Strona główna » Polityka » Prezydent Tomasz Andrukiewicz bez wotum zaufania, ale z absolutorium
Polityka

Prezydent Tomasz Andrukiewicz bez wotum zaufania, ale z absolutorium

Tomasz Andrukiewicz
fot.facebook.com/andrukiewicztomasz
Dzisiejsza sesja rady miasta była jedną z najważniejszych, jeżeli chodzi o podsumowanie działań prezydenta Tomasza Andrukiewicza. Radni pochylili się nad absolutorium i wotum zaufania.

Gło­so­wa­nie nad udzie­le­niem pre­zy­den­to­wi wotum zaufa­nia to trze­cie takie gło­so­wa­nie, któ­re wymu­si­ła nowe­li­za­cja usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym. To pew­ne­go rodza­ju wyra­że­nie apro­ba­ty dla dzia­łań prezydenta.

 Udziel­nie wotum zaufa­nia, zgod­nie z usta­wą musi być poprze­dzo­ne deba­tą, któ­ra doty­czy sta­nu mia­sta. Doku­men­tem jest raport, któ­ry przed­kła­da przed obli­cze rady organ wyko­naw­czy. Wotum zaufa­nia rada gmi­ny podej­mu­je bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów usta­wo­we­go skła­du rady gmi­ny, co w przy­pad­ku nasze­go mia­sta ozna­cza, że Tomasz Andru­kie­wicz musi otrzy­mać 12 głosów.

 • Za udzie­le­niem wotum było: 10 radnych
 • Prze­ciw: 7 radnych
 • Wstrzy­ma­ło się od gło­su: 3 radnych
 • Nie­obec­ny: 2
 • Nie brał udzia­łu w gło­so­wa­niu: 1

W tej sytu­acji gło­sy wstrzy­mu­ją­ce się były gło­sa­mi przeciw.

Za udzie­le­niem wotum było: 8 rad­nych klu­bu Dobra Wspól­ne­go, 1 rad­ny klu­bu KO‑L z ramie­nia Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej: A. Dobkow­ski oraz nie­zrze­szo­ny H. Górski.

Prze­ciw było: 3 rad­nych klu­bu Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści: Ł. Cegieł­ka. A. Bar­to­sze­wicz, R. Karaś, 1 — nie­zrze­szo­ny: Robert Weso­łow­ski oraz 3 rad­nych klu­bu KO‑L — K. Wiloch, I. Dzie­ni­sie­wicz, D. Dracewicz.

Wstrzy­ma­li się od gło­su: 3 rad­nych klu­bu Pol­ska 2050 — Robert Kli­mo­wicz, Piotr Kar­pie­nia oraz 1 rad­ny KOL‑u — W. Szelążek.

 W gło­so­wa­niu nie brał udzia­łu: Arka­diusz Gąsiorek.

Nie­obec­ni pod­czas gło­so­wa­nia: Ada Lewan­dow­ska, Idzi Podwojski.

Dru­gim, waż­nym gło­so­wa­niem jest udzie­le­nie pre­zy­den­to­wi abso­lu­to­rium. Te już doty­czy spraw budże­to­wych. Uprasz­cza­jąc, udzie­le­nie abso­lu­to­rium jest pozy­tyw­ną oce­ną dzia­łal­no­ści finan­so­wej orga­nu wyko­naw­cze­go za dany okres.


Za udzie­le­niem abso­lu­to­rium opo­wie­dzia­ło się 19 rad­nych, 3 rad­nych było prze­ciw, 1 rad­ny był nieobecny.

17 komentarzy

napisz komentarz
 • Podob­no prze­chrzta szy­ku­je się na pre­zy­den­ta. Ale czy pra­wo pozwa­la na to przechrztom.

 • Pani Redak­tor, proś­ba i zapy­ta­nie. Po co rad­ni to robią czy­li po co nie dają votum zaufa­nia sko­ro ten pan szkod­nik nadal szko­dzi miastu

 • Trze­ba powo­łać komi­tet kto­ru już dziś zaj­mie się odwo­ła­niem obec­nych nie­udacz­ni­ków z UM.

 • Kedzie­rza­wy zado­wo­lo­ny choć nikt nie wie o co mu chodzi.

  • Ty też pew­nie zado­wo­lo­ny, choć nikt nie wie, o co ci chodzi.

 • Opo­zy­cjo pokaż nam kto mógł­by zastą­pić obec­ne­go pre­zy­den­ta. My takie­go kogoś wśród was nie widzi­my. Ani jeden z Was nie ma naj­mniej­szych szans.

  • Tak, tak.
   A bez Wiel­kie­go Sta­li­na świat miał prze­stać istnieć.

  • A każ­dy jeden, Elczan ko, czy jak tam się zwiesz.
   Pokaż choć jed­ną rzecz, któ­rą ten twój idol wymy­ślił i zbu­do­wał — i jest tyl­ko i wyłącz­nie w Ełku, a nie w jakim­kol­wiek innym mieście.

   • a wie­za na piek­nej to co, a rusał­ka przy w.p., a pla­ne­ty przy koper­ni­ku, o widzisz ile tego jest

    • srom­sie­dzie, wie­ża wido­ko­wa jest choć­by w Sta­rych Juchach, a pomnicz­ki to co mia­sto, np. Pisz — Kle­men­tow­ski, Suwał­ki — Konop­nic­ka, Szczyt­no — Klen­czon itp.
     Nie zro­zu­mia­łeś pyta­nia, więc wra­caj do budy.

 • Trze­ba mieć kla­sę. Naj­pierw lezie się do pre­zia by otrzy­mać sta­no­wi­sko a potem mści się gło­su­jąc prze­ciw­ko nie­mu. Poli­ty­ka to nie zaba­wa. Każ­dy inny szyb­ko by ich pista­wil do pio­nu. Są spo­so­by na to.

 • Ci mści­cie­le któ­rzy cią­gle cze­pia­ją się pre­zia naj­wię­cej pre­zio­wi zawdzię­cza­ją. Tego Kędzie­rza­we­go to daw­no powin­ni pogo­nić. Prze­chrzta K. to też dobry gagatek.

 • Dobkow­ski powi­nien być wywa­lo­ny za te gło­so­wa­nia. Koali­cjio wywal albo polegniesz.