Strona główna » Pod napięciem » Prawie milion złotych na religię w ełckich placówkach
Pod napięciem

Prawie milion złotych na religię w ełckich placówkach

970 tys. zło­tych rocz­nie — tyle mia­sto wyda­je z budże­tu na opła­ce­nie nauki reli­gii w ełc­kich szkołach.

Rad­ny Ire­ne­usz Dzie­ni­sie­wicz zło­żył zapy­ta­nie do pre­zy­den­ta mia­sta w spra­wie ogra­ni­cze­nia lek­cji reli­gii w szko­łach pro­wa­dzo­nych przez nasze miasto.
Jak tłu­ma­czył — samo­rzą­dy poszu­ku­ją oszczęd­no­ści. Tnie­my kosz­ty na inwe­sty­cjach, czy remon­tach i moder­ni­za­cjach. Uwa­żam, że dobrym roz­wią­za­niem było­by ogra­ni­cze­nie licz­by godzin lek­cji reli­gii z dwóch do jed­nej tygo­dnio­wo. Oprócz oszczęd­no­ści mogli­by­śmy zmniej­szyć ścisk, jaki panu­je w nie­któ­rych szko­łach pod­sta­wo­wych (SP 4 i SP 5).

W ełc­kich szko­łach i przed­szko­lach łącz­nie reali­zo­wa­nych jest prze­szło 520 godzin reli­gii tygo­dnio­wo, z cze­go 46 godzin reali­zu­ją przed­szko­la i oddzia­ły 0” w szko­łach podstawowych.

Łącz­ny koszt orga­ni­za­cji lek­cji reli­gii w szko­łach pod­sta­wo­wych, oddzia­łach 0” w szko­łach pod­sta­wo­wych oraz przed­szko­lach przy zało­że­niu 36 tygo­dni efek­tyw­nej nauki w roku szkol­nym wyno­si ok. 970 tys. zł — odpo­wia­da pre­zy­dent Andrukiewicz.

Andru­kie­wicz infor­mu­je też o tym, że gmi­na nigdy nie zwra­ca­ła się do bisku­pa ełc­kiej die­ce­zji w spra­wie ogra­ni­cze­nia godzin reli­gii z 2 do 1 tygodniowo.

Pol­skie pra­wo oświa­to­we dopusz­cza ogra­ni­cze­nie ilo­ści godzin lek­cyj­nych dla przed­mio­tu nie­obo­wiąz­ko­we­go, jakim jest nauka reli­gii. Zmniej­sze­nie tych godzin potrze­bu­je jed­nak zgo­dy Kurii, w naszym przy­pad­ku zgo­dy bisku­pa Jerze­go Mazura.

Wnio­sek Dzie­ni­sie­wi­cza w spra­wie ogra­ni­cze­nia godzin nauki reli­gii w szko­łach ma być roz­pa­try­wa­ny na Komi­sji Edu­ka­cji i Kul­tu­ry. I to rad­ni podej­mą decy­zję czy taki wnio­sek tra­fi przed obli­cze Jego Eks­ce­len­cji Księ­dza Bisku­pa Jerze­go Mazura.

Księ­ża i kate­che­ci świec­cy oraz zakon­ni pobie­ra­ją za pro­wa­dzo­ne lek­cje regu­lar­ną pen­sję, podob­nie jak nauczy­cie­le przed­mio­tów świeckich.

Oce­na z przed­mio­tu reli­gia nie wpły­wa na pro­mo­cję do następ­nej kla­sy lub ukoń­cze­nie szko­ły, ale jest wli­cza­na do śred­niej ocen ucznia. W 2009 roku Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny orzekł, że wli­cza­nie reli­gii do śred­niej ocen nie naru­sza prze­pi­sów Kon­sty­tu­cji. Wpi­sy­wa­na jest na świa­dec­twie szkol­nym zaraz po oce­nie z zacho­wa­nia. Nie zazna­cza się, czy uczeń uczęsz­czał na reli­gię, czy na ety­kę. O udzia­le ucznia nie­peł­no­let­nie­go w nad­obo­wiąz­ko­wych zaję­ciach z reli­gii decy­du­ją jego rodzi­ce, nato­miast uczeń peł­no­let­ni sam podej­mu­je decy­zję w tym zakre­sie. Uczeń może uczest­ni­czyć w zaję­ciach z reli­gii, z ety­ki, z obu tych przed­mio­tów, może też nie uczęsz­czać na zaję­cia z żad­ne­go z nich. Od roku szkol­ne­go 2014/2015 życze­nie uczest­nic­twa w zaję­ciach z reli­gii skła­da się w for­mie oświad­cze­nia pisem­ne­go. Zmia­na roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 14 kwiet­nia 1992 r. w spra­wie warun­ków i spo­so­bu orga­ni­zo­wa­nia nauki reli­gii w publicz­nych przed­szko­lach i szko­łach (Dz.U. z 1992 r. nr 36, poz. 155, z późn. zm.) wyni­ka­ła z wyro­ku Euro­pej­skie­go Try­bu­na­łu Praw Czło­wie­ka w Stras­bur­gu doty­czą­ce­go dostę­pu do lek­cji etyki.

W 2018 roku ówcze­sna mini­ster edu­ka­cji Anna Zalew­ska stwier­dzi­ła, że zna­ne jej są przy­pad­ki powie­rza­nia kate­che­tom w szko­łach publicz­nych – wbrew prze­pi­som pra­wa – obo­wiąz­ków wycho­waw­ców kla­sy. Oświad­czy­ła, że mini­ster­stwo zre­zy­gno­wa­ło z pro­jek­tu stwo­rze­nia pod­sta­wy praw­nej do peł­nie­nia funk­cji wycho­waw­cy kla­sy przez nauczy­cie­la religii.

W 2018 roku nauka reli­gii w szko­łach kosz­to­wa­ła budżet pań­stwa  pra­wie 1,5 mld zł, a uczy­ło ją ok. 22 tys. osób. Dodat­ko­wo na naukę reli­gii prze­ka­zy­wa­ne są środ­ki pie­nięż­ne z budże­tów każ­de­go z samorządów.

29 komentarzy

napisz komentarz
 • We Wło­chach k War­sza­wy bur­mistrz jeź­dził z otwar­tym oknem w samo­cho­dzie. A jak jest u nas?

 • Cie­ka­we ile kosz­tu­je utrzy­my­wa­nie sta­rych komu­ni­stów, ich dzie­ci i wnu­ków w prze­cho­wal­niach gmin­nych, miej­skich i powia­to­wych? O stra­tach nie­ma­te­rial­nych nie wspominam

  • Uwa­żam, że 2 godz. reli­gii w szko­le to wyrzu­ca­nie pie­nię­dzy. Dziec­ko ma godzi­nę fizy­ki, che­mii, bio­lo­gii, geo­gra­fii, a 2 godz. reli­gii, na któ­rej tra­ci czas. Moje poko­le­nie mia­ło godzi­nę, a zna­lo kate­chizm i Biblię o nie­bo lepiej. Teraz na reli­gii ksiądz lub kate­chet­ka puści film i kasa leci. O dys­cy­pli­nie na reli­gii nie wspo­mnę. W szko­le mego dziec­ka kate­chet­ka spóź­nia się noto­rycz­nie i nikt nic nie może jej zrobić.

   • Wystar­czy 1 godzi­na w tygodniu,kiedyś też tak było i dobrze.Będzie wię­cej cza­su dzie­ciom na szko­łę muzycz­ną i inne zaję­cia poza szkolne.

 • Panie Rad­ny, to że pan zapy­tał to nic nie zna­czy. Czy Pan otrzy­ma odpo­wiedź. Cią­gle was pre­zio ole­wa nie prze­strze­ga­jąc prawa.

  • No wła­śnie, minę­ło parę tygo­dni i gdzie odpo­wiedź panie Rad­ny. Zno­wu pre­zio was lek­ce­wa­ży a wy w więk­szo­ści uza­leż­nie­ni od nie­go nie wal­czy­cie o swo­je prawa.

 • Oba­wiam się, że Jego Wiel­ko­ścio­wa­tość odpo­wie ogó­ło­wi vel pospól­stwu, że pod­wyż­ka prą­du mu się szy­ku­je i mini­mal­nej jał­muż­ny też, więc żeby mu tu mia­sto nie fika­ło i z tych owych oszczęd­no­ści co mia­sto samo poczy­ni­ło (a zna­czy, że jed­nak moż­na!) zro­bi­ło poży­tek na chwa­łę, bo tam na górze bie­da będzie gdy na Zie­mi piska­nie wiel­kie będzie sły­chać. Co nie­licz­ne dzia­tecz­ki pamię­ta­ją, że słyn­niej­szy szlach­ta Zagło­ba był mówił tak trze­ba co naj­wię­cej wina pić: oleum, jako lżej­sze, zawsze będzie na wierz­chu, wino zaś, któ­re i bez tego idzie do gło­wy, ponie­sie ze sobą każ­dą cno­tli­wą sub­stan­cję.”. Czy­li jeże­li na Zie­mi będzie Jego Wszech Wiel­ko­ści dobrze, przeto…no…Rozumiemy się?
  …prze­to nic z tako­wych nie wyj­dzie pla­nów rad­ne­go Ire­ne­usza i innych bez/radnych, ten co Eks­ce­len­cją zwa­ny Jego ana­te­mę szy­ku­je nie lichą, połą­czo­ną z para­li­żem człon­ków, ode­bra­niem mowy i piśmien­nej paplaniny.
  Oba­czem zatem co też przy­szłość przy­nie­sie jako wia­ter wydo­by­ty z cze­lu­ści. Czy pach­nieć będzie czy też poło­ży wszyst­kich pokotem.

 • moim zda­niem — Nasza Jego Świą­to­bli­wość powi­nien wezwać na dywa­nik , nasze­go San­cho Pan­se z ratu­sza i , zje­bać go jak Świę­ty Michał dia­bła — za brak sub­or­dy­na­cji rad­ne­go i bluźnierstwa

 • Zno­wu Rad­ny D . Podob­nie jak pra­wie w każ­dym wyda­niu DM Ełk. Pl. Z tą róż­ni­cą że tam kry­tycz­ne wpi­sy się usu­wa. Gra­tu­la­cje Pani Redak­tor za bezstronność.

 • Nasze dzie­ci mają godzi­nę che­mii, bio­lo­gii, fizy­ki, geo­gra­fii, ale reli­gii — dwie. Średniowiecze.

 • To jej eks­ce­len­cja będzie decy­do­wać dobre sobie .No tak to on finan­su­je budżet .

 • A ile kasy będzie miał MOSIR i ECK na impre­zy? Zabrać jed­nym, dro­gim i kate­che­tom też. Pie­nią­dze prze­zna­czyć na wymi­nę pie­ców na eko­lo­gicz­ne. Na tym nasze pocie­chy na pew­no skorzystają.

 • Chce­my jako miesz­kan­cy pła­cą­cy podat­ki wie­dzieć kto oso­bi­ście pod­pi­sał umo­wę z wyko­naw­cą przy­stan­ków. Chce­my zoba­czyć umo­wę. Chce­my wie­dzieć ile osób uczest­ni­czy­ło przy pod­pi­sa­niu umo­wy. Pro­si­my rad­nych o. Poin­for­mo­wa­nie nas. Ciem­no to wyglą­da. Dla­cze­go Rada Mia­sta nie kon­tro­lu­je przetargów.

  • Tu jest mowa o zmniej­sze­niu godzin nauki reli­gii i oszczęd­no­ściach miej­skich. O przy­stan­kach już było.

   • @wkurzony — i co tak się iry­tu­jesz tema­tem przy­stan­ków , praw­da i nie­go­spo­dar­ność w oczy kole ?

 • popraw­cie jeśli się mylę , ale takie dane zasły­sza­łem w radio — 3,6 milio­na zł na wymia­nę 14 przy­stan­ków MZK , przy­stan­ków na mia­rę naszych cza­sów .Pro­ste rów­na­nie mate­ma­tycz­ne , 3,6 mln zł dzie­lo­ne na 14 szt = 257 tys. zł za jed­ną wia­tę przy­stan­ko­wą !!!!!!!! Pani Naczel­nik Stra­te­gii i Roz­wo­ju Ełku może być z sie­bie dum­na ‚( jeśli dane zasły­sza­ne w radio są praw­dzi­we). Nie­go­spo­dar­ność ełc­kich nie­ro­bów bije wszel­kie rekor­dy , więc jakiś tam 1 milion w te czy we wtę , nie robi róż­ni­cy. Zapo­mniał­bym o auto­bu­sach MZK za pra­wie dwie bań­ki /szt.- ale barrr­r­dzo eko­lo­gicz­ne , a co ze śmier­dzą­cym bakutylem ?????

  • PS. nie­mniej jed­nak przy­ja­cio­łom bat­ma­na trze­ba przy­kró­cić łań­cuch , roz­pa­sa­ło się to i nie uczy nicze­go , choć spo­tka­łem na swej dro­dze praw­dzi­wych dusz­pa­ste­rzy z powołaniem

  • Nie za 14 przy­stan­ków tyl­ko za 30 i nie za same wia­ty tyl­ko za wszyst­kie robo­ty (roz­biór­ka sta­rych, robo­ty ziem­ne, wymia­na nawierzch­ni, przy­łą­cza, doku­men­ta­cja, sys­te­my bez­pie­czeń­stwa itp. Byla to naj­tań­sza ofer­ta spo­śród 3 któ­re wpły­nę­ły. A co do ceny auto­bu­sów pro­szę się zapo­znać ile kosz­tu­je taki nowy pojazd a potem pisać głu­po­ty i siać fer­ment i dez­in­for­ma­cje. Nie pozdrawiam

   • @Eg — czyż­by ktoś z same­go pio­nu Stra­te­gii i Roz­wo­ju mia­sta się ode­zwał ???? może nawet sama Pani Naczel­nik ?????? Czu­ję się onieśmielony .

   • Umo­wę pod­pi­sa­ła jak we Wł ochach pod War­sza­wą jed­na oso­ba czy wię­cej osób. Zapy­tać zawsze można.

  • baku­til budu­je bio­ga­zow­nię, jesz­cze zatę­sk­nisz za obec­nym smro­dem , bo to jest dopie­ro fabry­ka smro­du. Oczy­wi­ście dosta­li dofi­nan­so­wa­nie unij­ne i to guuuube miliony

   • @skunks — reasu­mu­jąc , Ełk to śmier­dzą­cy skan­sen , a Ty twier­dzisz że będzie jesz­cze gorzej !!!! ?????? A sta­do nie­do­uczo­nych lemin­gów krzy­czy że zabi­ja ich smog z pie­ców opa­la­nych węglem. Mój nos i płu­ca bar­dziej tole­ru­je węgiel niż zapach baku­ty­lu , smród palo­ne­go mię­ska i huj wie cze­go jesz­cze — tak bym to skwitował.

OSTATNIE