Strona główna » Sport » Prezydent powołał Radę Sportu
Sport

Prezydent powołał Radę Sportu

Pre­zy­dent Ełku powo­łał  Radę Spor­tu, któ­ra będzie dora­dzać pre­zy­den­to­wi w kwe­stiach zwią­za­nych z ini­cja­ty­wa­mi na rzecz roz­wo­ju ełc­kie­go spor­tu. Prze­wod­ni­czą­cym Rady został pan Remi­giusz Karpiński.

Rada Spor­tu to  pew­ne­go rodza­ju cia­ło (red.) powo­ła­ne przez pre­zy­den­ta Toma­sza Andru­kie­wi­cza, któ­ry zapew­nie­nia śro­do­wi­sku spor­to­we­mu moż­li­wość aktyw­ne­go wpły­wu na spra­wy doty­czą­ce całej spo­łecz­no­ści miej­skiej, a zwłasz­cza na spra­wy spor­tu i kul­tu­ry fizycz­nej. Ma ona peł­nić funk­cje: dorad­cze, ini­cja­tyw­ne a przede wszyst­kim opi­nio­twór­cze. Rada powo­ły­wa­na jest na czas danej kaden­cji samo­rzą­do­wej. Człon­ko­wie rady nie dosta­ją wyna­gro­dze­nia za swo­ją działalność.

Nowa Rada Spor­tu zło­żo­na jest z przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych oraz insty­tu­cji publicz­nych, dzia­ła­ją­cych na rzecz śro­do­wi­ska spor­tu. Człon­ko­wie Rady Spor­tu to oso­by ści­śle powią­za­ne z tym śro­do­wi­skiem: tre­ne­rzy, zawod­ni­cy i spor­tow­cy. Są to oso­by, któ­re cie­szą się zaufa­niem i auto­ry­te­tem wśród spo­łe­czeń­stwa. Zwią­za­ni z insty­tu­cja­mi bądź sto­wa­rzy­sze­nia­mi zaj­mu­ją­cy­mi się sportem.

Skład Rady Sportu:

1. Wie­sław Żmu­da – Mazur­ski Klub Spor­to­wy Ełk

2. Mar­cin Rysz­kie­wicz – Uczniow­ski Klub Spor­to­wy Rona 03”

3. Łukasz Roma­tow­ski – Uczniow­ski Klub Spor­to­wy Nenu­far 5

4. Edward Tra­skow­ski – senior, wie­lo­let­ni tre­ner klu­bu UKS Nenu­far 5

5. Kazi­mierz Taraj­da – Miej­ski Klub Bok­ser­ski MAZUR

6. Remi­giusz Kar­piń­ski – Ełc­ki Klub Kara­te Kyokushin

7. Sta­ni­sław Mali­now­ski – Uczniow­ski Klub Spor­to­wy Konieczki

8. Ewa Dani­szew­ska – Sto­wa­rzy­sze­nie Spor­to­we Pasje

9. Seba­stian Kosio­rek – Uczniow­ski Klub Spor­to­wy Mię­dzysz­kol­ne­go Ośrod­ka Sportowego

10. Paweł Urban – Mię­dzysz­kol­ny Klub Spor­to­wy ŻAK

11. Andrzej Koc – Mię­dzysz­kol­ny Ośro­dek Sportowy

12. Kon­rad Sie­mien­kie­wicz – Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji w Ełku

13. Janusz Lisow­ski – Ełc­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Wspi­nacz­ko­we Climbers

14. Tomasz Prze­kop — Uczniow­ski Mię­dzysz­kol­ny Klub Spor­to­wy MIKRO Ełk

15. Ks. Mar­cin Kon­ce­wicz – Uczniow­ski Klub Spor­to­wy SALOS Ełk

16. Michał Rut­kow­ski – Ludo­wy Uczniow­ski Klub Kolar­ski Ełk

17. Marian Malew­ski – koor­dy­na­tor spor­tu szkolnego

18. Kata­rzy­na Cho­le­wiń­ska – Zespół Szkół Spor­to­wych w Ełku

19. Michał Chro­ście­lew­ski – Fun­da­cja Ełc­kie Cen­trum Sportu

20. Kata­rzy­na Sztram­ko – Klub Spor­to­wy THOR Szko­ła Walki

21. Paweł Konop­ka – Aka­de­mia Mło­dych Orłów

22. Mag­da­le­na Kukieł­ko – Mię­dzysz­kol­ny Ośro­dek Sportowy

23. Kamil Bir­giel — Fun­da­cja Ełc­kie Cen­trum Sportu

Pre­zy­dent Tomasz Andru­kie­wicz powo­łał tak­że Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Spor­tu, któ­rym został Remi­giusz Kar­piń­ski – wie­lo­let­ni tre­ner i pre­zes Ełc­kie­go Klu­bu Kara­te Kyoku­shin. Pan Kar­piń­ski prze­wo­dził tak­że trzem poprzed­nim radom.

Wśród zadań Rady Spor­tu są m.in.:

1. opi­nio­wa­nie stra­te­gii roz­wo­ju Mia­sta Ełku w zakre­sie kul­tu­ry fizycznej,

2. opi­nio­wa­nie pro­jek­tu budże­tu w czę­ści doty­czą­cej kul­tu­ry fizycznej,

3. opi­nio­wa­nie pro­gra­mów roz­wo­ju bazy spor­to­wej na danym tere­nie, w tym w szcze­gól­no­ści miej­sco­wych pla­nów zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go w zakre­sie doty­czą­cym tere­nów wyko­rzy­sty­wa­nych na cele kul­tu­ry fizycznej,

4. współ­pra­ca z Pre­zy­den­tem Mia­sta Ełku przy podej­mo­wa­niu decy­zji dotyczących

istot­nych ocze­ki­wań i potrzeb śro­do­wi­ska sportowego,

5. przed­sta­wia­nie Pre­zy­den­to­wi Mia­sta Ełku pro­po­zy­cji doty­czą­cych usta­la­nia zadań prio­ry­te­to­wych oraz ter­mi­nów ich realizacji,

6. zgła­sza­nie Pre­zy­den­to­wi Mia­sta Ełku uwag do aktów pra­wa miej­sco­we­go doty­czą­cych spraw spor­tu i kul­tu­ry fizycznej,

7. ini­cjo­wa­nie przed­się­wzięć zmie­rza­ją­cych do inte­gra­cji spo­łecz­nej śro­do­wi­ska spor­to­we­go oraz współ­pra­cy władz Mia­sta ze śro­do­wi­skiem sportowym,

8. współ­pra­ca z orga­ni­za­cja­mi i insty­tu­cja­mi, któ­re zaj­mu­ją się zagad­nie­nia­mi spor­tu i kul­tu­ry fizycznej,

9. ini­cjo­wa­nie dzia­łań na rzecz śro­do­wi­ska sportowego,

10. wspie­ra­nie wszel­kich form aktywności.

Źródło:UM EŁK

tagi

5 komentarzy

napisz komentarz
  • Tyl­ko jeden ksiądz, a w dodat­ku salezjanin?
    Nawet nie mogę napi­sać, że czar­no to widzę… 😉

  • Poszło w gaze­tach, poszło w Radio. Plan wyko­na­ny. Lans pre­zia to pod­sta­wa. Pospól­stwo się cie­szy mia­sto upada.

  • Humo­rza­ste­mu ta rada tyle dora­dzi co i 11 rad­nych w tym tro­je prze­chrztów dobrzac­kich w Radzie mia­sta. Kolej­ny kaba­ret. Miny na zdję­ciu maja poważ­ne. Po pierw­szym posie­dze­niu już takie nie będą.

  • Teraz upa­dek cze­ka wszyst­kie dys­cy­pli­ny spor­to­we. Gdzie kucha­rek sześć.……

OSTATNIE