Strona główna » Polityka » Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Lewica wraca do sejmu
Polityka

Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Lewica wraca do sejmu

Wg son­da­żu  exit poll Ipsos Pra­wo i Spra­wie­dli­wość osią­gnę­ło naj­więk­szy, bo 43,6% wynik w wybo­rach par­la­men­tar­nych 2019.  Koali­cja Oby­wa­tel­ska zdo­by­ła 27,4%, SLD (LEWICA) = 11,9%,
PSL = 9,6%, KONFEDERACJA = 6,4%.  IPSOS przed­sta­wia tak­że moż­li­wy podział man­da­tów. PiS = 239 – samo­dziel­ne rzą­dy, KO = 139, SLD (LEWICA) = 43, PSL = 34, KONFEDERACJA = 13.

Ofi­cjal­ne wyni­ki z Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej pozna­my praw­do­po­dob­nie we wtorek.

Fre­kwen­cja w kra­ju wynio­sła 61,1%

Źró­dło: TVN

OSTATNIE