Strona główna » Baza wiedzy » Prawie co czwarty Polak (23%) nie rozumie wpływu inflacji na wartość nabywczą pieniądza
Baza wiedzy

Prawie co czwarty Polak (23%) nie rozumie wpływu inflacji na wartość nabywczą pieniądza

Prawie co czwarty Polak (23%) nie rozumie wpływu inflacji na wartość nabywczą pieniądza. Jednak zdecydowana większość twierdzi, że obecnie płaci więcej za tą samą ilość produktów niż rok temu (91%) i oczekuje, że ceny w ciągu najbliższych miesięcy będą rosły (93%). Jednocześnie prawie dwie trzecie pracujących Polaków (64%) przyznało, że nie otrzymało podwyżki wynagrodzenia w ciągu ostatniego roku — tak wynika z badania przeprowadzonego dla projektu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.

Na pyta­nie, jaką war­tość nabyw­czą będzie mia­ło teraz 2000 zł odło­żo­ne rok temu do skar­bon­ki przy rocz­nej infla­cji wyno­szą­cej 10%, popraw­nie, czy­li że ta war­tość nabyw­cza będzie niż­sza niż 2000 zł, odpo­wie­dzia­ło 77% bada­nych. Nato­miast 8% wska­za­ło błęd­nie, że war­tość nabyw­cza będzie wyż­sza, 5% odpo­wie­dzia­ło, że będzie taka sama, zaś 10% przy­zna­ło wprost, że nie wie. Sto­sun­ko­wo naj­wię­cej osób, któ­re nie wie­dzą, że infla­cja obni­ża war­tość nabyw­czą pie­nią­dza, jest w elek­to­ra­cie Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści (22%), pod­czas gdy wśród wybor­ców Koali­cji Oby­wa­tel­skiej takich osób jest 9%, a Pol­ski 2050 Szy­mo­na Hołow­ni – 14%.

Mniej­szą wie­dzę eko­no­micz­ną na temat wpły­wu infla­cji na war­tość nabyw­czą pie­nią­dza mają kobie­ty niż męż­czyź­ni (72% popraw­nych odpo­wie­dzi kon­tra 82%). Z grup wie­ko­wych nega­tyw­nie wyróż­nia­ją się oso­by w wie­ku 25 – 34 lata. Jedy­nie 66% z tej gru­py udzie­li­ło popraw­nej odpo­wie­dzi, pod­czas gdy w gru­pie 45 – 54 lata popraw­nej odpo­wie­dzi udzie­li­ło 80%, a w gru­pie 55 plus – 83%.

Zde­cy­do­wa­nie naj­wię­cej osób, któ­re nie rozu­mie­ją wpły­wu infla­cji na war­tość nabyw­czą pie­nią­dza, jest wśród osób z wykształ­ce­niem pod­sta­wo­wym (40% błęd­nych odpo­wie­dzi), a naj­mniej – wśród osób z wykształ­ce­niem wyż­szym (14% błęd­nych odpowiedzi).


Jed­no­cze­śnie zde­cy­do­wa­na więk­szość bada­nych (91%) stwier­dzi­ła, że obec­nie pła­ci wię­cej za tą samą ilość pro­duk­tów niż rok temu, choć, co cie­ka­we, sto­sun­ko­wo rza­dziej są to wybor­cy PiS (89%) niż wybor­cy Koali­cji Oby­wa­tel­skiej (98%) i Pol­ski 2050 Szy­mo­na Hołow­ni (97%).

Bada­nie ponad­to wska­zu­je, że zde­cy­do­wa­na więk­szość Pola­ków (93%) ocze­ku­je, że ceny pro­duk­tów i usług będą rosły w cią­gu naj­bliż­szych mie­się­cy. Choć tutaj tak­że ten pogląd jest mniej roz­po­wszech­nio­ny w elek­to­ra­cie par­tii rzą­dzą­cej niż wśród zwo­len­ni­ków głów­nych par­tii opo­zy­cyj­nych. 86% wybor­ców PiS uwa­ża, że ceny pro­duk­tów i usług będą rosły w naj­bliż­szych mie­sią­cach, pod­czas gdy wśród wybor­ców Koali­cji Oby­wa­tel­skiej i Pol­ski 2050 Szy­mo­na Hołow­ni tego zda­nia jest po 96% osób.

To już kolej­ne bada­nie, któ­re poka­zu­je, że wie­dza eko­no­micz­na wie­lu Pola­ków jest na niskim pozio­mie. Choć pra­wie co czwar­ty Polak nie rozu­mie, jak infla­cja wpły­wa na war­tość nabyw­czą pie­nią­dza, to jed­nak już zde­cy­do­wa­na więk­szość te skut­ki infla­cji odczu­wa, pła­cąc wię­cej niż rok temu za te same pro­duk­ty. Nie­któ­rzy przed­sta­wi­cie­le PiS chcą zakła­mać rze­czy­wi­stość, baga­te­li­zu­jąc wyso­ką infla­cję, czy mówiąc o wyso­kich pod­wyż­kach wyna­gro­dzeń rekom­pen­su­ją­cych wzrost cen. Tyl­ko że takie wypo­wie­dzi budzą fru­stra­cję u Pola­ków, któ­rzy takich pod­wy­żek nie otrzy­ma­li i któ­rzy bar­dzo odczu­wa­ją skut­ki wyso­kiej infla­cji w swo­ich port­fe­lach” — mówi Ali­cja Defra­ty­ka, autor­ka pro­jek­tu ciekaweliczby.pl.

Pra­wie dwie trze­cie pra­cu­ją­cych Pola­ków (64%) przy­zna­ło, że nie otrzy­ma­ło pod­wyż­ki wyna­gro­dze­nia w cią­gu ostat­nie­go roku, a do otrzy­ma­nia pod­wyż­ki przy­zna­ło się 36%.

Co cie­ka­we, naj­wię­cej osób, któ­re otrzy­ma­ły pod­wyż­kę, było w elek­to­ra­cie PiS. W cią­gu ostat­nie­go roku pod­wyż­kę otrzy­ma­ła pra­wie poło­wa (47%) pra­cu­ją­cych wybor­ców par­tii rzą­dzą­cej, a tyl­ko 28% pra­cu­ją­cych wybor­ców Koali­cji Oby­wa­tel­skiej i 30% pra­cu­ją­cych wybor­ców Pol­ski 2050 Szy­mo­na Hołowni.

Wśród tych pra­cu­ją­cych Pola­ków, któ­rzy otrzy­ma­li pod­wyż­kę w cią­gu ostat­nie­go roku, naj­wię­cej było takich, któ­rych pod­wyż­ka mie­ści­ła się w prze­dzia­le 5 – 10% (43%). 38% otrzy­ma­ło pod­wyż­kę niż­szą niż 5% wyna­gro­dze­nia, a 19% – wyż­szą niż 10% swo­je­go wynagrodzenia.

Nato­miast odpo­wie­dzi co do wyso­ko­ści otrzy­ma­nych pod­wy­żek były wśród wybor­ców par­tii rzą­dzą­cej, jak i głów­nych ugru­po­wań opo­zy­cyj­nych, na bar­dzo zbli­żo­nym poziomie.

Nota meto­do­lo­gicz­na: Bada­nie prze­pro­wa­dzo­ne dla pro­jek­tu ciekaweliczby.pl na ogól­no­pol­skim pane­lu badaw­czym Ariad­na. Pró­ba ogól­no­pol­ska loso­wo-kwo­to­wa N=1082 osób w wie­ku od 18 lat wzwyż. Kwo­ty dobra­ne wg repre­zen­ta­cji w popu­la­cji dla płci, wie­ku i wiel­ko­ści miej­sco­wo­ści zamiesz­ka­nia. Ter­min reali­za­cji: 5 – 8 listo­pa­da 2021 roku. Meto­da: CAWI.

Ciekaweliczby.pl to autor­ski pro­jekt edu­ka­cyj­ny przy­bli­ża­ją­cy opi­nii publicz­nej war­te pozna­nia fak­ty opar­te o kon­kret­ne dane licz­bo­we. Ideą jest pre­zen­to­wa­nie danych tak, by każ­dy mógł łatwo wycią­gnąć z nich obiek­tyw­ne wnio­ski i kry­tycz­nie spoj­rzeć na ota­cza­ją­cą nas rze­czy­wi­stość. To cen­na umie­jęt­ność w dobie post-praw­dy, gdy gra­ni­ce mię­dzy fak­tem i opi­nią, praw­dą i fał­szem, infor­ma­cją i dez­in­for­ma­cją coraz bar­dziej się zacie­ra­ją. Wię­cej na www.ciekaweliczby.pl oraz na Face­bo­oku.

Ariad­na to ogól­no­pol­ski panel badaw­czy audy­to­wa­ny przez Orga­ni­za­cję Firm Bada­nia Opi­nii Ryn­ku (OFBOR). Wię­cej na www.panelariadna.pl

OSTATNIE