Strona główna » Polityka » Prezydent Tomasz Andrukiewicz z wotum zaufania i absolutorium
Polityka

Prezydent Tomasz Andrukiewicz z wotum zaufania i absolutorium

Tomasz Andrukiewicz
fot.facebook.com/andrukiewicztomasz
Dzisiejsza sesja rady miasta jest jedną z najważniejszych, jeżeli chodzi o podsumowanie działań prezydenta Andrukiewicza. Radni pochylili się nad absolutorium i wotum zaufania.

Gło­so­wa­nie nad udzie­le­niem pre­zy­den­to­wi wotum zaufa­nia to dru­gie takie gło­so­wa­nie, któ­re wymu­si­ła nowe­li­za­cja usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym. To pew­ne­go rodza­ju wyra­że­nie apro­ba­ty dla dzia­łań prezydenta.

Gło­so­wa­nie nad wotum zaufa­nia, zgod­nie z usta­wą musi być poprze­dzo­ne deba­tą, któ­ra doty­czy sta­nu mia­sta. Doku­men­tem jest raport, któ­ry przed­kła­da przed obli­cze rady organ wyko­naw­czy. Wotum zaufa­nia rada gmi­ny podej­mu­je bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów usta­wo­we­go skła­du rady gmi­ny, co w przy­pad­ku nasze­go mia­sta ozna­cza, że Tomasz Andru­kie­wicz musi otrzy­mać 12 głosów.

Za udzie­le­niem wotum było: 11 rad­nych klu­bu Dobra Wspól­ne­go, 2 rad­nych klu­bu KO‑L z ramie­nia Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej: (A. Woj­cie­chow­ska, A. Dobkow­ski).
Prze­ciw było 4 rad­nych klu­bu Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści oraz 4 rad­nych klu­bu KO‑L (K. Wiloch, I. Dzie­ni­sie­wicz, D. Dra­ce­wicz oraz W. Sze­lą­żek) oraz H. Gór­ski- nie­za­leż­ny  (od wczo­raj). Jeden rad­ny – Idzi Podwoj­ski wstrzy­mał się od głosu.

W trak­cie gło­so­wa­nia doszło, wg rad­ne­go Cegieł­ki, do pomył­ki.  Jak twier­dzi raj­ca zawie­sił się mu tablet, a jego głos wska­zał na udzie­le­nie wotum zaufa­nia.  12 rad­nych nie zgo­dzi­ło się jed­nak na powtó­rze­nie gło­so­wa­nia.  Tym samym ofi­cjal­nie 14 gło­sa­mi  za” — Tomasz Andru­kie­wicz otrzy­mał wotum zaufa­nia.  Jed­nak nie­for­mal­nie, przy zgło­szo­nym gło­śno sprze­ci­wie rad­ne­go Łuka­sza Cegieł­ki (PiS),  wolę udzie­le­nia wotum wyra­zi­ło 13 radnych. 

Dru­gim, waż­nym gło­so­wa­niem jest udzie­le­nie pre­zy­den­to­wi abso­lu­to­rium. Te już doty­czy spraw budże­to­wych. Uprasz­cza­jąc, udzie­le­nie abso­lu­to­rium jest pozy­tyw­ną oce­ną dzia­łal­no­ści finan­so­wej orga­nu wyko­naw­cze­go za dany okres.

Za udzie­le­niem abso­lu­to­rium opo­wie­dzia­ło się 16 rad­nych, 6 było prze­ciw, jeden wstrzy­mał się od głosu.

54 komentarze

napisz komentarz
 • Pan Pre­zy­dęt powi­nien zająć się stra­żą miej­ską sie­dzą nic nie robią,tylko żyją z naszych podat­ków a paro­wóz ma się znaleść.

 • Pan Pre­zy­dęt powi­nien zająć się stra­żą miej­ską sie­dzą nic nie robią,tylko żyją z naszych podatków.

 • Dzię­ki Rad­nym któ­rzy zapo­bie­gli powsta­niu koali­cji z pisio­ra­mi. Szacun.

 • Dzię­ku­ję nasze­mu Panu posło­wi za to że tak nas wspie­ra i tyle dla nas i. Mia­sta zro­bił. Wie­my jak wiel­kie ma pla­ny dla­te­go zdrów­ka życzy­my. Bądź z nami wiecz­nie panie pośle.

 • Gór­ski nie­za­leż­ny. Któ­re to jego ugru­po­wa­nie. Teraz zosta­ło mu ugru­po­wa­nie kato­lic­kie Hołow­ni ale to by koli­do­wa­ło z uko­cha­ną Wio­sną. A co z Rabi­nem? Kto tu doj­dzie ładu. .

 • Pani radna,w moim odczu­ciu spa­dła Pani poni­żej pozio­mu pod­ło­gi. Czy ma Pani sza­cu­nek sama do sie­bie? Jesz­cze rok temu kry­ty­ko­wa­ła Pani Pre­zy­den­ta!!!!!! Czyż­by się popra­wił, lub obie­cał popra­wę ????? Bogu dzię­ki że nie zosta­ła Pani Pre­zy­den­tem Ełku

 • Kontr­kan­dy­da­ta Pre­zy­den­ta jest za.…?!?!?!?!?! Czy ja dobrze rozu­miem ?!?!?!? Odsta­wiam melisę

 • Zamiast się kłó­cić jak prze­kup­ki na tar­gu mam proś­bę do piszą­cych tu rad­nych. Czy może­cie wyja­śnić spra­wę paro­wo­zu i utra­co­nych pie­nię­dzy? Zaj­mij­cie się czymś pożytecznym

  • Potrzeb­ny Ci ten Paro­wóz? Zaj­mij się lepiej respi­ra­to­ra­mi za sumę 70 mln zł jakie zgi­nę­ły z mini­ster­stwa Zdrowia.

 • Dopó­ki w Radzie jest rad­ny D to bedzie tam pie­kło. To taki cha­rak­ter. Mia­sto potrze­bu­je zgo­dy i współ­pra­cy. Raz trze­ba ustą­pić raz zaprotestować.

 • Dziś kie­dy 900 Pola­ków zaraz się dzien­nie koro­na­wi­ru­sem. Spraw­ca prze­kre­tow z maską i, przy­lbic ami i respi­ra­to­ra­mi leży na pla­ży i opa­lac­swo­je ryże ciel­skom. W Ełku 7 osób zaka­żo­nych. Mamy waż­niej­sze pro­ble­my niż wcho­dze­nie w koali­cję z pisio­ra­mi. Trza­skow­ski w, Ełku poko­nał Dudę i to jest opi­nia Ełczan o pisio­rach. Dla­te­go peł­ny sza­cun dla rad­nych plat­for­my oprócz tego ste­ka­ja­ce­go Wilo jak piszą inter­nau­ci. 100btys odpra­wy. Mój tatuś po 40 latach pra­cy otrzy­mał 1800 zł. WOLIMY DOBRZAKOW NIŻ ZNIENAWIDZONYCH pisuarów.

  • Co ma covid do wotum? Co mają sztan­da­ry par­tyj­ne do zarzą­dza­nia mia­stem? Dwo­je rad­nych poka­za­ło, że ma gdzieś swo­ich wybor­ców. Smut­ne, ale praw­dzi­we kuli­sy ełc­kie­go samorządu 🙁

 • Rad­ny Podwoj­ski powi­nien umieć pod­jąć decy­zję a on zawsze wstrzy­mu­je się od głosu.Co to za glos?

  • Rad­ny Podwoj­ski nie chce podej­mo­wać decy­zji, to po co komu taki rad­ny bez głosu ?

  • Parów­ko­żer­com oraz ata­ku­ją­cym Rad­ne­go Podwoj­skie­go mówi­my sta­now­cze NIE!!!

 • Gonić tych pisio­rów, niech odcze­pią się od nasze­go mia­sta. Tyl­ko jątrzą, zero pro­po­zy­cji. Poszli na Nowogrodzką!

  • Ci posło­wie Nowo­grodz­ką to mogą zoba­czyć naj­wy­żej w tele­wi­zji. Mija kolej­ny rok i ani jed­ne­go mądre­go sło­wa z ich pisu­ar­skich ust.

 • Serio? Dwa lata ludzie racjo­nal­ni się trzy­ma­li, dwa lata! Dwa lata był powiew świe­żo­ści i jako­ści w samo­rzą­dzie. Wstyd Pani Anno, Panie Ada­mie w zamian za zapew­ne za kon­fi­tu­ry sprze­da­li­ście się dla diabła 🙁

  • I mie­li dalej gło­so­wać z pisio­ra­mi. Któ­rzy opo­wia­da­li że, są z PO w koali­cji. Dobrze, zro­bi­li. Pogo­nić pisio­rów i komuch ów.

    • Co ty chrza­nisz pisow­skie­go pre­zy­den­ta wg cie­bie nie popie­ra­ją pisio­ry co czy­nią od począt­ku kadencji.Jeden z nich zapy­ta­ny o co cho­dzi powie­dział decy­zja odgór­na. Pew­nie cho­dzi o han­dla­rza gorzałą.

 • A cze­mu taki naro­wi­sty jest rad­ny D. Może 2Procent lewi­cy go drażni.

 • Pisu­ary, pre­zy­dent otrzy­mał w wybo­rach 15 tys gło­sów. Wam pisio­ry nawet to się nie może przyśnić.Dzis powtó­rzy to spo­koj­nie i tego Kosa nie może prze­żyć. NAKAZUJE by blo­ko­wa­li wszyst­ko. Dobra zmiana.

 • Zno­wu wra­ca­my do Bia­ło­ru­si po Ełc­ku. Naj­waż­niej­szy jest on i jego samo­po­czu­cie. Inte­res miesz­kań­ców jest na dru­gim planie 🙁

 • Rok temu pre­zy­dent nie dostał, żad­ne­go refe­ren­dum nie było. W mie­ście jak i w powie­cie jest jed­na koali­cją DW + PO. Łączą ich wspól­ne stoł­ki a nie dobro mieszkańców

 • Jakie refe­ren­dum? Jakiej woj­ny? Ktoś chy­ba nie ma poję­cia o samo­rzą­dzie, albo ktoś się pró­bu­je wybie­lić za sprze­da­nie się. Rada była mery­to­rycz­na i potra­fi­ła stor­pe­do­wać głu­pie pomy­sły pre­zy­den­ta, teraz więk­szość już klasz­cze jak im car zagra. Kpi­na z wyborców

 • PIS chce refe­ren­dum ale ZAPOMNIELI że ludzie nie cho­dzą na refe­ren­da. Spy­taj­cie wój­ta Osew­skie­go i ostat­nio. Panią Bur­mistrz Bia­łej Piskiej. Wszę­dzie nie było fre­kwen­cji. OKAZUJE SIĘ że Dzie­nis robi koali­cję z pisem.

 • Co wy tu wpi­su­je­cie. Dziś gdy­by były wybo­ry Andruk by wygrał. Miesz­kań­cy kocha­ją kwiat­ki i na te kwiat­ki gło­su­ją od 12 lat. Rad­ni nie decy­du­ją sami o wybo­rze. Bar­dzo mądry ruch rad­nej. Sytu­acja w kra­ju tra­gicz­na nikt nie wie czy virus nie uśmier­ci kolej­nych tysię­cy osób. Jeśli w tej sytu­acji chce­cie woj­ny w mie­ście i refe­ren­dum któ­re kosz­tu­je kro­cie to gra­tu­lu­ję dobre­go samopoczucia.

 • Nie ufam i zasta­na­wiam się nad logi­ką i sen­sem gło­so­wa­nia nad takim wotum zaufa­nia. Rad­ni, w imie­niu swo­ich wybor­ców, powin­ni oce­nić pre­zy­den­ta rze­tel­nie i obiek­tyw­nie. Rad­nych DW nie chcę nawet opi­sy­wać. To klub wydmusz­ka. Bez środ­ka, bez wnę­trza, okle­jo­ny kolo­ro­wym papie­rem, żeby ład­nie wyglą­dał. Klub, w któ­rym cza­sem ten czy inny chciał­by zabły­snąć i powie­dzieć coś mądre­go, ale zwy­kle koń­czy to nie­zro­zu­mia­łym sło­wo­to­kiem. Brak popraw­ne­go rozu­mo­wa­nia aż bije po oczach i uszach słu­cha­czy. Rad­ni opo­zy­cyj­ni to inna baj­ka. PiS, jak PiS, jest prze­ciw­ny i kon­se­kwent­ny od same­go począt­ku kaden­cji. I żeby nie było — nie jestem za, ani z PiS‑u. Ta par­tia mnie odstrę­cza. Ale rad­nych z PiS‑u doce­niam za cha­rak­te­ry. Nie zła­ma­li się, nie dali się oma­mić kolo­ro­wy­mi obiet­ni­ca­mi i nie kup­czy­li sta­no­wi­ska­mi”. Cza­sem mają głu­pie pomy­sły — zwłasz­cza jeden z nich, i nie są do koń­ca lot­ni, ale to chark­ter­ni i odważ­ni rad­ni. Potra­fią wypunk­to­wać i bro­nić swo­je­go. Dru­gi opo­zy­cyj­ny klub (dziś widzia­łem na MG, że podob­no HG odcho­dzi) to klub skle­jo­ny chy­ba nie na mia­rę real­nej opo­zy­cji. Jeden z jego (podob­no) lide­rów nie wie czy jest w opo­zy­cji, czy nie. Cza­sem się kur­ka” wstrzy­ma, cza­sem będzie za, a innym razem prze­ciw. Pani nie­do­szła pre­zy­den­to­wa (nie mylić z żoną pre­zy­den­ta, ale pisze tak, by HG był zado­wo­lo­ny) wal­cząc o swo­ją pre­zy­den­tu­rę uwa­ża­ła wów­czas swo­je­go kon­ku­ren­ta za oso­bę nie­god­ną zaufa­nia. Ście­ra­ła się z nim w kam­pa­nii i nawet momen­ta­mi spra­wia­ła wra­że­nie poważ­nej kon­ku­rent­ki. Ide­al­ną kan­dy­dat­ką nie była, ale sta­ra­ła się poka­zać z jak naj­lep­szej stro­ny. Dziś cie­szę sieł”, że nie wygra­ła! Ufff. To było­by mia­sto! Ta pani stra­ci­ła wła­śnie zaufa­nie tych, któ­rzy obda­rzy­li ją nim w roku 2018. Nie robi się takich rze­czy pani rad­na. Nie­ste­ty część rad­nych nie rozu­mie czym jest wotum zaufa­nia i komu go udzie­la­ją — czło­wie­ko­wi per­so­nal­nie czy urzę­do­wi, jaki peł­ni. Pan pre­zy­dent podob­no się sta­rał, by zeszło­rocz­ny brak wotum się nie powtó­rzył. I się wysta­rał. Tyl­ko nie na oczach miesz­kań­ców i wybor­ców, ale chy­ba w zaci­szu swo­je­go gabi­ne­tu. Po roku od poprzed­nie­go wotum nie widać pozy­ty­wów — chy­ba, że wia­ty i loko­mo­ty­wa to coś pozy­tyw­ne­go. A legen­dy o gabi­ne­cie pre­zy­den­ta mówią o tym, że tam dzie­ją się róż­ne dziw­ne rze­czy. Podob­no nawet naj­więk­si opo­nen­ci potra­fią skru­szeć i prze­pro­sić. Tam pre­zy­dent sta­je się lwem. Wraz z nim zwy­kle są jego zastęp­cy i/lub sekre­tarz. Siłą argu­men­tów decy­du­ją o swo­im losie. Potra­fią prze­ko­nać środ­ka­mi nie­ko­niecz­nie pra­wy­mi do zmia­ny lokal­ne­go pra­wa. Są mistrza­mi. Szko­da tej rady, bo dawa­ła nadzie­ję na jakąś zmia­nę, na poka­zy­wa­nie, że nie wszyst­ko da ład­nie poko­lo­ro­wać, że pre­zy­dent (w koń­cu to też czło­wiek) rów­nież popeł­nia błę­dy i faj­nie by było, gdy­by miał odwa­gę się do tego przy­zna­wać (bo zwy­kle win­ni są urzęd­ni­cy, pre­ze­si, dyrek­to­rzy lub zastępcy).

  • ExEr. Bied­ny Ex.. czło­wie­ku. Idź, wylecz swo­je fru­stra­cje na ramie­niu jakie­goś pis, a może posta­wi ci flasz­kę. Nie oce­niaj innych, bo sam nie radzisz sobie ze sobą. Przesra…ś, prze­hu­la­łeś w życiu wie­le oka­zji, a teraz chcesz osą­dzać innych. Sam nic nie zro­bi­łeś i nie masz już żad­nych szans na nic. Wiem kim jesteś i dużo wiem.

   • W urzę­dzie zatrud­ni­li hej­te­ra do wale­nia po krytykantach?
    Tyl­ko pytam, jak­by co ;p

 • Adam Dąb­kow­ski, kolej­ny raz zdra­dził swo­ich wybor­ców ( pierw­szy raz przy śmie­ciach) Anna Woj­cie­chow­ska pierw­szy raz zdra­dzi­ła parę tysię­cy swo­ich wybor­ców. PO coraz moc­niej bra­ta się z Ich Dobrem, wstyd. Pry­wat­ne inte­re­sy waż­niej­sze od wyborców

  • Aby woj­ny nie było kobie­ta dała głos za. Tyl­ko dla­te­go że jest kobie­tą, zapo­mnia­ła że jest rad­ną i ma real­nie oce­niac sytu­ację. Bra­wo dla nie­któ­rych nie­ugię­tych rad­nych (I.Dienisiewicz). że wyra­ża­ją swo­je zda­nie, mają mery­to­rycz­ne argu­men­ty. Zada­ją pyta­nia, na któ­re nie­ste­ty nie otrzy­ma­li odpowiedzi.

   • Matyl­do daj se na spo­kój. W mojej oce­nie ta kobie­ta bar­dzo real­nie oce­nia sytu­acje i wyka­zu­je rozsądek
    Scenariusz
    pre­zy­dent nie otrzy­mu­je votum
    PIS ogła­sza referendum
    refe­ren­dum wyjąt­ko­wo ma fre­kwen­cję po ostrej kam­pa­nii PIS
    pre­zy­dent jest odwołany
    Pis wysta­wia mło­de­go kan­dy­da­ta z Ełku z popar­ciem bisk
    wystar­tu­je też GH i aktu­al­ny sąsiad włodarz
    wygra mło­dy z PIS
    Pis i Gowin przej­mu­ją miasto
    Bisk będzie zadowolony
    wybor­cy Kosy, Kopicz­ko tez zadowoleni
    Pis ma kolej­ny przyczołek
    będzie­my mie­li raj
    I pozamiatane.
    Nie czas teraz na wybory.
    Prze­spij­cie się z tym i podzię­kuj­cie im za głosowanie
    mam racje

    • Oj chy­ba prag­ma” nie­do­uczo­ny. PiS nie ogła­sza referendum.
     Tu cytat z mądrej gazety.
     Powsta­je więc pyta­nie czy w ogó­le jest moż­li­we zaini­cjo­wa­nie pro­ce­du­ry prze­pro­wa­dze­nia refe­ren­dum w spra­wie odwo­ła­nia wój­ta, bur­mi­strza czy pre­zy­den­ta mia­sta? Jak się oka­zu­je tak, jed­nak­że aby to było moż­li­we nie­zbęd­ne jest nie­udzie­le­nie wotum zaufa­nia w dwóch kolej­nych latach. Wte­dy rada gmi­ny może, ale nie musi pod­jąć uchwa­łę o prze­pro­wa­dze­niu refe­ren­dum w spra­wie odwo­ła­nia dane­go orga­nu wyko­naw­cze­go. Decy­zja w tym zakre­sie pozo­sta­wio­na jest do jej samo­dziel­ne­go uzna­nia. Jed­nak­że musi ona być pod­ję­ta nie wcze­śniej niż po upły­wie 14 dni od dnia pod­ję­cia uchwa­ły o nie­udzie­le­nie wój­to­wi wotum zaufa­nia. Uchwa­łę tę rada gmi­ny podej­mu­je bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów w gło­so­wa­niu imien­nym (a więc nie­jaw­nym z imien­nym wyka­zem gło­so­wa­nia poszcze­gól­nych radnych!).”

     W przy­pad­ku, gdy rada gmi­ny nie podej­mie uchwa­ły o prze­pro­wa­dze­niu refe­ren­dum nie­udzie­le­nie wotum zaufa­nia nie ma żad­nych poważ­niej­szych konsekwencji.

     • W koń­cu mądry kon­kret­ny wpis. D się gotu­je że mu i tak by nie wyszło.

  • Wybor­co. Poczy­taj tro­chę już dwa lata PO ma koali­cję z DW w Starostwie.