całe swo­je ser­ce – pod­kre­ślał Kossakowski.

Mini­ste­rial­ne dofi­nan­so­wa­nie pokry­je poło­wę pla­no­wa­nej kwo­ty, jaką może pochło­nąć budo­wa hali. Koszt całej inwe­sty­cji osza­co­wa­ny jest na 5 milio­nów złotych.
Towa­rzy­stwo Sale­zjań­skie ma też inne ambit­ne pla­ny. Na swo­ich tere­nach chce wybu­do­wać kato­lic­ką pry­wat­ną szko­łę podstawową.

 

Fot. nade­sła­ne

1 komentarz

napisz komentarz
  • Temu L. odwa­lil­ło. Takich pseu­do racjo­na­li­za­to­rów są tysią­ce a może wię­cej. Nic nie masz facet kon­kret­ne­go do zaofe­ro­wa­nia. Prze­cięt­ny Elcza­nin nie ma poję­cia kto to L. Nie­któ­rzy wie­dzą np w Urzę­dzie że to oso­ba któ­ra czu­je się naj­waż­niej­sza i wyma­ga tyl­ko od innych, naj­mniej od sie­bie. Gdy­byś facet coś mądre­go wymy­ślił, pro­du­cen­ci sami bili­by się o two­je pomysły.

OSTATNIE