Strona główna » Baza wiedzy » Prawo.pl: zatrudnisz „na czarno” – zapłacisz podwójnie
Baza wiedzy

Prawo.pl: zatrudnisz na czarno” — zapłacisz podwójnie

Foto: Pixabay.com.pl
Ministerstwo Finansów szykuje nowy oręż do walki z szarą strefą. Projekt Polskiego Ładu przewiduje zasadę, że firma zatrudniająca na czarno będzie musiała doliczać do swojego przychodu wynagrodzenia zapłacone „pod stołem”. Nieuczciwy pracodawca zapłaci też z własnej kieszeni zaległy podatek pracownika i jego składki na ubezpieczenie - donosi serwis Prawo.pl.

Jak infor­mu­je por­tal, pra­cow­nik nie­le­gal­nie zatrud­nio­ny oraz pra­cow­nik, któ­ry otrzy­mu­je część wyna­gro­dze­nia pod sto­łem”, w przy­pad­ku usta­le­nia takich oko­licz­no­ści, nie będzie pono­sił obcią­żeń podat­ko­wych wyni­ka­ją­cych z tych oko­licz­no­ści. Kon­se­kwen­cje w zakre­sie podat­ku docho­do­we­go będą obcią­ża­ły pracodawcę.

Według Prawo.pl Mini­ster­stwo Finan­sów ma nadzie­ję, że zmia­na prze­pi­sów zachę­ci zatrud­nio­nych na czar­no pra­cow­ni­ków do docho­dze­nia swo­ich praw i zgła­sza­nia do odpo­wied­nich orga­nów fak­tu, że pra­cu­ją nie­le­gal­nie. Obec­nie jest tak, że stwier­dze­nie zatrud­nie­nia na czar­no albo ujaw­nie­nie wypłat czę­ści wyna­gro­dze­nia pod sto­łem” nie zwal­nia pra­cow­ni­ka z obo­wiąz­ku roz­li­cze­nia podat­ku docho­do­we­go od osób fizycz­nych. Podob­nie — w przy­pad­ku zapła­ty przez płat­ni­ka — pra­co­daw­cę zale­głych skła­dek na ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne oraz ubez­pie­cze­nie zdro­wot­ne, pra­co­daw­ca ma pra­wo doma­gać się od oso­by fizycz­nej rów­no­war­to­ści wpła­co­nej składki.

Pra­co­daw­ca, któ­ry zatrud­nia na czar­no, sta­no­wi nie­uczci­wą kon­ku­ren­cję w sto­sun­ku do firm, któ­re legal­nie zatrud­nia­ją pra­cow­ni­ków oraz ujaw­nia­ją rze­czy­wi­ste wyna­gro­dze­nia. Mini­ster­stwo Finan­sów spró­bu­je teraz kolej­ne­go spo­so­bu, by prze­ciw­dzia­łać temu zja­wi­sku. Z przed­sta­wio­ne­go pro­jek­tu Pol­skie­go Ładu wyni­ka, że pra­co­daw­ca, któ­ry zatrud­nia na czar­no, za każ­dy mie­siąc nie­le­gal­ne­go zatrud­nie­nia będzie musiał doli­czyć sobie przy­chód w wyso­ko­ści rów­no­war­to­ści mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia za pracę.

Jadwi­ga Cho­rąz­ka, dorad­ca podat­ko­wy, dyrek­tor w PwC, zwra­ca uwa­gę w wypo­wie­dzi dla Prawo.pl, że już dzi­siaj ordy­na­cja podat­ko­wa co do zasa­dy prze­wi­du­je ogra­ni­cze­nie odpo­wie­dzial­no­ści podat­ni­ka z tytu­łu zani­że­nia lub nie­ujaw­nie­nia przez płat­ni­ka pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia (do wyso­ko­ści zalicz­ki, do któ­rej pobra­nia zobo­wią­za­ny jest płat­nik), a nie­wła­ści­we usta­le­nie docho­du do opo­dat­ko­wa­nia jest obję­te sank­cja­mi kar­ny­mi skarbowymi.

Mecha­nizm, któ­ry ma zostać wpro­wa­dzo­ny, będzie rodza­jem dodat­ko­wej kary za nie­le­gal­ne zatrud­nie­nie. I to na doda­tek — podwój­nej. Z jed­nej stro­ny bowiem będzie ona reali­zo­wa­na poprzez peł­ną odpo­wie­dzial­ność zatrud­nia­ją­ce­go za nie­za­pła­co­ny PIT i skład­ki na ZUS (z jed­no­cze­snym, peł­nym wyłą­cze­niem odpo­wie­dzial­no­ści pra­cow­ni­ka za przed­mio­to­we zobo­wią­za­nia), jak rów­nież poprzez przy­pi­sa­nie pra­co­daw­cy fik­cyj­ne­go przy­cho­du w kwo­cie mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia, któ­re powin­no było zostać legal­nie wypła­co­ne zatrud­nia­nej oso­bie (i od takie­go fik­cyj­ne­go przy­cho­du pra­co­daw­ca zapła­ci rów­nież podatek).

Wię­cej: https://www.prawo.pl/podatki/zatrudnianie-na-czarno-konsekwencje-poniesie-pracodawca-nie,509739.html

Źró­dło infor­ma­cji: PAP MediaRoom