Strona główna » Polityka » Prezydent Andrukiewicz oficjalnie w radiu w spocie wyborczym PiS-u
Polityka

Prezydent Andrukiewicz oficjalnie w radiu w spocie wyborczym PiS‑u

— Z posłem w wielu sprawach nie zgadzam się, ale w sprawach Ełku zawsze mogliśmy liczyć na jego wsparcie — takie słowa Tomasz Andrukiewicz wypowiada w spocie wyborczym finansowanym przez Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości w Radiu 5.

Wystą­pie­nie bez­par­tyj­ne­go, stro­nią­ce­go od wiel­kiej poli­ty­ki pre­zy­den­ta Ełku (jak sam mniej wię­cej twier­dzi) moż­na uznać za udział w kam­pa­nii wybor­czej i wyra­że­nie popar­cia Woj­cie­cho­wi Kossakowskiemu.

Patrzę i myślę”
Usta­wie­nie się Andru­kie­wi­cza na wcze­śniej­szej pozy­cji brzy­dzą­ce­go się dużą poli­ty­ką” prze­sta­je więc być wia­ry­god­ne. Jesz­cze nie tak daw­no, bo w wybo­rach samo­rzą­do­wych, pre­zy­dent Ełku, był kan­dy­da­tem popie­ra­nym przez PiS. Po dużym nie­za­do­wo­le­niu miesz­kań­ców pró­bo­wał wte­dy jesz­cze nie­udol­nie wybrnąć z całej tej sytu­acji i jak się oka­zu­je z dobrym skut­kiem. Z jego wypo­wie­dzi wyni­ka­ło wów­czas, że jest za, a nawet przeciw. 😉

Dziś, w kam­pa­nii par­la­men­tar­nej, w płat­nym ogło­sze­niu wybor­czym, wypo­wia­da­jąc sło­wa Z posłem w wie­lu spra­wach nie zga­dzam się, ale w spra­wach Ełku zawsze mogli­śmy liczyć na jego wspar­cie” – jest prze­ciw, a nawet za. 😉

Moż­na pole­mi­zo­wać na temat sztu­czek mar­ke­tin­go­wych uży­wa­nych w tych prze­ka­zach, jed­nak jed­no nie ule­ga wąt­pli­wo­ści. Obec­ność Andru­kie­wi­cza przy PiS-ie czy PiS‑u przy Andru­kie­wi­czu jest coraz bar­dziej widocz­na i coraz bar­dziej oficjalna.

O popar­ciu posła przez Andru­kie­wi­cza mówi­ło się w kulu­arach w ostat­nich mie­sią­cach. Mówi­ło się, że udział Andru­kie­wi­cza miał być naj­bar­dziej widocz­ny w spo­cie (fil­mie wybor­czym) posła Kos­sa­kow­skie­go opu­bli­ko­wa­nym na fejs­bu­ku. Tak jed­nak się nie sta­ło. Z jakichś nie­zna­nych nam powo­dów wśród wło­da­rzy innych miast zabra­ło w fil­mie zapo­wia­da­nej w kulu­arach facja­ty pre­zy­den­ta Ełku.
Jed­nak już kil­ka dni póź­niej zosta­je wyemi­to­wa­ne ogło­sze­nie wybor­cze w Radiu 5, w któ­rym wło­darz mia­sta Ełku bie­rze udział. Pre­zy­den­ta w nim nie widać, ale słychać.

Czy jest to zabieg celo­wy — wizja — nie, fonia — tak, nie wiadomo?
Ale moż­na przy­pusz­czać, że gdy­by fil­mo­wy mate­riał wybor­czy Kos­sa­kow­skie­go z udzia­łem Andru­kie­wi­cza opu­bli­ko­wa­ny został na fejs­bu­ku, ten musiał­by tłu­ma­czyć się nie­za­do­wo­lo­nym z takiej sytu­acji mieszkańcom.

Przy­zna­nie się do poglą­dów  poli­tycz­nych nie jest żad­ną zbrod­nią. Od samo­rzą­dow­ców, któ­rzy są jaśni i przej­rzy­ści poli­tycz­nie wia­do­mo cze­go ocze­ki­wać. War­to też zadać sobie pyta­nie, jakie poglą­dy repre­zen­tu­je pre­zy­dent mia­sta i czy wystą­pił­by w spo­tach innych kan­dy­da­tów repre­zen­tu­ją­cych inne poglą­dy polityczne?

Nie­ofi­cjal­nie, udzia­łu w kam­pa­nii, bro­ni­li nie­któ­rzy miej­scy rad­ni Dobra Wspól­na, twier­dząc, że pre­zy­dent Ełku wystę­pu­je w mate­ria­le wybor­czym pry­wat­nie, a nie jako pre­zy­dent.  Trud­no nam zro­zu­mieć takie tłu­ma­cze­nie. To być może wypie­ra­nie ze świa­do­mo­ści swo­jej i wpie­ra­nie wybor­com, że to nie tak, jak myślisz”. 😉 Być może samym raj­com cięż­ko jest stra­wić tę infor­ma­cję i sami pró­bu­ją to sobie jakoś tłu­ma­czyć. Nie­ste­ty, pre­zy­dent Tomasz Andru­kie­wicz nie jest oso­bą pry­wat­ną, jest naszym dobrem wspólnym”. 😉

To nie kochan­ka, ale sypia z nią

17 komentarzy

napisz komentarz
 • Panie pośle, co Pan zro­bił dla osób bez­dom­nych — wszy­scy pamię­ta­my pana noc­leg w noc­le­gow­ni przy ul. Kościusz­ki, raz przed poprzed­ni­mi wybo­ra­mi. Ja się pytam, co Pan dla nich zro­bił prócz tego, że sym­pa­tycz­nie spę­dzi­li z panem noc­kę? Może weź­mie Pan pre­zia i jesz­cze wspól­nie tam przenocujecie?

 • To nie pre­zy­dent zadłu­żył mia­sto tyl­ko rad­ni któ­rzy gło­su­ją za budże­tem. Pro­szę zapo­znać się z usta­wą o finan­sach publicz­nych i usta­wą o j. s. t.

 • Dobro Ełku ponad podzia­ła­mi. Sło­wa uzna­nia panie pośle Kos­sa­kow­ski i panie pre­zy­den­cie Andru­kie­wicz. Ci dwaj pano­wie poka­zu­ją, że moż­na w nie­któ­rych spra­wach się róż­nić, ale dla dobra nasze­go mia­sta sta­ją razem i wal­czą o jego dobro. Wyra­zy uznania.

 • Andru­ka noty spa­dły o 60%.miasto zadlu­zo­ne na wie­ki. Ludzie prze­kli­na­ja te cią­gle wymia­ny kost­ki bru­ko­wej. Już sam nie wie co ma czy­nić. Poparł wymi­ja­ja­co kosę by podzię­ko­wać mu że Rad­ni PIS W RM zaglo­so­wa­li za nie udzie­le­niem mu wotum zaufania.

 • Wybo­ry do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go. 2018 ROK WYNIKI ogło­szo­ne Przez Pań­stwo­wą Komi­sję Wybor­czą. Pani Woj­cie­chow­ska 13323 glo­sy. Kos­sa­kow­ski. 8728 głosów

 • Andru­kie­wicz dopro­wa­dził do zadłu­że­nia mia­sta. 125 mln. Rad­ny Weso­łow­ski z PiS na kaz­dej komi­sji czy sesji kry­ty­ku­je tego spe­ca z wotum nie­uf­no­ści. Na Youtu­be są trans­mi­sje i archi­wal­ne posie­dze­nia. Uwa­żam że słusz­nie choć nigdy nie popie­ram pisio­rów. Nikt tak nie zadlu­żył Ełku jak Andru­kie­wicz. Popar­cie dla Kosy to nor­ma dwaj nie­udacz­ni­cy się popierają.

 • Dzię­ki glo­som 4 Rad­nych PiS Andru­kie­wicz nie otrzy­mał votum zaufa­nia. To jest­po­par­cie Pisu. To Rad­ni PiS nale­żą do naj­bar­dziej kry­ty­ku­ja­cych Andrukiewicza.

 • To spra­wa pre­zy­den­ta kogo popiera,o co wy macie pro­blem??? Znam oso­bi­ście Panią Woj­cie­chow­ską . To zaro­zu­mia­ła , bez­czel­na kobie­ta. Uwa­ża się za wszech­wie­dzą­co i nikt nie ma pra­wa jej się sprze­ci­wiać. Kos­sa­kow­ski na uli­cy każ­de­mu rękę poda, a Pani Woj­cie­chow­ska nie sły­szy nawet dzień dobry ”.

  • Kos­sak tobie napraw­dę się ze stra­chu pory­pa­ło. Już mia­łeś tu wie­le imion. Uwa­żaj bo raz już zwa­li­leś na dzie­ci ze two­ja ręką obra­ża­ją. Elcza­nie to pamię­ta­ją dla­te­go cię nie wybierzemy.

 • Pre­zy­dent TA pod­cho­dzi prag­ma­tycz­nie do kam­pa­nii i widzi z któ­rej stro­ny ma naj­więk­sze wspar­cie jeśli cho­dzi o mia­sto. Mała obwod­ni­ca 80% dofi­nan­so­wa­nia, ul Roose­vel­ta 60%. Via Bal­ti­ca, Rail Bal­ti­ca, infra­struk­tu­ra spor­to­wa jak boiska do teni­sa, pro­gram śred­nich miast i wie­le innych. Z dru­giej stro­ny ma Plat­for­mę z Panią Woj­cie­chow­ską na cze­le, któ­ra w zasa­dzie nic nie przed­sta­wi­ła poza bycie anty­pi­sem. Potrze­ba part­ne­rów, któ­rzy CHCĄ dzia­łać i coś zro­bić dobre­go w regionie.

  • Coś z tej listy wspar­cia zbu­do­wa­no, oprócz balo­nu do teni­sa? Pocze­ka­my, zobaczymy…

 • Przy­kre są te umi­zgi pre­zy­den­ta w stro­nę pisu. Pis wabi, kusi, ale nie do koń­ca chce kon­sump­cji tego związ­ku, a ten się cią­gle tam pcha. Wstyd!

 • To dla­cze­go Andru­kie­wicz nie zawarł koali­cji z pisem, jestem dobrza­kiem i będę gło­so­wał na Anię Woj­cie­chow­ska. Wstyd panie prezydencie!!!

OSTATNIE